פרסומידע 847

לֹילֹות 7

ימים 8

17/07/17 24/07/17

היכונו

נתבשם

לֹחוויה

מיופיה

בקֱהילֹות שלֹ אנוסים

מרתקֱת!

בעיירות:

054-4243796- : לֹפרטים ברכה

תושבי גוש עציון

את קֱואימברה האוניברסיטאית ואת סינטרה עיר

הקֱיט

ובלֹמונטה, בהן חלֹקֱ מהאנוסים חזרו לֹאחרונה לֹיהדִות.

brazag@gmail.com

מסע שלֹ שמונה ימים לֹפורטוגלֹ, בהדִרכתה שלֹ דִ"ר ברכה ויי’ס גוארדִה, טרנקֱוזו, קֱסטלֹו דִה-

ניסע לֹאורך נהר הדִואורו, עלֹיו נאמר ש"במקֱום מים זורם בו יין"

וידִה

פרסו | 19.5.2017 | כג’ אייר תשע"ז | 16 פורטוגלֹ בעקֱבות צאצאי האנוסים , ונבקֱר בפורטו בירת הצפון ממנה יצאו לֹהפלֹגות אחדִים ממגלֹי העולֹם. ננשום שלֹ מלֹכי פורטוגלֹ. שלֹ לֹיסבון הבירה ועודִ פנינים היסטוריות וארכטקֱטוניות. ידִע בו נבקֱר

Made with