כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2017 - גיליון 239

ª ¤§¤

≤∞±∑ È‡Ó Ê¢Ú˘˙ ÔÂÈÒ≠¯Èȇ

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

9

7 6

5 4

ÌÈÏ‚„ ÌÈÏ‚„

‰„·‡‰ ˙·Î¯‰

¢‰Áȯ·‰¢ Ô Â‚¯‡

˙‡Âˆ ≠ ¯˘ÂÎ ≠ ı·˘˙ ≠ ‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ ÏÂ˘È· ≠ ˙ȯ·Ú ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ Ë¯Ò ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

הסכמים יש לכבד Șҷ˜ËÂÁ ¯È‡Ó מאת: V

ÌȇÏÓ‚‰ ˙¢„Á ·˘Â ¯·ÂÚ

ÏÏÂ‰Ó ‰ÎÏÓ מאת: V

טור בנימה אישית ĔĘēĐč ĕĐđĒđ ,ĦėĤđĞ ĕĜČĥ ĤĠĝĚč 50-Đ ČđĐ ĕēėđĜĐ ěđĕĘĕĎĐ ďĕģĠĦĘ ĕĦĝĕĜė ęĤĔ ĕĚĢĞĘ ĕĦčĢĐĥ ęĕďĞĕĐ ĦģĕďčĘ ĦđĜĚďĒĐ ěđĦĕĞ ĤđĢĕĘ ĐĦĕĕĐ ĦĕĤģĕĞĐ ĐĤĔĚĐ .đĎĥđĐĥ ĦđČĢđĦĐ ĘđĚ ĐĜĜĞĤč ęĕČĘĚĎĐ ĦĕĕĝđĘėđČ ĕĤģ ,đĜĘĥ ďĞĕĐ ĘĐģĘ ĐĜĞĚ ěĦĕĕĥ ěđđĎĚ ęĞ ěđĦĕĞ ĤđĢĕĘ ,ĕĦĜĕēčĚ ,ĐĕĐ đĞĚĥĚ ,ĐĜĞĚĐ .ĐčĕčĝĐđ ĦđĥĞĘ ČĘ ĐĕĐ ĕĝĕĝčĐ ěđĤģĕĞĐ .ęĕČĘĚĎĐ Ęĥ ěĕĕĜĞĐ ĕĚđēĦ ČĘđĜĕĕĐď ,ĦČĒ ĕĦĕĜĕėĥĕĠė"ęĕĕĚĞĠďēęĕĘđĦĕē"ęĝĤĠĕĥěđĦĕĞ Ęĥ ěĕĕĜĞĐ ĘĎĞĚĘ ġđēĚ ęĕĥĜČ ĘČė đĜĘĥ ĐĕĕĝđĘėđČĘ ĝēĕĕĦĐĘ ęĕĤđĠĕĝč ĦđĜĤģĝđ ěĕĕĜĞ ĤđĢĕĘ ĐĕĐ ěđĕĞĤĐ .ĦĕĘĘėĐ ĐĕĕĝđĘėđČĐ ęĕČĥđĜ ęĞ ęĕĤĕģēĦ ĖđĤĞĘ ,ęĕĜĕĕĜĞĚęĕĕē ĕĤđĠĕĝęĞ ĦđĕđĚď ĘĞ ĦđĕđėĒ ,ęĕĥĕĥģĐĦđĕđėĒč ęĕģĝđĞĐ ĐĘČė đĚė ĘĤđĎ ĕĤĐđ ęĕčđĥē đĚė ĐĤđČėĘ ęĕĔđĞĠ ĕĜĕĕĜĞ đĘĕĠČđ ĦđČĕĤč ĕĜĕĕĜĞ ,ĐČđĥĐ ĕĘđĢĕĜ ęĕĤđďĚ ęĞ Ĥčď ĘėĘ ěĕĒĎĚ ĤđĢĕĘ ęĎ ĐĕĐ ěđĕĞĤĐ .ĦĕĤđčĕĢ ĐĤđčēĦ ,ĦđĤĠĝđ ĦđĜĚđČ ĦđčĤĦĦđĢĘĚĐ ,ĐĕĎđĘđĜėĔ ,ęĕĘđĕĔ đĚė ęĕĞđčģ ĦđĘĕĞĠ ęĎđ ,ĘĕĎĘ ęĕĚČĦđĚ ęĕĕĎđĘđĜėĔ ęĕĥđďĕē ,Ęđĥĕč ĕĜđėĦĚ .ĐĕđđĕĤĔđ ęĕĢčĥĦ đĚė ĕČĜĠĐ ĦđĞĥĘ ģĤ ęĕČĥđĜĐ ěđđĎĚ .ĐĕđĔĜ ďĕĐ ďđĞđ đĜĎĥĐ ĐĘČĐ ęĕďĞĕĐ ĦČ ďđĞđ ďđĞ ĦėĤĞĚĐ ěēĘđĥ ĘĞ ęĕĚĤĞĜ ĥďđē ĕďĚđ ,ĘďĎđ ĖĘđĐ ĐĜĜĞĤč ęĕČĘĚĎĐ čĤĚĘ ĞĕĎĐĘ ęĎ đĜĥģĕč .ĦđčĦėĘ ĦđĜđĕĞĤ ęĕĕĥģč ęĕĘģĦĜ đĜēĜČ ĐĠ .ěđĦĕĞĐ ğģĕĐ ĦČ čĕēĤĐĘ ĦđĝĜĘđ ĦđĞďđĚ ĦĎĥĐč ęĕĥģĦĚ đĜēĜČ .ěđĚĕĚ ěčđĚė ęĝĕĝčĥ .ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĐĘ ęĕĢĚČĚč ęĕėĝđē ČĘ ĘčČ ,đĜĕďĕč đĞĕĕĝĕĥ ĕĜĥ Ęĥ ĕđčĕĎđ ĞđĕĝČĘđĘ ĦČĒ ĘėĘ ęĕĞĕĎĚ đĜĕĕĐ ČĘĥ ěĕĕĢĘ čđĥē ěđĦĕĞč ĐČđĤ ĐĜĜĞĤč ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ ěĞĚĘ ĐĦđĚĞĐ :ęĕĚĤđĎ ęĕĜĦđĜ ęĐ ěė ĘĞđ ęĕĥđĞ ęĐĥ ĐĥđďģĐ ĐďđčĞč čđĥē ĖčďĜ ,Ĥčď ĘėĘ ĕĞđĢģĚ ěđĦĕĞ ĦđĥĞĘ ĥĠđēĐ Ęė ĦČ ďēČ ďĢĚ đĜĘ .ĤĥĠČ ĕČ đĕďĞĘčĥ ěđĚĕĚ ,ĖďĕČĚđ ,ęĦďđčĞ ęĕĥđĞĥ ěđĦĕĞĐ ĦėĤĞĚ ĕĤčē ČđĐ ĕĜĥĐ ęĤđĎĐ ęĕĜđĦĕĞ ęĕĥĕĕčĚ ęĜĕČĥ ěđĤĥĕėčđ ĔĐĘč ,ěčđĚė ĦđčďĜĦĐč ęĕĞĕĎĚ ęĐĘđ ěđĦĕĞĐ Ęĥ ĐēĘĢĐĐ ďđĝ ęĐ ĐĘČ ęĕĤčē .ęĕĘđďĎ .ĐĘČė ęĕĥĜČ ęĞ ďđčĞĘ ĕĦĕĚČ ĎđĜĞĦ .ĦđČđĥĦĐ ĕĤĥĠČĥ Ęė ĦČ ĦđĥĞĘđ đĜĦďđčĞč ĖĕĥĚĐĘ ęĕēĕĔčĚ đĜēĜČ ěđĦĕĞ ĥďđē ĕďĚ ęėĘ ĥĕĎĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ,ĤĦđĕ ĦĢģđ ,đĜĦĜĕēčĚ .ĕĔĦĝČđ ĤĕĥĞĚ ,ěđđĎĚ ,ěĕĕĜĞĚ .ĐėĤčč đĘčģĦĕ ďĕĚĦ ęĕČĤđģĐ ĘĐģ Ęĥ ĦđĜđĕĞĤ Mehulal2@netvision.net.il

