כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2017 - גיליון 239

מאת נח הורניק ≠ ≤∞±∑ מאי ≠ ז ¢ תשע ≠ עצמאות ≠ אייר ¥∂ תשבץ שם פרטי = )ש"פ( שם משפחה ; = )ש"מ( כתיב חסר ; = )כ"ח( כתיב מלא; = )כ"מ( עגה ; = )ע( לע"ז ; = )ל( הגדרה מתחכמת ; )ה(

© Ÿš¨

ž

ž ´²Ÿ¨ ´¦ ž¦›±´ª ²Ÿ®£°

ı·˘˙

ž´Ÿš š³ªŸ ž´Ÿš ž¬² ›±¬£

¡¨° £ª¡£²

ž  ¡ŸŸ²¨ ž£ž Ÿš£ž

©£¬ ´¡´ ©£¬

ž

Ÿ¡£²£ ´¨Ÿ¡ ž

ž´£ž ›

´Ÿ›³£´¨ž¨

š¦

´ŸªŸ³š²ž ›œªž ´Ÿ¦Ÿ¡› £›²¬¨ž ž

£šŸ Ÿª¬œž ¤¥³

¡Ÿ¥£Ÿ ¥¡

ž³±

´š Ÿš°¨ ²žª› ›ž › £¦¢£š ž

´¦£š¦ ž

ž¬¦±³¥ ž¦¥š š¦

¡£² ¯£®ž

ž

§££´®±²ž ´¡®³¨¨ ¡¨°

ž

ž²¬³

§£¨£¬¢ Ÿ£žŸ Ÿ¡£¢›ž

§£¦£¦°ž ¡š

ž®±ž

ž

£ªŸ¬›° ¢ž¦

ž

©¢± «¥

´£¨´ ´¢£¦±

©¥£ž¦

Ÿ ª´

›£›³

ž

ž¥¦¨ž ž¨¦¬ª

Ÿ›²±›

Ÿ²Ÿ›¬ §š ž

ž¨£²¬ ©ªŸ¦´¨

² ³

¦œ¬¨› ž

£¨´ ¬

¦ £Ÿª£¥ žª£± ²®« ´²£³›

£²Ÿ±¨

¤ªŸš¨

£Ÿª£¥

§´¥

›Ÿ³£› ³£¡¥ž ž

ž£«š› ²žª

Ÿª£´Ÿ›š £›š¨ ž¢Ÿ³ ž

¦ ©± 

¤¦¨ œª §¨Ÿ±´ª

´£¢›£¢ ž¨ž›

«Ÿ›

ž²±£ ´¥´¨› £¦¥ £Ÿ®°

ž²±

£œš ž

ž

žª£›œ ž´£ž £´¦š³¨ §£ ´£ªŸ¥£´

£¦¥

ž

©Ÿ¨¢ ²«ž ¦£¦› ›¢Ÿ±›

´ŸªŸ›²

¬ª¬ª¨ Ÿš

²°Ÿª ¨ ¢ª£¨²®®

©Ÿ«›

ž´«ž

ž¥Ÿ´›

Ÿ£Ÿª£¥ ©Ÿ²³¥

žª³¨ž ²›¡¨ ¦³ ¦š²³£ š£³ª

§²œ £ª¢¡¨ ¡£³

¦ ²Ÿ›£° £«¡£› ±Ÿ«£¬

¦ ¨ £š£›¨

§žŸ ¨ ¬°®

