פרסומידע 847

עובדִים/ות כלֹלֹים/אחמ”ש

לֹקֱיבוץ כפר עציון דִרוש/ה מנה"ח וחשב/ת שכר דִרישות התפקֱידִ: ומעלֹה 2 הנהלֹת חשבונות סוג משרה מלֹאה ידִע וניסיון ב- Excel קֱו”ח יש לֹשלֹוח לֹדִוא”לֹ: sivan@tkz.co.il חשבות שכר - יתרון הגעה עצמית

תנאים טובים > <

054-3936779 : נריה

לֹמועצה המקֱומית קֱרית ארבע חברון

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

דִרוש/ה

לֹשנה”לֹ תשע”ח דִרושים

מדִריכי פנימיה עו”ס/ית יועץ חינוכי

ספרן/ית מידִען/ית לֹספריה הציבורית

מדִריכי חוגים והעשרה - מדִריך חדִר כושר, ספורט קֱרב מגע, כדִורגלֹ, ניווטים. - גיטרה, אורגן, תופים. מוזיקֱה - נגרות, מסגרות. יצירה

50% : היקֱף משרה

הצעת מועמדִות בצירוף קֱו”ח ותעודִות השכלֹה יש לֹשלֹוח shuly@kiryat4.org.il לֹדִוא"לֹ: 1/6/17 עדִ הנוסח המלֹא והמחייב שלֹ המשרה מופיע באתר האינטרנט שלֹ המועצה: www.kiryat4.org.il 02-5330612 : לֹפרטים נורית

053-9557434 : קֱו”ח לֹפקֱס או לֹמיילֹ: yoavc@yatka.org.il 052-5666970 : לֹפרטים

29

| כג’ אייר תשע"ז | 19.5.2017 |

ידִע

פרסו

Made with