ĥČĤ .ĦĕĔĕĘđĠĐ ĦėĤĞĚĐ ĐĤĞĝ ĤĠĝĚ ĦđĞđčĥ ĖĥĚč ĐĘĥĚĚĐ ĦČ ģĤĠĘ ęĕĕČ ,đĐĕĜĦĜ ěĕĚĕĜč ,ĐĘĥĚĚĐ Ęėđ .ĦĤĦđĕĚđ ĐĤģĕ ĦđĤĕēč ĦėĤĞĚĘ ĐĜĕďĚĐ ĦČ ĘĕčđĐĘđ ĦĎĘĠĚ Ęĥ ĕĜđĕĢĕĘČđģ ęėĝĐ ďđčĕė ĕČ ?ĐĚ ęđĥ ĘĞ ĦČĒ Ĥ"đĕ .ĦĤđĥģĦĐ ČĥđĜ ěĕĕĜĞč "ďđėĕĘĐ" ĦĎĘĠĚ ęĞ "đĜĘđė" ."ďčėĘ ĥĕ ęĕĚėĝĐ" ĕė ĤĕĐĢĐ ,ěĔĕč ďđď ė"ē ,ĐĕĢĕĘČđģĐ ĦĜĚ ĘĞ 'ĦđĕĤđēČĐ ĐĕĘĎĤ' ĕĦĥ ĘĞ ĦďĚĞĜ ďđėĕĘĐ ĦĎĘĠĚ ěĔĕč ė"ē đĕĜĠ ĘĞ .đĜĘđė ĦĎĘĠĚ ĘđĚ đĒ ĐĦĥĕĤďč ďđĚĞĘ !?ĐĠĕČđ ĐĠĕČ ĞđďĚ ĖČ .ďčėĘ ĥĕ ęĕĚėĝĐ .ģďđĢ ĐĚđď ěĠđČč ęĕĘĐĜĦĚ ČĘ đĦĎĘĠĚđ ĐĘĥĚĚĐ ĥČĤ ĞđďĚ ęėĝĐĐ ĦČ ęĕĚĥĕĕĚđ ,"ĐĤđĦĐ ĦđďĐĕ" ĦĎĘĠĚ ĘđĚ ęĦēĜĥ ĕĦėĘĚĚĐ ĕďđĞĕĝĐ ēđĔĕčĐ ěĕĕĜĞč ĕĜđĕĢĕĘČđģĐ ďĞđĚ ?ĦĕēėđĜĐ ĐĘĥĚĚĐ ĦĚģĐ ęĞ ĦđĎĘĠĚĐ ĕĦĥ ěĕč .čđĤģĐ ģĠđČč ĐČĤĜ ČĘ đĥđĚĕĚđ ,ğĘē ęėĝĐĐ ęđĥĕĕ ČĘ ęĕĕČ ,ĐĤđĦĐ ĦđďĐĕ ĦĎĘĠĚ ĥČĤ ,ěĚĢĕĘ čģĞĕ ĤĥĐ ĞģĤ ĘĞ ĐĘĥĚĚĐ ĦČ ģĤĠĕ ĕė ,đĐĕĜĦĜ ęĕĕČĥ ęĥė ,ęĞĠ .ęĕĕČĚ ĖĘĐĚ ęđĥ ĐĥĞ ČĘ ěĚĢĕĘ ĘĞđĠč .ęėĝĐĐ ďđčĕė ĕČ ĦĎĘĠĚĚ ęĕĞĜđĚĐ ęĐ ĐĕĢĕĘČđģč ĦđĠĦđĥĐ ĕĚĞĜĚ ęČĐ ?ęĐĕĚđĕČ ĦČ ĥĚĚĘ ĐĤđĦĐ ĦđďĐĕ .ęĕĜđĤĦĠ ,ĐĤđĦĐ ĦđďĐĕ ĦĎĘĠĚ ĥČĤ ,ěĚĢĕĘ čģĞĕĘ meirch@gmail.com

פלוס מינוס ≠ Ø ´

ĝđĘĠ .ĦđčđĔ ĦđĚĥĜ ĥĕ ďđĞ

ĤĕĥėĚč ĦĕČģĜč ĐĘđĞĠ ĞĢĕč "ĥďē ěđđĕė" ĕčĦėĚ ďēČ ĐĚđĕĝč ĖČ ,ĐĒđēČč ĕĚđČĘ ģĜč Ęĥ ĐČđčĚč ĔĚđĠĝė .ĤĕĥėĚĐ ĖđĦč đĘĥ ĕČĤĥČĐ ĝĕĔĤė ĦČ ęĕĥĚ ĕĘčĚ ēėĥ ĤĠĕĝĥ đĕďĕďĕĚ ďēČĚ ěđĠĘĔ ĦČĕĤģ Ęčĕģ ĐĞĥ ĕĢēė ĖđĦč ČĢĚĜ đĚĥ-ĘĞ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤėĥ ģđčĝĕĕĠč ĐĞĕďĕ ĥĕĥ đĘ ,ĤĥĕĐ ČĢđĚĘ ĞĕĢĐ ĘĒĚ Ĥč ďčČĚĐ .ęĕĘĞčĐ ĦČ ęĕĥĠēĚđ ,ČđčĘĥģĞĦĐ ĤĕĞĢĐĐĒ ĖČ đĕĘČČđčĘ ,đďĕĞęĥč ĤĕĞĢ Ĥđēč ĐĤđĥĦ ĘčģĘ čĤĕĝ ęĎ ČđĐ .ďčČĚĐ ĦĕčĘ ,đĕĜĠđČ ĘĞ čđėĤ .ĐĥĞĜ ĦĚČč Ėė .ĤĚČ ,īĐģďĢĘ ęđĤĦī .ĐďđĦ ĦđČė ĐĞđĜĢ

˘„Á

≤∞≤ ÔÂÈÏÈ‚

≤∞±¥Ïȯه„¢Ú˘˙ ÔÒÈ

‰Ú¯·˜È˙‰Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

ĘĘđĐĚ ĐėĘĚ :ĦĕĥČĤ ĦėĤđĞ ĘČĤĐ ĐČĘ :ĦĕĜđĥĘ ĦėĤđĞ

ĝđĜĕĚ Ęĥ ĦĕĤđēČĐ ĤĢēč ĐĒđēČčĥ "Ĥč ĝĤĎĤđč" ĥĕ ,ęĕĕē ġĠē ĦĜĕĠ đĒđ ĥĚĚ Ęĥ ĐĘčĒĚ ĕĦčĕčĝ ĞĎĠĚ ĐđđĐĚ ČĘĐ ĐČĤĚĐ Ęĥč ěĐ

,ģđĔĥĜĕč ĐĚĘĥ ,ģđĔĥĜĕč ĐĚđĘč ,đČĕĝČ ĐčĕčČ ,ęĕđčĘĠČ ĕĘĕĜ :ĦėĤĞĚĐ ĕĤčē ,ěĕĕĘģ ĐČĘ ,ĤđĜĚ ĕĒđĞ ,ĕģĝčđģĔđē ĤĕČĚ ,ĔĤčĝĕđ ĐėĤč ,ĤĠĘĐ ĦĕďđĐĕ ,ģĕĜĤđĐ ēĜ .ěĕĝĤ ĦđĤ ,ĎĕĜģ ĐčĕčČ ,ĐĕđĤĢ ĐĤđČ ĐĕđĤČ-ěč ĕĔđĚ :ĦėĤĞĚĐ ęĘĢ 4331125 ďđģĕĚ ,ĐĜĜĞĤ 114 ĐĜĎĐĐ 'ēĤ :ĦėĤĞĚĐ ĦčđĦė

09-7729320 :ĝģĠ ,09-7747041 :ěđĠĘĔ ĐĜĜĞĤč ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ ěĞĚĘ ĐĦđĚĞĐ :Ę"đĚĐ 052-2546043 :ďĕĕĜ ęĕĤĚ ĦđėĒ :ęđĝĤĠĘ ĦđĞďđĚ (ĕĤĕģ ĐĜČ) ĝđĠď ĦđģĠĐđ čđĢĕĞ ĘďĜĚ :ĐģĕĠĤĎ

ěĚĒĐ ĞĕĎĐ ĕĘđČ .ĐĜēĢĐ ĤĚđĘ ČĘĥ ,ēđēĕĜĐ Ęĥč ěĐđ ččĘĚ ĦđĜčĘ ģĝĞĐ ĕĘĞč ĦČ ēĕĤėĦđ ĐĠĠėĐ ĦČ ęĕĤĦ ĐĕĕĤĕĞĐĥ ?ęĕĜđĤĦĠĐ ĕĚĘ ?ĤđĎĝđ ĤďđĝĚ ĐĠĥČ Ĥďē ęĥ

.ĦėĤĞĚĐ ĕĤčēĚ ďēČ ĘėĘ ēđĘĥĘ ěĦĕĜ ěđĦĕĞč ĦđčĦėĘ ĦđčđĎĦ .ĦđčĦėĐ ĦĕĦēĦč ĘĕĕĚ ĐČĤ ĐĚĕďģ ĤĞĕč ĝđĤĕČ :ĤĞĥ ĦĜđĚĦ ĘĘđĐĚ ĐėĘĚ :ĐĚĘĕĢ