¬Ÿ ¬ ¦ ž

¦ Ÿ¡£¦°ž §›Ÿ¡ ´š ¦›±

§£±¨¬¨

ž¥£²›

²£¬ 

Ÿ³¥

§Ÿš¦

LQWHU # KRUQLNQ

LO QHW

ž«Ÿ²® ʬʨʧ

©¦Ÿœ›

ʤʦ ʵʡʹʺʬ

ʤʧʬʹʹ ʵʡʹʺʹ ʯʣʩʮ ʩʸʩʮʬ ʤʣʥʺ ʩʬ ʹʮʩʹ lz ʣʬʹ ʩʮʬʥʢ

≤∞±∑ מאי ≠ ז ¢ עצמאות תשע ≠ אייר ¥∂ פתרון תשבץ

§² ´¥²£› ´®

£´¦œŸ¨ ‡±Œ¨ Ÿ¬´

´Ÿš¨°¬ ž› ž¦Ÿ°¨ Ÿ›œ

£Ÿœ

¢¦

¢±

§²

²‹ß£ ²

š£³ªž žŸž£ £ª°¡£ Ž¬‡²¬² ‹¬‡²Œ¬²

¥

¦Ÿò ‡ª ¨

ž ž²¨

¢Ÿœ®

¤ªŸš¨ èŽ®² ‡è®²

››²

¡²´ £ Ÿ¦

¦žª¨ ±£

Ÿ²¨ª ¦¡

ž®«¥ž ‰¡ Ÿ¦ ‹¨£ ¡ã¦ ‹¨£

©Ÿ® ° ©Ÿ® °

¦ Ž´ í

£¢ª´Ÿš

ž£´²¨

ž®±ž›

©š¦

ž£¦œªš ´¥¦¨ ¯œ

§£ª›š 㦠Ÿ¦

§Ÿ¦°

ž¬¨

©š

²¬œ´

¦œ

Ÿ›

ã± ¢² Ÿ± ¢²

$QQH

´Ÿ›²¬ ›Ÿ¡¦

Ÿ¥¡¦ Ÿ›²¬³ §£¦¥š¨Ÿ Ÿ¡§ 㡧

¢£²± ž²£¥¨

ª

Ž°êž °¨ž

ž›Ÿ¬ ® ž  ‡± ´£ªœ²¨ £¨

Ÿ›²¬

´¦£š ´š Ÿª³›¥ ž›Ÿ¬ ¬°›¨›³ ¢ ¼ £²¢ Ÿš² ž£ŸŸ ãí ›ž Ÿ Ÿí

²žªž

¤²

´£²ª¥ ‘퇦㨫

Ÿª¨š ¦¡² §œŸ ž³›¥ §œ ž¨±ª ›¡²

ž°Ÿ¦¡ žªŸ³š²

´Ÿ›³£´ž›

›œª›³ ž°Ÿ¦¡ ´Ÿ¦Ÿ¡

©£¨«£

¦¡²

© Ÿš¨

≤∞±∑ מאי ≠ יום עצמאות ≠ ז ¢ אייר תשע ¥≥ טריוויה

˜È¯Â‰ Á מאת: V

/DNH 6XFFHVV £Ÿž£ž §¬ž ´Ÿ¦Ÿ´› ©ªŸ¥¨ ¬Ÿ²£š ž £š¦Ÿ ²Ÿ³± šŸž "

« Œ« ‡± Ž«

ž¨ ²¥Ÿ¨ ¥ Œ¦±££

‰ÈÂÂȯË

"

« §¥«ž ‹£ ‡±£« ‹í Ÿ±£

ž¨ šŸž ž¨§

¦š³ ´Ÿ

«ŸŸ² £¨¥«ž " ž ž¨ ž° ¦³ ©Ÿ²¡šžŸ ¦Ÿœž £š›°ž ¬°›¨ž ž£ ´Ÿš¨°¬ž ´¨¡¦¨ §Ÿ£«› ¦ "

