פרסומידע 847

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

כולֹלֹ מטען 10.8 מברגה סטים מברגים 2 סולֹלֹות 2 לֹעץ וברזלֹ, סט ביטים

פטישון 2-26 בוש GBH

משחזת זווית 9-115 בוש

940 רקֱ

370 רקֱ

750 רקֱ

&

&

&

מבחר נורות לֹדִ מידִאה

סט בוקֱסות + ראצ’ט פורדִ

סט מברגים וביטים פורדִ

10 החלֹ מ-

115 רקֱ

155 רקֱ

&

&

&

26/5/17 בתוקֱף עדִ | ! *המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ

02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: טלֹ:

צומת גוש עציון

17

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with