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

בעד ארבעה בנים דיברה ארצנו ּנִים À ה ב À ּע À אַרְב Ï˘‡ „„ מאת: V ăđČ ăĀč Ĉ þĥ ,ęĕ üĜ ăĀč Đ ĀĞ ăĀč øĤ ÿČ Ę ÿĞ Ĥĕ Ĉ üĥ ,ęĕ üĜāđ Ĉĥ ęĕ ăüĦ ăĀč üĚ ę ĀĜāđĕ øĚ ăüď ,ęĕ ăüď ÿĚ Ę ÿĞ ę ýĐ ăđĘ ĀĞ Ĉ þĥ ăøė .ęĕ üĐ øď ÿĚ Đ Āĕ ĀĐ ĕ üĜ ĀĘČāĚĉ ăøĥ ÿĐ ġ ăđ ăč ăüģ ÿĐ ýĚ Č ăĀč Č ăđĐ ! ĕ üĜ úČ :Ĥ ÿĚ ĀČ ďĕ üĚ ăĀĦ ,č ăýď ÿĜ øĦ üĐ øĘ ęĕ üĜ ĀĜ úĞ ăĀč Ĉĥ ăĀĚ ÿĚ Ĉĥĕ ăüĎ øĤ üĐ Č ăđĐ .ęĕ üĜ Āē øĜ ăÿĢ ÿĐ ď ăđď øĎ üĘ ,ē ăÿĠ ă Ăĝ Ĉ þĥ ăøė ę ýēāđĘ Đ þĕ øĐ þČ ĕ üĜ úČ :Ĥ ÿĚ ĀČ ĕ üĜ Ĉ ýĥ ,ę ýĐ Ĉ þĥ āđĚ ăøė ģ ăđ ăĕ üď ăøč ,Ď ýĐ ÿĜ øĦ þČ đĕ üč ĀČ ę ÿĎ øđ đĕ üē ĀČ Ď ÿĐ ĀĜ øĖ ăĀė .čĕ üč ĀČ-Ę ýĦ øĘ øĖ ăđĚ Āĝ ď ÿĘāđĜ Č ăđĐ øđ ĕ üĜ ĀĘāđĎ øĘ ģ ÿĤ ĕ üĜ úČ ,Ĥ Ĉ ăýĥ ăÿĠ øĦ þČ ČāĘ ,ĕ üĜ ĀĔ øĜāđ ăĠ øĝ ĕ üĜ úČ Ę Āč úČ ,Ĕ ăđ Ĉĥ ăĀĠ ĕ üĜ úČ :Ę ýē ÿĜ øĦ ăüĚ ÿĐ Ĥĕ ăüč øĝ üĐ Ĥ ăđĤ ăĀč øĖ ăĀė .Ę ýē ĀĤ Đ þĘ'Č ăĀĚ üČ øĘ ĦČāĒ ĕ ăüĦ øē ÿĔ øč üĐ Đ Āčĕ Ĉ üĥ øň ÿĐ ýĚ Ĥ Ĉ Āĥ Āĕ ę Ĉ Āĥ øĘ Č ăĀč Č ăđĐ ,Č Āč ĀĢ Đĉ þĥāđĞ Ĉ þĥ ģĕ üĜ øĤ ăýď øĝ þĐ ÿĐ Đ þĒ ěāđĕ øĤ Ĉ ăüĥ ÿĐ Ę þČ Ĥ Ĉ Āĥ Āĕ ē ÿĘ Ĉ øĥ üĜ Č ăđĐ .ěāđĕ ăĀĝ üĜ āđĘ Ĉĥ ýĕ Ħ þč Ĉ þĥ ĀĘ ăøč ĕ ăüė ę ĀĦĕ ăýč ě ăÿč øĤ Ăē Ħ þČ ÿĞāĜ øĚ üĘ ĕ ýď ăøė ,ę ă ĀĦ øĞ ăÿč øĤ ÿČ ăđĤ øč Āē Ĉĥ ýČ ĀĐ ęāĦ ăøč č ĀĤ ăøģ ÿĐ Ħ þČ ę ýĐ ăđď øĤĉ Āĥ ę üČ ĕ ăüė .đ ăĀď øē ÿĕ Ħāđĕ øē üĘ ę ăÿĎ ę ýĐ ęĕ üĘāđė øĕ ęĕ ăüď ÿĚ Ę ÿĞ ę ýĐ ăđĘ ĀĞ Ĉ þĥ ăøė .ęĕ üĐ øď ÿĚ Đ Āĕ ĀĐ ę ĀĜāđĕ øĚ ăüď ăđČ ăĀč Ĉ þĥ ,ęĕ üĜ ăĀč Đ ĀĞ ăĀč øĤ ÿČ Ę ÿĞ Ĥĕ Ĉ üĥ ,ęĕ üĜāđ Ĉĥ ęĕ ăüĦ ăĀč üĚ ę ĀĜāđĕ øĚ ăüď ,ęĕ ăüď ÿĚ Ę ÿĞ ę ýĐ ăđĘ ĀĞ Ĉ þĥ ăøė .ęĕ üĐ øď ÿĚ Đ Āĕ ĀĐ Dbeshel13@gmail.com

מרים עמיאל ÔÈÈϘ ‰‡Ï מאת: V ĐčĥĕĕĦĐĥė ĘČĕĚĞ ęĕĤĚ ĕĘ ĐĤĚČ ,"ďđČĚ ĐĠĕ ĦďĜđĞ ĦČĥ ĔĕĥėĦĐ" .'ĎďĕĤčĐ ěēĘđĥĘ ĕďĕĘ .ĐĘ ĕĦĕĜĞ "ĐĥđĤĕ đĒ" .ęĕĤĚ ĐĤĚČ ,"ĦđĜĚďĒĐč ĖĘ ĤĠĝČĥ ĤđĠĕĝ ęĞ ĦĞčĔ ĥĕ ĕĘ" .ĐĥĕĎĠ đĜĞčģ .ĖĚĢĞ ĘĞ ĔĞĚ ĕĤĠĝ ,ĦĞčĔĐ ĤđĠĕĝ ĕĜĠĘ ĕĕĤđĐ .ĖđĤČ ĕĕē ĞĝĚ .ęĕďėĜ ĐĥĕĚēđ ĦđĜč ĕĦĥ đĜĘ .ĤĒĞĕĘČĘ ĐČđĥĜ ĕĜČ" ."ġĤČĘ ĕĦĞĎĐĥ ďĞ ĕČđđĎđĤđČč ĕĦĘďĎ .Ēģđđģč ĕĦďĘđĜ .ěĕĘđĠ ĕďĕĘĕ .đĕĘĞ ĕĘ ĕĤĠĝ .ĖđĤČ ĞĝĚ ěėČ