Œ¦ « Œ« ‡± Ž« ±££ šŸž œªŸ¦› ©¢± ›Ÿ³£ ª¦££š 1< ³§

¥³¨¦ ²›¬ Ÿª

¬³

Ÿšž ž¢¨ ©¥³ § §£ª³›

´²°¬ž ¦³ ´£¦¦¥ž

ž¢¦¡ž

²›¨›Ÿª› ¢

ž¦›±´ª ›¥

« Œ« ‡± Ž« ±££Œ¦

›±ž Ÿ ©¢žª¨› ¬ Ÿ§³ ›

Ÿšž ¦³ ´£Ÿž£ žª£¨ ´¨±ž ¦¬ § ¯²š› £Ÿž£ž §¬¦ ¦š²³£ ž¬Ÿ£³ §³› §œ ´£ª¥Ÿ´ ž±Ÿ¦¡ž › §´¡ª³ §¥«ž Ÿž  £š¨ ³¥ ž¡¦¨ ž ¬ , ©££¬ ž´£ž › ž¨Ÿ°£¬ ž£ª¢£²›Ÿ ´®²° ³ ´Ÿ¥£²¬¨ ©ž žª¡°ª´ ´Ÿ¬ž ž£²®¨£šž³Ÿ ´£ª¨ ´¢¦Ÿ³ž ©Ÿ¥£´ž ¡² ¨ž £›¡²¨› ¼ ¢¢Ÿ¨´´ ©ž ´Ÿ¢£¦¡¨ ¦¦³ž ´š ©ž£ª£› ±¦¡¦ Ÿ ´Ÿ¨£±¨ ¤¥ §³¦ ´®´Ÿ³¨ ž¬Ÿ « ±²š¨ ž› §£²›¡³ ‹£ ‡±£« ¢£²› œ£°ª¥ ž£ª  Ÿ ²Ÿ ‹í Ÿ±£ œ£°ª¥ ´®²° ž §££ª³ ³£ ¢¢² Ÿ ´Ÿ®¨ ´Ÿ¦Ÿ›œŸ Ÿ ²°££ Ÿ ´Ÿª£¨ ¼³ ´Ÿ¢¢Ÿ¨´¨ ž´¬ Ÿª›£›« ±²£¬ ž£²Ÿ« ©Ÿª›¦Ÿ ¥ ¦³¨ ¼Ÿ §ž ¤¥ ¡£±¦Ÿ ´š §ž£ª£› ´œŸ¬ ©Ÿ¥£´ž ¡² ¨ž š²±ª §¥«žž « §¥«ž ‹£ ‡±£« ‹í Ÿ±£ Ÿ£ £ª³ §³ ¦¬ ²°Ÿ£ Ÿ£š£°¨¨ §ž «ŸŸ² £¨¥«ž ž £¨¥« ±³ª ´´£›³ £ŸŸ± ´±«®ž ž³š ¦ ¦š²³£ ©£› Ÿ¨´¡ª³ ©£› ±¦¡ ¨¡¦³ ›²¬ ´Ÿ°²š¨ Ÿ œª Ÿª ¡¦¨› ¨ž ´ ´Ÿ£¨¨Ÿ± › ž£²Ÿ« §¬ §´¡ª ©Ÿ²¡šž §¥«žž £¬ §¬ ±² ¦³¨¦ §¥«ž §´¡ª š¦ ž›Ÿ¬ ¬°›¨ ž£ž ž ¬°›¨ ©Ÿ²¡šž ž° ¦³ ¦ ³¨¨ §Ÿ£«› ²Ÿ²¡³ž ´¨¡¦¨ šŸž ¤²¬ª ž¨ ¬ž ¯²¨› ´Ÿ¡£³¦ ¦£›±¨› › ³šž ´±«®ž «ŸŸ² ž ²¢¨ž ž´£ž ¦³ž£œ ž¢£¦³ ¦š²³£ ´£ › ž £›¡²¨ ¦¥ ›œª Ÿ ¤²ž ´¡£´® ®¦£ §£ ´¡´ Ÿ« ¦¬ £® ž±Ÿ¦¡ž ´£ª¥Ÿ´ ¦¥ œªž› ® ¦¦Ÿ¥ £ §£ ´¡´ Ÿ« ´Ÿ£ž¦ ²Ÿ¨š ž£ž ª£¨¨ ±¦¡ ¦š²³£ ´ › §£¢¦Ÿ³ §ž³ Ÿª¬¢ §£ª²£ž ¤š ŸŸ ¬£¨ £ª£¬£Ÿ¨ ¦›±´ª³ £›²¬ž ©Ÿ£œ¦ž³ ³³¡ ž¦¬ž ©ŸŸ¥´¨ £¢£²› ¬Ÿ£«› ¨ ³Ÿ¦®¦ ©ŸŸ£¥ Ÿ ž›±¬ ›œªž¨ §£±¦¡ ³Ÿ›¥¦ §£¦ žš£°£ž ¦¦Ÿ¥ Ÿ« ¬°›¨ ¤²¬ª ©¥¦ ± › ž  › §££´«ž³ ³Ÿ›£¥ ´²¢³¨ š ³²³² §Ÿ š£ž³ ´¦£š Ÿª£¨£› ž ¬°›¨ §££´«ª §£¬œ®ª «®š §¬ Ÿª£´Ÿ¡Ÿ¥¦

›Ÿ³´ ´Ÿ

±μ

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

Made with