פרסומידע - גיליון 844

הילֹדִ/ה מתקֱשה בלֹימודִים

רקֱ בעודִפימלֹה תחילֹת עונה במחירי סוף עונה

&100- ב 3 שמלֹות &100- ב 4 טייצים

וירנ ופידִבקֱ/ביופידִבקֱ שיטה מהפכנית לֹטיפולֹ בקֱשב וריכוז הסדִרים עם חברות הביטוח מטפלֹ לֹגברים ומטפלֹת לֹנשים

&100- ב 4 חולֹצות &100- ב 3 דִגמ”ח

50% הנחה

בגדִי ים AMERUCAN EAGLE

בלֹעדִי עודִפים

בלֹעדִי עודִפים!

&100- ב 4 בנות חולֹצות הנחה 50%- ב חצאיות

50%

BABY

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

פרתה גוש הביטאון שלֹ תושבי אפרת, קֱרית ארבע וגוש עציון

דִרושים כתבים כתבים צעירים כתבי שטח סוקֱרי אירועים

עברית רהוטה אנגלֹית - יתרון כושר התבטאות ויכולֹת כתיבה נסיון עיתונאי - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

058-5231055 הודִיה בת עין

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

29

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

Made with