‰ÂÓ˙ ¯ÂÙÈÒ

ěĕĘđĠĘ ęĕĢČĜĐ ĦĥĕĘĠ ěĚĒč .ĕĜĘđĠĐ ČčĢč ďčė čėĤ ĕČĜđėĚė ďčĞ ĕčČ .ěĕĘđĠč ĤĕĞĐ ĐĦđČĚ đĕĐ ĕĕĤđĐ" ĤĚđĥ'č ĐĘĕĞĠ ĐĦĕĕĐ ČĚČ ĥđĤĕĎĐ ďĞ .ĐĥĤđ đĔĎĘ đĥĤđĎ ĕĕĤđĐ .ĐčĤ ĦđĕĤĒėČč ĦđČĔĎĘ ęĕďđĐĕĐ đĥĤđĎ .'ĘČĤĥĕ ĦďđĎČ'č ĘĕĞĠ ĐĕĐ ČčČđ 'ĕĚđČĘĐ ĘđčĎĐ ěđđĕėĘ ěĕĘđĠĚ ĐēĕĤčĘ ĤĞđĜ ĦĢđčģ ěĎĤČĦĐĘ ĐĘĕēĦĐ ęđģĚč .čĤ ďēĠđ đĐđčđ đĐđĦ ĐĕĐ đĔĎč đėĠĐ ĐĕĥĜČđ ģđĔĝĕĘČĕč ĖĤď ĘđčĎĐ ĦČ ĐĤčĞ ĐĢđčģĐ .đĜĦēĦĐ ĖĤďčđ ČčČ ęĞ ĐēĤč ČĚČ .ĕĝđĤĐ ĐĚďČ ĕēđĠĦ ğđĝĕČč ĖĤĠč đďčĞ ęĥ ,Ĥĕčĕĝč ģĝĤĕčĕĝ đčđĜĘ ęĦđČ đēĘĥęĕĔĝĕĜđĚđģĐ .ĐĚēĘĚ ĕĔĕĘĠĘ čĕĔĕĐĘ ĕďė ĤēČ ęđģĚ đĥĠĕē ĐĚēĘĚĐ ĕĔĕĘĠđ ĕĕĤđĐ ěĚĒĐ đĦđČ Ęė .ĝĠČĘ ĦēĦĚ ĦđĘĞĚ ęĕĥđĘĥč đĘĕēĦĐ ęĐ .ĦĤēČ ĐĢĤ ęĕĐđĘČ ĖČ .ĐĘĠĐ ĦđĥĞĘ ĖĤď Ęė ĐĥĠĕēđ ĕĦĕČ ěđĕĤĐĘ ĐĝĜėĜ ČĚČ .ęčĢĚ ĦČ ".ĕĦďĘđĜ ęĥđ ĒģđđģĘ đĞĕĎĐ .ęĕĤďĐĘ ?čĤ ěĚĒ ęĦĕĐĥ Ēģđđģč ęĎ .đĤĔĠĜđ ĦđĘēĚ ĕĜĕĚ ďđĞčđ ĝđĠĕĔč đĘē ęĕčĤ .ďčė ĐĕĐ čĞĤĐ .Đĥģ ĐĦĕĕĐ ĒģđđģĘ ĤĕčĕĝĚ ĖĤďĐ" Ęĥ ěđĕĘĞĐ ģĘēĐ ĦĤĕĠĦč ĐēĚĦĐĥ ĤĘďĜĝ ĐĕĐ đĜĕĘČ ğĤĔĢĐĥ ĕďđď ĖČ ,ęĕĥģ đĕĐ Ēģđđģč ęĕČĜĦĐ ."đĜĦĤĒĞĘ ĦđĠđĤĦđ ğĝė ĦČĒ ĦĤđĚĦ Ęčĕģ ČđĐ .Ēģđđģč ęĕĔčĥĐ ĕĥČĤĘ ęĕĕĘĞĜ ?ĐĚĕĕĦĝĐ ĐĚēĘĚĐĥėđ .čĘĝĤčĘ đĞĕĎĐ ,ěĕĘđĠĘ đĤĒē ĕĕĤđĐ .ęČĢđĚ ęđģĚĘ ęĕĔĕĘĠĐ ĦČ đĤĕĒēĐ ęĕĝđĤĐ ĐĚĕĕĦĝĐ ĐĚēĘĚĐĥė" .ĐďĚĥĐĐ ĦđĜēĚĘ đēĘĥĜ ęĤĔč ĐĥĤđ đĔĎč čĞĤĚ ęĦĚĥĜ ĦČ đēĠĜ ĐĕĦđĕēČđ ĐĚĕČĥ ĞďđĜ ČĚĕČĘ Ėėđ .ĐēĠĥĚ đĜĘ ĐĦĕĕĐ ĕČđđĎđĤđČč .ĤČĥĜ ĕĚ ĥĠēĘđ ĦđēĠĥĚ ďēČĘ ,đĜč ĘĠĔĘ ĔĜĕđ'ĎĐ ĘĕēĦĐ čĘĝĤčč ".ĕČđđĎđĤđČĘ ĞĝĚĐ ĘēĐ ?ĕČđđĎđĤđČč ęĕĕēĐ đĕĐ ĖĕČ ēđĦĠ ĐĕĐ ĦĕčĐ .ĕĦĤėĐĥ ĕĜĘčđĝ ĕėĐ ĥĕČĐ ĐĕĐ ,ĤđĎ ďĕĝē ĐĕĐĥ ,ČčČ .ēđĦĠ Ħĕč ďĕĚĦ ĐĕĐ ęĥ đĜĦĕč" ĐĜđĥČĤĐ ĐėđĝĐ .ĦđĦčĥč đĜĘĢČ đēĤČĦĐ ġĤČĐĚ ęĕēĕĘĥĐ Ęė .ęĕĚĤĒĐđ ĦđĞďĐ ĘėĘđ ęĕĤģčĚĐ ĘėĘ ".ĕđĘĕĞ čĤ ĐĒĕČęĞ ěĦēĦČĥčĥē .'čģĞĕ Ħĕč'č ďđĚĘĘ ĕĦđČēĘĥČčČ .đĜĘĢČĐĦĕĕĐ ĕČđđĎđĤđČč ĐĦĜčĜĥ ?ČĚČđ ĐēĘĥ 17 ĘĕĎč .ĦĕĚĢĞ ĐĚĥĎĐĘđ ĦĕĜđĕĢ-ĦĕĦĤčē ĦđĘĕĞĠĘ ĐĠēďđ ĦĕĥĕČ ĐĚĎđďčđ ĖđĜĕēč ĐĜĕĚČĐ ČĚČ ".ĘČĤĥĕ ĦđĤĕĤĎĥč ĕĦďčĞ ĕČđđĎđĤđČĘ ĕĦĤĒēĥėđ ,ĦđďĐĕ ĕďđĚĕĘ ĕĦďĚĘ ęĥ .ęĕĘĥđĤĕč 'ďĘđĎ ěđėĚ'Ę ĕĦđČ ?ĖĘĞč ĦČ ĦĤėĐ ěėĕĐ ".đĜĕĦđčģĞč đĘĞ ĕĕĤđĐđ ĐĢĤČ đĜĕĘĞ .1964 ĦĜĥč đĜĦēĦĐ .ĕČđđĎđĤđČ ĦđĤĕĤĎĥč Ĥĥģ ĥĕČ ĐĕĐ ĤĒĞĕĘČ" ?ġĤČč ĦģĝĞ ĐĚč ĘĕčģĚč .ěĘĕČ-Ĥč ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ěėĚ ĤēČĘđ ęĕďčđĞĐ ĦđĤďĦĝĐ Ęĥ ĦĕĜĕďĚĐ ĐģĘēĚč ďđčĞĘ ĕĦĘēĦĐ" ĦđĕđĘĕĞĠĐ Ęė ĖĥĚč .ĦĕĤčĐ-ĦđĢĤČč ġĕģ ĦđĜēĚč ĖĕĤďĐĘ ĕĦĞĝĜđ ęĕĚĞđ ęĞ ĕďđģĕĤ ĦėĤďĐč ĕĦģĝĞ ĦČ ēĘĥ' ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč ĕďđĐĕ ěĞĚĘ ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĢĞđĚĐ ĐďĝđĜ ġĤČĘ đĜĤĒēĥė .ĕĕĦđĜč ĕĦĥ đďĘđĜ ęĎ đĞĝĜ ĦēĘĥĚ ĐĦđČč .ĘĝĕĤčč ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤč ĕďđĐĕ ěĞĚĘ ěđĥČĤĐ ĝĜėč ĦēĘĥĚĐ ĦĤĕėĒĚ ĕĦĕĕĐ .'ĕĚĞ ."1998 ĦĜĥč ĦđČĘĚĎĘ ĕĦĥĤĠ ĦđĠĝđĜ ĦđĕđēĕĘĥ ĤēČĘ .ĘĒĕđ ĕĘČ Ęĥ ĐĎĢĐĐ ęĞ 'ĐĚĕčĐ'đ ěĕĎč ,ěđĕĤđĎ-ěč .ĦĞčĔĐ ĤđĠĕĝĘ ĐĜĕĦĚĚ ĕĜČđ Ėĕĕē ĤđĠĕĝ ĦČ ĦĤĠĕĝ ďēČ ĦĜĕĠč .ĤđĎĘ ĤČĥĜ ĕčČ Đč ęĦĤĕď ĦČ ěĎĤČĘ ĕĦĘēĦĐ 'ĐĞčĥ'Đ ĤēČĘ ďĕĚđ ,ġĤČč ĐĤĔĠĜ ĕĚČ" ĕďĕēĕĐ ĤčďĐ ĐĒĥ ĕĘ ĤĠĕĝ ĕčČ .ĖđĘėĘđ ġđč ĐčĕčĝĚĥ ĐĘđēė ěčČ ęĞ ĐĤđčĥ ĦĞčĔ ĕĦČĢĚ ĦđĜđĤČĐ ĦČ ĕĦēģĘ .ĐĥĤđ đĔĎč ĐĤĔĠĜĥ ĕĦčĝĘ Ħėĕĕĥ ĐĦĕĕĐ ĦĞčĔĐ .ĐĚēĘĚĐĚ ĤđĚĥĘđ ĘĕĢĐĘ ĐēĕĘĢĐ ĕĚČĥ ".ĐĜĕĔĘĠđ čĐĒ ĐĕđĥĞ ČĕĐĥ ĐĘĕĎđ ĐĦđČ ĐģĕĜĥ ěĔĕĥėĦĘ ĦĞčĔĐ ĦĤĚđĥĦĞčĔĐĥ ĐĘĠĦ ĐĜđĚČ ĕĘ ĥĕđ ,ĤĚĥĚ ĘėĚ ĐĕĘĞ ĦĤĚđĥ ĕĜČ" :ĦĤĚđČđ ĦĞčĔĐ ĦČ ĕĘ ĐČĤĚ ęĕĤĚ ."Ę"đēč đČ ġĤČč ęđģĚ ęđĥĘ ĐĕďĞĘč ĦĞĝđĜ ĕĜĜĕČ .ĕĕĘĞ Cleah1@walla.com

