פרסומידע - גיליון 844

השכרת רכב

אוטולֹי מאחלֹת לֹכלֹ תושבי גוש עציון והסביבה חג עצמאות שמח!

מבצעי החודִש באוטולֹי!

מכירת רכב מכירת רכבים מימון 100% עדִ אפשרות לֹמכירה בתשלֹומים נוחים מגװן רכבים מידִ ראשונה הנחה 45% עדִ

חמישי, שישי, שבת החלֹ מ- 299 &

רכב קֱטן לֹחודִש

2,500

החלֹ מ-

&

150 &

רכב קֱטן לֹיום - רקֱ

180 &

רכב בינוני לֹיום - רקֱ

מגװן רכבים ידִ שניה במחירים לֹלֹא תחרות

השכרת רכבים ממוגנים מקֱומות 9/ 7 מבחר רכבים

השכרת רכב מכירת רכב לֹיסינג תפעולֹי/מימוני טריידִ אין | | |

02-5665681 . , פקֱס 02-6500980 . טלֹ 2 צומת גוש עציון תחנת דִלֹקֱ קֱומה | | aotoli888@gmail.com מיילֹ: 0545-639223 : לֹייעוץ חינם בנושא קֱניה/מכירה אלֹעדִ |

31

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

Made with