פרסומידע - גיליון 844

משתלֹת גוש עציון מאחלֹת לֹכלֹ תושבי הגוש והסביבה

עבודִה עברית

חג עצמאות שמח בהזמנת גינה ממשתלֹת הגוש תקֱבלֹו

פרסו

ידִע

V.I.P

69 ה נ חה

%

עלֹ אחדִ מבין הפריטים הבאים: עץ פרי בגילֹ שנה | שתילֹ ורדִים | זיתים בגילֹ שנה וחצי 4.5.17 המבצע בתוקֱף עדִ לֹתאריך הקֱמה ואחזקֱת גינות במחיר חסר תקֱדִים ניתן לֹהזמין זרי פרחים לֹראש לֹחג השבועות

צומת גוש עציון | 19:30-8:00 ' שעות פתיחה: ימים א'-ה 052-4161614 : , אוהדִ 9933399 : טלֹ

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 | 9

ידִע

פרסו

Made with