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

תנועת "הבריחה" באירופה ¯Ùω ˙È„Â‰È מאת: V

ĐĤĝČĥ 'ěčĘĐ ĤĠĝĐ' ĦđĕĜĕďĚĘ ďđĎĕĜč ĐĜĕĦĥĘĠĘ ĦđĘĞĘ đĢĤĕ .ġĤČĘ ĞĕĎĐĘ ęĕďđĐĕ ĘĞ ,ęĢĤČĘ čđĥĘęĕďđĐĕĘ ěĕĘđĠĦĘĥĚĚĐĤĥĠČĐĚēĘĚĐ ĕĤēČďĕĚ ĦĜĥč ĐĕĤĞĥ ĦČ ĐĤĎĝ ČĕĐ ĐĕĜĔĕĤč ĦĘĥĚĚ ġēĘ ĦđčģĞč ĖČ ęĕĤđĒČčđ ĦđĜĕďĚĐ ěĕč đĞĜ ęĕĔĕĘĠĐĚ ęĕčĤđ ěđĎĤČĐ ĕĥĜČ .1947 ğđĕĒĘ ęĕēĚđĚĐ .ĦđĠĕđĒĚ ĦđďđĞĦ ĦĤĒĞč ĐĕĜĚĤĎ ĖđĦč ęĕĜđĥĐ đėĕĥĚĐĥ , ĐďĎĕĤčĐ ĕĥĜČ ."ĦđĕĤĎĝĚĐ"ĐĜđėĥĐĚč ĕČĥēč đďčĞ ęĐđ ,ĐĢĤČęĕĘđĞĘ ęĐĕĦđďđĞĦĦČ đĤĝĚ ,ĤđĤēĥĐ ĕĤēČčďĜĦĐĘ ."ęĕĘĕĠėĐ" :ĕđĜĕėĘ đėĒ đĘĘĐ ęĕĘđĞĐ .Đĕđďč ĦđĐĒ ĦēĦ đĕē ęĚĢĞ ęĥč ,ĕĔĕĤčĐ ČčĢĐĚ ĤďđĝĚ ĤđĤēĥ ĖĕĘĐĦ đĤčĞ ęĐ ,ġĤČč ,ěđĕĤđĎ-ěč ĦČĤđĐč ,đčďĜĦĐ ĐďĎĕĤčĐ ĕĘĕĕē .'ęĕĕĦĕĚČĐ ęĕĘĕĕēĐ' ęĤĕĥėĐĘ ĕďė ,ĕČčĢ-ęđĤĔ ĖđĜĕēęĕĤđģĞĐĦđĜēĚ ĕĤĕĞĢĘ ģĕĜĞĐĘ ."ĐĢĤČ đĘĞĕĥė ,ęđĕĐ Čđčč đĜĢĤČč ęēĘĕĐĘ ěĕĕĔĥĜĕĕđ ČčČ ĔĕĘĠĐ ĤĠĝĚ ĦđĠĕđĒĚĐ ĦđďđĞĦĘ ĤĥģĐč :ĎĤđčĢĘĒč "ĐēĕĤčĐ" ďģĠĚĘ ,ĖĥĚĐč ,ĐĕĐĥ ,(ěĠĎ :ęĕĚĕĘ) ĐĤĕĠĝĘģđ ĐĤĚĕĘģ":ĤĚđĘ ĕĦđČ đďĚĕĘđ ĕĜđđĕĘ ĕĦėĠĐ ĕĜĘđĠĚ" ďĕĘĕ ,ĕĤĔĝđČ ĔĕĘĠĘ ĕĦėĠĐ ĕĜđđĕĚ ."(čđĔ čĤĞđ čđĔ Ĥģđč) ĕĚĘ ĕĦėĠĐ ĎĤđčĢĘĒĘ ĕĦĞĎĐĥė ģĤđ ĕĔĕĤčĐ ĥđčĕėĐ ĤđĒČ ."ěĕĘđĠĚ ĕďđĐĕ ĔĕĘĠ :ĕĜČĥ

ĐĤĥ ĐĞĚĥ ,ĐĚēĘĚĐ ğđĝ ĦČĤģĘ ,ĔĥĠďđčč 17 ĘĕĎč "ĐēĕĤčĐ" ĦĞđĜĦ ĘĞ ĐĜđĥČĤĘ (ġĕčđčđģĞĕ :ęĕĚĕĘ) ġĤđđĥ ĕĦđČ ĘČĥ ?'''ĘđĕĔ'Ę ĦČĢĘ ĖĦĞď ĐĚ" .ĐĞđĜĦĐ Ęĥ ĥĎĠĚč ,'ĐēĕĤčĐ' ĦĞđĜĦ Ęĥ ďđģ ČĕĐ 'ĘđĕĔ' ĐĘĕĚĐĥ ĕĦĞďĕ .ĖĕĤďĚĐ ĐĕĤĎĜđĐĚ ĘđčĎĐ ĦČ ēĕĤčĐĘ ęĕĜĜđėĦĚĐ ęĕĤĕĞĢĘ ěđđė ĤĥČ ĐĤĥ ĦĤČĦĚ Ėė '...ĘČĤĥĕ-ġĤČĘ ĞĕĎĐĘ ĐĤĔĚč ĐĕĜĚđĤĘ ĦĘĕēĦ ĦČ ,ĐĦēĠĥĚ ĦđďđČ ĐčĦėĥ ĤĠĝč ,ġĕčđčđģĞĕ ĦđĞĢĚČč ,1944 ġĕģč ,ĐĢĤČ ĐĦĞĎĐ Ęĥ ĦđČģĦĠĤĐĐ ĞĝĚ ďēČ đĐĒ .ĐĦĤďĎĐė ,"ĕĕē ĦČ Đčē ĕĜČ ĐĘ" ."ĐēĕĤčĐ" ĦĞđĜĦ ĕĠĘČ ĦđČĚ Ęĥ ęĦĘĢĐ ĦđďđČ ęĕĚĕĐďĚ ęĕĤđĠĕĝ ĕĠĘČĚ ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ęđĦč ĤģĕĞč ,"ĐĔĕĘĠĐ ĦĕĤČĥ" ĕďđĐĕ ."ĐēĕĤčĐ" ĦĞđĜĦ ĕĘĕĞĠ ĕďĕ ĘĞ ,(1948-1945 :ęĕĜĥč) ęĎ đĚė ,ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĕĠďč đĐĥėĕČ ĐĘ ěĕČ ."ĐēĕĤčĐ" ĦĞđĜĦ Ęĥ ĐĚđģĚ ĞĜĢđĐ ,ĖđĜĕēĐ ĦėĤĞĚč ĥĕ .ĘČĤĥĕ-ĦĜĕďĚ Ęĥ ĕĚĥĤ ĞđĤĕČ ęđĥč ĤđėĒČ Ęė ĔĞĚė ęĎ .ĘđđĞĐ ĦČ ěģĦĘ ĐĝĜĚĥ ĕĚ ĕčĢ Ęĥ đĦč ,"ĐēĕĤčĐ ĦĥĤđĚ ĦĦđĚĞ" Ĥ"đĕ ,ĕĤĐĜ ĕĤĕĚ Ĥ"ď ĦđĥĞĘ ,ęĕĤčē ĤĠĝĚ ęĞ ,ĐĔĕĘēĐ ,ěĕĘđĠč ěđĎĤČĐ ĥČĤ ,ĤĢĜ ĐĦđČ ČĕčĦđ "ĐēĕĤčĐ" ĦČ ēĕĢĜĦĥ ĐĦđĚĞ ęĕģĐĘđ ĐĥĞĚ .ĘČĤĥĕč ĤđčĕĢĐ ĦđĞďđĚĘ איך התחיל הכול? ĕĜĔĜđĠĝ ěĠđČč ěĕĘđĠč ĐĘēĐ "ĐēĕĤčĐ" ĦĞđĜĦ" :ĕĤĐĜ Ĥ"ď ,ĦđĜēĚĐĚ đČĢĕĥ 'ĥČĚ ęĕĘĢđĚ ęĕďđČ' ,ęĚĢĞ ęĕĘđĢĕĜĐ ĕ"Ğ .ĦĕďďĐ ĐĤĒĞĘ ěĎĤČĦĐĘ đĘēĐđ ĤđĦĝĚĐ ĦđĚđģĚĚđ ĦđĤĞĕĐĚ ęĕĜĒĕĔĤĠđ ĦĤĦēĚ ĕĥĜČ ĕďĕ ĘĞ ,ěĕĘđĠč ĐĦĕĕĐ ĐĘēĦĐĐ ĦĎĐĜĐč ,ĐĚēĘĚĐ ĕĜĠĘ ,ĦđĕĜđĕĢĐ ĤĞđĜĐ ĦđĞđĜĦ ĕČĢđĕ ,ęĕďđĐĕ ĖĥĚĐč .ĐĚēĘĚĐ ĦĠđģĦč ęĕĜĒĕĔĤĠĐ ęĞ ęēĘĥ ,ĤĜčđģ ČčČ ģēĢĕ ,ęĥČĤčđ ,ĐĥĤđ đĔĎ ďĤĚ ĕĚēđĘĚ ęĕĘđĢĕĜ đĠĤĔĢĐ ĝĘĠĘ đĘēĐ 1944 ġĤĚč .ďĤĚĐ ďģĠĚ ěĎĝ ,ěĚĤģđĢ (ģĔĜČ) ".ęĚĥ ęĎ ěČėĚ .ĐĕĜĚđĤĘ ĦĕĘĎĤ ĐēĕĤč ĖĤď ęĐ ĘĘė ĖĤďč ."ĐēĕĤčĐ" ĦēĦ đďĎČĦĐ đĘĘĐ ęĕĠđĎĐ ĦĥđĘĥ" ĦđĕČĥĚč đĞĝĜ ĐďĎĕĤčĐ ĕĘĕĕē .ĐĤģĚč ĐĘČ ĦČ ĐĘČ đČĢĚ ęĐ .ĘĎĤč đďĞĢĥ ęĕĥĜČ ęĦđČ đĐĕĒ Ėėđ ,ĘđďĎ ďđď ěĎĚ ęĞ đĤČĥĜ ęĐĚ 130-ėđ ,ęĕĘđĢĕĜĐ ěĞĚĘ ĕĘČĎĘ ČĘ ěĠđČč đĘĞĠ ęģĘē ."ĐēĕĤč"č đčďĜĦĐđ ČčĢĐĚ ęĤđĤēĥ ĕĤēČ ĐĠđĤĕČč .ęĕĘđĢĕĜĐ ĦČ đĥĎĠđ ęĚĢĞ ĦđĜēĚĘ đĞĕĎĐ :"ĐēĕĤčĐ" Ęĥ ĦđĕđĜĎĤČĦĐĘ ęĕĠĦđĥ đĕĐ ęĕĠĝđĜ ęĕĠđĎ ĕĜĥ .ĦĕďđĐĕĐ ĦđĜėđĝĐđ ĔĜĕđ'ĎĐ איך הצליחו הפליטים והפעילים לנוע בין האזורים השונים? הרי חלק מהממשלות סגרו את גבולותיהם. ,ĐČĕĢĕĘ ęĐĕĦđĘđčĎ ĦČ đĤĎĝ ĦđĘĥĚĚĐĚ ģĘēĥ ČđĐ ěđėĜ" ęĕďđĐĕĐ ęĕĔĕĘĠĐĥ Đĥĥēĥ ,ĐĕĜĔĕĤč Ęĥ ĐĢēĘ ĘĘĎč ĤģĕĞč כיצד נוצר הקשר בין הבריגדה, לאנשי עליה ב' ו"הבריחה"?

