פרסומידע - גיליון 844

הזמנות לֹלֹא תשלֹום עדִ הבית

בפיקֱוח וטרינרי

הקֱדִימו קֱניותכם לֹחג!!!

חוגגים עצמאות עם הבשר שלֹ מוישה

סטייקֱ אנטיקֱוט, שיפודִי פרגית, קֱבב, המבורגר נקֱניקֱיות חריפות, ועודִ.. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף בעלֹי כנף )עוף בלֹבדִ לֹלֹא אנטיביוטיקֱה( בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

אספקֱה ביום ראשון דִ’ אייר 30.4.17

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com

בס"דִ

בס"דִ

נמרצת, ראש גדִולֹ, מסירות, יכולֹת ארגונית, בעלֹת רכב ורשיון נהיגה, לֹתקֱופה חלֹ”דִ לֹמעונות בשבילֹי החינוך גוש עציון דִרושות מנהלֹת מעון

לֹמעונות בשבילֹי החינוך גוש עציון דִרושה מזכירה

בעלֹת סדִר וארגון, שלֹיטה מלֹאה במחשב תודִעת שירות גבוהה יחסי אנוש טובים

מטפלֹות

חמות, אוהבות ומסורות לֹמשרה מלֹאה/חלֹקֱית

לֹפרטים התקֱשרי: 054-6966252

שכר טוב לֹמתאימות לֹפרטים התקֱשרי: 054-6966252

שכר טוב לֹמתאימות

בואו לֹגדִלֹ את דִור העתידִ...

בואו לֹגדִלֹ את דִור העתידִ...

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

Made with