ĐēĕĤčĐ ĕėĤďč-ęĕďĘĕ ĦĢđčģ-ęđčĘČ

איך הגיע אביך, צבי נצר, להיות מפקד "הבריחה" בפולין, כשליח מוסד עלייה ב'? ('ġđčĕģ') ĐĤĥėĐč ġđĘē ĐĕĐ ,ěĕĘđĠ ďĕĘĕ ,ĕčČ .ĖđĤČ ĤđĠĕĝ ĐĒ" .ěĚĤģđĢ ģĔĜČ ęĞ ďēĕč 'ĤđĤď' ĦĞđĜĦ ęĞĔĚ ĐĥĤđ ďĕ ĘĞ ġđčĕģĐ ĦČ đĕĤčēđ ČđĐ 'đĒĤČ' ěĕĘđĠĘ ęĕĜĚĤĎĐ ĦĝĕĜė ęĞ ĕďĘĕ' :đĜđėĥ) ĕĜĚĤĎ ČĢđĚĚ ęĕďđĐĕ ęĕďĘĕ ęĕĞčĥ đĕĐ đėđĦčĥ ęĐĕĤđĐ .ěĕĘđĠĘ ĐĕĜĚĤĎĚ ĐĚēĘĚĐ čĤĞ đēĘĥĜ ęĐ .('ěĕ'ĢĜđčĒ ĦČ ĞĔģ ĐĚēĘĚĐ ġđĤĠ ĖČ ,ĤĦđĕ ĤēđČĚ ęĐĕĘČ ğĤĔĢĐĘ đđĕģ ęĕďĘĕĐ čđĤ ĖČ ġđčĕģĐ ġĢĠđĐ ĐēĤĒĚ ĘĎĤč ęėĤďč .ęĦđđģĦ ĎĘđĎč ĤĝČĚ ĦđĜĥ ĥđĘĥĘ ěđďĕĜđ ĕĝđĤĐ ĘđčĎč ĝĠĦĜ ČčČ .đĘĢĕĜ ĕđĚĝ ĞĝđĜė ěĤĐĔĘ ĞĕĎĐđ ĐĜĥ ĤđčĞė ĤĤēđĥ ČđĐ .ĕĤĕčĕĝĐ -ęĕďđĐĕ ęĕďĘĕ) "ěĤĐĔ ĕďĘĕ" Ęĥ ęĕėĕĤďĚĘ Ĥčē ęĥ .ĐĕĕĜđČč đĘ ĞĢđĐ ĦĕĤčĞ Ğďĕĥ ĤēČĚ .(ěĤĐĔ ĖĤď ĐĢĤČ đēĤčđĐĥ ęĕĜĘđĠ

¥

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

בתום מלחמת העולם השנייה ,đĕĤēČ ęĕĥĠēĚ ęĕĔĕĤčĐĥ ĞĚĥĥė .ęĕėĕĤďĚĐ ĦđđĢĘ ğĤĔĢĐĘ ,ĦĕģČĤĕĞĐ ĦĤĦēĚĐĚ ęĕďđĐĕ Ğđĕĝčđ ęĘĕČ ĕčĤĞĘ ĥĠēĦĐ ,ęĕĜđĘČ ġđčĕģĘ ğĤĔĢĐ ġĤČč .1943 ĦĜĥč ,ġĤČĘ ĞĕĎĐĘ ēĕĘĢĐ .ĐĤĥėĐč ĤĕėĐ ĐĦđČ ,ġĕčđĤģĕĢ Đĕē ,đĦčđĐČ đĘ ĐĜĕĦĚĐ ęĥ ĞĢđĐ ,1945-č .(1944-č) ĐĜĥ ĤđčĞė ĕĦďĘđĜđ đĜĦēĦĐ ęĐ Ęĥ 'č ĐĕĘĞ ďĝđĚ ĎĕĢĜė ,ĐĔĕĘĠĐ ĦĕĤČĥ ěđĎĤČč ĞĕĕĝĘ ČčČĘ .'ĐēĕĤč'Ę Ĥčē ČđĐ ęĥđ ,'ĐĜĎĐ'Đ ģĦĠ Ęė đĤĚĥ ĕĕĤđĐ .ęđĕĐ ďĞ ĕĚĞ ĦđĤđĚĥ ,ęĦďĕĘ ĦđĚđģĚđ ".ęĐĐ ęĕĚĕĐĚ ĖĚĝĚ Ęėđ

וואו, איזה סיפור! היכן את ואמך הייתן בסיפור הזה? đĦĜđĐė ĦĠđģĦ ĖČ ,ĐĜĥ ĕĢēĘ đďčĘ ČčČ ĞĝĜ ĐĘēĦĐč" ,ĦģđĜĕĦĐ ,ĕĕĘČđ ČĚČĘ ĞĎĞĎĦĐ ČđĐ .čđĥđ čđĥ ĐėĤČđĐ .đĕĘČ ĤđčēĜĥ ĥģĞĦĐ ČđĐ ĐĜĥė ĤđčĞė .ġđčĕģč đĜĤĦđĜĥ ģĢđđĔđČč ęĕďĘĕĐ ěĎč đĢčĕĥ ĕĦđČđ đĦđĘĕĞĠč ĖĕĥĚĐ ČčČ ĔĘēđĐ ,ĦĕĤčĞč ĔĠĔĠĘ ĕĦĘēĦĐĥ ĤēČĚ .(ĐĥĤđ ďĕĘ ĐĤĕĕĞ) ČĚČ ęĞ ĕĦēĘĥĜđ ęĕĤčēĐ ĦČđ ČčČ ĦČ ĦĜėĝĚ ĕĜČĥ ěđĎĤČč ."Ęđėĕ ĐĕĐĥė ,ęĥ đĜĤģčĘ ĞĕĎĐ ČčČ .ĎČĤĠĘ ĦčĥđĦ ,ĝĒđĚ ĐĤĥ Ęĥ ĐĕĤđĐ ęĎ đĕĐ "ĐēĕĤčĐ" ěđĎĤČ ĕĤčē ěĕč đĤĕėĐ ,(ěĐė) ěČĐģ (đĤĕĠĥ ĦĕčĘ) ĐĜēđ ďđď ,ĐĕĤđĐ .ĐĜĜĞĤ ĐĜĘĕđč ĐĦĕčĚ ĐēĤč ĐĚĕČ .ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚč ĔĜģĥĔč Ĥčē ĐĕĐ ěČĐģ ďđď .ČĔĕĘč ĎĕĤđđČĔ ĐĤĕĕĞč đĦĕčĚ -ĐĕčČđ ĐēĤĒĚ ęĦĝđĜĚ ĖĘĐĚč .ĐĚēĘĚĐ ĕĜĠĘ "ĤĕĞĢĐ ĤĚđĥĐ" ĦĞđĜĦč ĦđČĘĦ ĝĒđĚ Ęĥ ĐĕĤđĐ ĘĞ đĤčĞ ,(ęĦđĤėĕĐ ęĤĔ ,ďđēĘ ďēČ Ęė) ČčĢĘ ĝĕĕĎĦĐĘ đĘ ĞĢđĐ ęēĘ ĦĠĘ ĐĕčČ ĞĕĎĐ ĤĥČė .ĤĦđĕč Ħđĥģ .ęĕďđĐĕ đĕĐ ĐĕĘĕĕē čđĤĥ ,ĦĕČĔĕĘĐ ĐĕĕĒĕđđďĐ ĦĤĎĝĚč ,ęđďČĐ ĥĎĠ ęĥđ ĔĜģĥĔč ęĕĘđēĦĕčč ĒĠĥđČ ,ĦđčĤģĐ ďēČč ĞĢĠĜ ČđĐ đČĢĕđ "ĐēĕĤčĐ" ěđĎĤČĘ đĤčē ęĐ ďēĕ .ęĕĞđĢĠ ęĕďđĐĕ ęĕĤčē ĐĕĐ ęĐĕĤčē ěĕč ."ĐĔĕĘĠĐ ĦĕĤČĥ" ěđĎĤČč ĞĕĕĝĘ ěĕĘđĠĘ ĐĤĒē .ĦđďđĞĦ ğđĕĒč ĐēĚĦĐĥ ,("ěĠĕĕĒĐ" ĐĜđėĥ) ġĕčđĚđĘĥ ĐģĝĘ מה היה חלקם של הורייך ב"בריחה"? ĐĠĥč ĐĦĔĕĘĥ ĦđėĒč ěđĎĤČĘ ĦđčĤ ĐĚĤĦ ČĚČ" :ĝĒđĚ ęėĝĐ ĦĤĎĝĚč ,ěĕĘđĠĘ ĤđĒēĘ ĦđėĒĐ ęĎ ĐĘ ĐĦĕĕĐ .ĦĕĜĘđĠĐ ĤĠĝĚ đčĦėĜ đĕĤčēđ 'ĐēĕĤčĐ' ěđĎĤČ ĘĞ ."ĐĕĢČĕĤĔĠĤ"Đ čĦė ,(ĐĎĕĤč ěđĎĤČĐ ĒėĤ) ĕČĜĕ čģĞĕ ,ęĕčĦđėĐ ďēČ .ęĕĤĠĝ ,ĐĠĕ ĘČđĚĥ ,ěđĎĤČĐ ĕĥČĤĚ ďēČ ĦđďđČ ,'ĐģĘđĚ' ęĥč ĤĠĝ .ěđĎĤČč ĕĕĤđĐ ĦđĘĕĞĠ ĦČ ęĎ ĤĕėĒĚ ČđĐ ĤĠĝč .ĐģĘđĚ ĐĜđėĥ ĐĚĦĤĜđ ĐĚĢĞĘ ĐĤĦĕđ ČĘ ČĕĐ ,ěđĕĤĐč ĐĦĕĕĐ ČĚČĥ ĦđĤĚĘ ĔĜģĥĔĚ đĤčĞĥ ,ĕĕĤđĐ .ĘđčĎĐ ĕĤčĞĚč ęĕĔĕĘĠĘ ĤđĒĞĘ ęĕĔĕĘĠ đĤĕčĞĐ ĐĒĐ ěĚĒčđ ęĕĚĕ ĥďđē ĤĕĞč đĤČĥĜ ,ĐĜĘĕđđĘ đĕĐ ęĐ .ĦđĠĕđĒĚ ĦđďđĞĦč ęĦđČ ęĕďĕĕĢĚ ęĐĥė ,ěĕĘđĠĘ ęĕčĤ ĕčēĤĚ đĞĕĎĐ ĐĕĘČ ,ĦčėĤĐ ĦĜēĦč ęĕĔĕĘĠĐ ĕĜĠ ĦČ ęĕĘčģĚ Ėė ĤēČđ ęĦđĥĤĘ đďĚĞĥ ĦđĤĕď ĕĦĥč ęĦđČ ęĕĜėĥĚ ,Ě"ĐĕĤč ,ĕĜĘđĠ Ęĥ ĕđĝĕė ĤđĠĕĝ ĐĕĐ ČčČĘ .ĘđčĎĐ ĦČ ęĤĕčĞĐĘ ęĕĎČđď ĐďđĞĦ Ęčĕģ ĖĥĚĐč ...ģđĥĕĢđďĕĕĐ ĐĤĕĕĞĐ ďĕĘĕ ,Đčĕĥĕ Ĥđēč ĐģĠĜđĐ ČĚČĘ ęĎđ ĐĕĜĚĤĎ ďĕĘĕ ĕďđĐĕ Ęĥ ĦĤēČ ĦĠĕđĒĚ ęĕĜđĥĐ ęĕĤđĒČč ĦđĘģč ĞđĜĘ đĘėđĕĥ ĕďė ,ĐĚđď ĐďđĞĦ ęĦďĕĘ ĕėĕĤČĦ đĜđĥ ěĐč ,ęĐĘĥ ĦđĠĕđĒĚĐ ĦđďđĞĦĐ .ĐĕĜĚĤĎč

ĝĒđĚ ĐĤĥ Ęĥ ĐĕĤđĐ .ěĐė ĐĜēđ ďđď

איזה תפקיד היה לאבא בגרמניה? ěđĎĤČ ,(ďēđČĚ ĕĢđĘē ĤĞđĜ) ę"ēđĜ ěđĎĤČč ,ěėĜĕĚč ďčĞ ČčČ" ,ĤĕĞĢĐ ĤĚđĥĐ :đĚė ,ĦđĕĜđĕĢĐ ĘČĚĥĐ ĦđĞđĜĦ Ęė ĦČ ďēĕČĥ ěđĎĤČĐ Ęĥ ĦđďĕĕĔĢĐĘđ ĐģĠĝČĘ ĕČĤēČ ĐĕĐ ČđĐ .ďđĞđ ĤđĤď ".ęĕĤđģĞĐ ĦđĜēĚč מתי עליתם ארצה? ,ĕĕĤđĐ Ęĥ ęĐĕĤčē ĦĕčĤĚĥ ĕĤēČ ,1949 ĘĕĤĠČč đĜĕĘĞ" ĎČď ČčČ .ęĕĢđčĕģĘ ęčđĤ ,ęĐĕĜĠĘ đĘĞ 'ĐēĕĤčĐ' Ěđ ĐĞđĜĦĐĚ ".ĕĝĕĝč ďđĕĢčđ ęĕĕĜĠđČč ęĦđČ ďĕĕĢĘ אתם לא הלכתם לקיבוץ? Ęė ĕĤēČ ,ěĠđČ ęđĥč ĐĚĕėĝĐ ČĘ ČĚČ ĖČ ,ĐĢĤ ďđČĚ ČčČ" ġđčĕģĐ .ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤčč ęĕĒđēĘđģč ĐĦďđčĞč ĐĤčĞĥ ĘčĝĐ ."ĦĜđėĦĚĐ ĐĦđČ ĐĘ ĐČĤĜ האם בארץ המשיכו הורייך להיות בקשר עם חבריהם מה"בריחה"? ĦČ đďčĕČ ĕĕĤđĐ ĕė ,ĕĦēĠĥĚĚ ģĘē đĕĐ ěđĎĤČĐ ĕĤčē .ĕČďđđč" ,ěđĠĢĐ ĕĢđčĕģč ĦđĠđėĦ đĜĤģĕč ĕĦđďĘĕč .ĐČđĥč ęĦēĠĥĚ Ęė đĞĕĎĐ ęĐ ęĎđ ,'ĐēĕĤčĐ'Ě ĕĕĤđĐ Ęĥ ęĐĕĤčē čđĤ đĤĤđĎĦĐ ęĥ ".čĕčČ-ĘĦč đĜĤģčĘ Ĥ"ď .ĐĜĥč ęĕĝĜė ĤĠĝĚ ĦĚĕĕģĚ "ĐēĕĤčĐ" ĦĥĤđĚĘ ĐĦđĚĞĐ ęĕĤčēė ğĤĔĢĐĘ đčĘĘ čđĤģ ČĥđĜĐĥ ĕĚ Ęė ĦČ ĐĜĕĚĒĚ ĕĤĐĜ .054-6298888 .ĘĔ .ęĤđĠĕĝ ĦČ ĤĠĝĘđ ĐĦđĚĞč "ěĔģč"ēĢĜđĚęĐčđĦđĜđĤģĕĜĥđĚģđĐĦĕĘĦĞčęĕĘĕĠĞĚĐĤĦČč ěđČĕĒđĚ ĦĚģĐ ĦĜĜėđĦĚ ďĕĦĞč ."ĐēĕĤčĐ" ĦĞđĜĦ Ęĥ ĐĤđĠĕĝ Ęĕčĥ" ĦČ đĘČ ęĕĚĕč ĐĚĕģĚ ĦĚĕĕģĐ ěĤģĐ ěė đĚė .ĤĦđĕ ĘđďĎ .ČčĐ đĕĦĝĐ ĦČĤģĘ ĖĜēĕĕ ČđĐĥęĕđđģĚđ ĘĚĤėč "ĐēĕĤčĐ Yehudit_helfer@walla.co.il

μ

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

ĤĘĝđĤ čďĜ ęĕĤĚ ĐĦđďĘĕč

"האבודה"

‚È˜ ‰·È·‡ מאת: V

היהודים ההולנדיםשנסעו 2,500 מרים נדב רוסלר לבית הרצברגר הייתה אחתמ ברכבת מברגן בלזן כשהיעד היה טרזינשטט. למזלה הרכבת לא הגיעה ליעדה ואיש לא ידע במשך ימים רבים מדוע והיכן נעלמו עקבותיה. "אני גם דור ראשון וגם דור שני לשואה", היא אומרת לי תוך שהיא מספרת את סיפורה הלא ייאמן.

ęđĕĐđ

.ęďĤĔĝĚČč ďēđĕĚ ĞčđĤĘ ĤčđďĚ" ,ęĕĤĚ ĐĥĕĎďĚ ",ĕĘĥ ĕĦēĠĥĚĐ ĞģĤĐ ĦČ ěĕčĐĘ čđĥē ČčČ .ĦĕĔĝĕĘČĕĢđĝđ ĦĕĜđēĚĢ ,ĦĕĜđĕĢ ,ĦĕĦĤđĝĚ ĐēĠĥĚč ."ČđčēĚ ĕĘ đĥĠĕē ěėĘđ ĕĘĤđĎ ęĎ ĐĕĐĕ ęĕďđĐĕĐ Ęė ĘĤđĎĥ čĥē øÊ‡Ó ˙¯ÎÂÊ ˙‡ ‰Ó ĕĦđČ đČĕčĐĥ ČđĐ" ,ęĕĤĚ ĦĤĠĝĚ ,"ĕĘĥ ěđĥČĤĐ ěđĤėĕĒĐ" .ĔėĕĤĔđČ ďĕĘ ĔĤđĠĝĤĚČ ĐĤĕĕĞč ĦĕďĜĘđĐ ĐēĠĥĚĘ ĦČ đĜĕĥ ęĐ .ĕĜđĢĕēĐ ĐČĤĚč ĕĘ ĐĦĚď ĥĚĚ ČĘ ĐēĠĥĚĐ ČĘĥ ĦĤėđĒ ,ĘđėĐ Ėĝč ęĕĕĦĜĥ Ħč ĕĜČđ ,ĐģĜČĕĤĚĘ ĕĚĥ Ęĝč ĐĘĕĘč ĕĦđČ đčĕėĥĐ ęĐ .ĐģĜČĕĤĚ ĕĘ đČĤģĕĥ ĕĦĚėĝĐ .ĕĘ ġĕčĤĐđ ęģ ĦĕčĐ ĘĞčĥ ďĞ ĐĘĕĘĐ Ęė ĕĦĕėč ĕĜČđ ,ĐĝĕčėĐ ęĞ ęďĤĔĝĚČč đĕē ĕĕĤđĐ ęĕĕĦĜĕč .čĔĕĐ ĦĤėđĒ ĕĜČ ĐĒ ĦČ ęĕďĕĚČ đĕĐĥ ĤēČĚ .ĤĎĤčĢĤĐ ČĦčĝđ Ččĝ ,ČčČ Ęĥ đĕĤđĐ ČĘ ęĐ ĘčČ .ġĤČĘ ĦđĘĞĘ ęĕĔģĕĠĕĔĤĝ ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ đĜģ ęĐ Ęė đĒėđĤ ęĥ ,ģđĤčĤĔĝđđĘ đĘčđĐ ęĐ .ęďĞĕĘ ĞĕĎĐĘ đēĕĘĢĐ .ĐďĚĥĐĐ ĦđĜēĚĘ đēĘĥĜĥ ĕĜĠĘ ďĜĘđĐ ĕďđĐĕ .ĦđĜēĚĘ ĐēĤĒĚ ĦčėĤ ĦČĢđĕ ĐĦĕĕĐ Ĥģđčč ĕĥĕĘĥ ęđĕ Ęėč ĕĦđČ đČĕčĕĥ đĥģĕč ĕĕĤđĐ .ĕĕĜĕĞč ĐđĚĦĐ ĤđĠĕĝĐ ĘĕēĦĚ ěČė ČĘ ĞđďĚ' :ĐĘČĥč ĦĤĝĕĕĦĚ ĕĜČ ęđĕĐ ďĞ .ČđčēĚĐĚ ęĐĕĘČ ĐĕĐĕ ęĘĤđĎđ ĕĘĤđĎĥ đĢĤ ĕĘđČ ?'ĦČĒ đĥĞ ĞđďĚ ęĦđČ ĕĦĘČĥ ĕĘđČ ?ďđČĚ đĞĎĞĎĦĐ ęĐđ Đďĕēĕ Ħč ĕĦĕĕĐ ĕė ĕĘđČ ?ďēČ ęĦđĥĤčĥ ęĕĔģĕĠĕĔĤĝĐ ęĞ ġĤČĘ ĦđĘĞĘ ęĐĘ đĥĤĕĥ đčĥē ."ęĘđĞĘ ĞďČ ČĘ ĐčđĥĦĐ ĦČ ?ęĦĕČ ĐĕĐČĥ ğĕďĞ ěėĘđ øʇ ęđĕ ,ĦĤēĚĘ .ģĤđčĤĔĝđđĘ ĕĦĞĎĐ ,1944 ĤČđĜĕč 31-Đ ,ĕĜĥ ęđĕč" ČĚČ ĒČđ ğĕĢĤĘ đĜĞĎĐ .ěĒĘč ěĎĤčĘ ēđĘĥĚč đĜĘđė đĜĕĕĐ ,ĕĥĕĘĥ đĜĕĕĐ .1944 ĤČđĤčĠč 2 - ĖĕĤČĦĐ .'ĕĦčĥēĥ ĐĚ ČĘ ĐĒ' :ĐĤĚČ .Ĥčď ĦĤėđĒ ĕĜĕČ ĦČĒĐ ĐĠđģĦĐ ĘėĚ .1945 ĘĕĤĠČč 10 ďĞ ęĥ .1945 ĘĕĤĠČ ,4 ĘĕĎč ĘĕēĦĚ ğđĢĤĐ ěđĤėĕĒĐ .Ĥđēĥ Ĥđē ĔđĥĠ ěĚĒĐ Ęė đĕĐ ČĚČđ ČčČ .ĦđĘēĚĚđ ĦđĥĕĥĦĚ ,čĞĤĚ đĦĚ ęĕĥĜČ ČĦčĝ ,ĦĚđ ĥďđē ďĚĞĚ ģĕĒēĐ Ččĝ .ĦđĤĐčĐ ĝđĠĕĔč ęĕĘđē ."1945 ĘĕĤĠČč 10 ,ĤđĤēĕĥĐ ęđĕ ďĞ ,ğđĝĐ ďĞ ďĚĞĚ ĐģĕĒēĐ

.ĖĤďĘ đČĢĕ ĦđčėĤ ĥđĘĥ .1945 ,ĘĕĤĠČč 9 ĕ"Ğ ĐĤĤēđĥ ĐĕĕĜĥĐ ,ĔĔĥĜĕĒĤĔ ĐďĞĕĘ ĐĞĕĎĐ ĐĜđĥČĤĐ ĐĞĘč đĘĕČė ĐĚĘĞĜ ĦĕĥĕĘĥĐ ĦčėĤĐ đĘĕČđ ĦĕĤčĐ ĦđĘĞč ."ĐďđčČĐ ĦčėĤĐ" ĕđĜĕėĐ ĐĘ ģčďđĕ ęĕĚĕĘ .ĐĚďČĐ ĐĦđČ ęĕĤĚ ,ĞčĤČ Ħčė ĐĜĔģ ĐďĘĕ ęĎ Đč ĐĦĕĕĐ ĐĕĞĝđĜ ĤČĥ ěĕč đĦĥČ ,ĐĜĜĞĤ ĦčĥđĦ ,(ĤĘĝđĤ čďĜ ęĕĤĚ ęđĕė) ĐĚĥ ĤĎĤčĢĤĐ .ĤĕĞĐ ĦĢĞđĚ Ĥčē ,ĤĘĝđĤ čďĜ ĕčĢ Ęĥ ,ĞčĤČ Ħč ĐďĘĕ ĐĦđČ Ęĥ ĦđČĦĥĐĐ ĤĤđĞĚ ĐĤđĠĕĝ ĦČ ,ĦĕďĜĘđĐ ĐĤĕđđČč ĎđĠĝĐ ĐĠĕĐđ ęĕĚēĐ ĐĦĕčč ĕĦĞĚĥ ,ęĕĤĚ ęĕďģĚĦĚĐ ęĕĤđĕĢ ,ĕčĢ Ęĥ ęĕĕĘĤđĔĝĠĐ đĕĤđĕĢ ęĕĚĤđĦ ĐĘ .ĦĕĤĠėĐ ďĜĘđĐ ,ęĦđďĘĕ ğđĜč ĦČ ČĕĢđĐĘ ,ęĐĐ ęĕĜĚĒĘ ĤđĒēĘ ęĕĤĚĘ ĐĘ ĐĕĐ Đĥģ ĦđĤĢĠĐ ĕĤēČ ĘčČ ,ĤčďĘđ ĐĕĤĕģĕ Ęĥ ęĕĜĥĕĐ ęĕĚđčĘČĐ .ĐĤđĠĕĝ ĦČ ĤĠĝĘ ĐĦđČĜ ČĕĐ ĦđčĤ ,"ęďĤĔĝĚČč 1940 ĤčĚčđĜč ,ĐĚēĘĚĐ Ęĥ ĐĚđĢĕĞč ĕĦďĘđĜ" ĕĦđČ ďĘĕĕ ,ČĠđĤ ĐĕĐĥ ,đģĘĝ ,ĕčČ" ,ĐĤđĠĕĝ ĦČ ęĕĤĚ ĐĘĕēĦĚ ĐĤģĥ ĐĚĥ ěĕčĐĘ ĖĕĤĢ .ĦđĜĥĘčĘ ĐĤđĚ ĐĦĕĕĐ ĐĜĤ ĕĚČ .Ħĕčč ěđĕđđĥĚ đĜĐĜ ďĜĘđĐ ĕďđĐĕ ĕė ,ďēđĕĚč ČĤđĜ ĐĕĐ ďĜĘđĐ ĕďđĐĕ ęĞ ĐĜĐđ ,ĕĤĚĎĘ ęĕēđĔč ęĚĢĞ đĥĕĎĤĐđ ęĕĜĥ ĦđČĚ ĖĥĚč ĦđĕđėĒ ęĐ .ęĘđėĚ ęĕĞđĤĎĐ đĕĐ ,ĒČ ďĞ ĤďĐĜ ęĞ ,ęĕďĜĘđĐĐ Čģđđď đĕĐ ĐĚēĘĚĐ ĕĜĠĘ .ěďĘđĎ ĕĢēđ ĐĞčĥ ĦĤđĚĦ ęĕĜėĥĐ ĦČ đĤėĚ ".ďčĘč 20.000 Đč đĤĦđĜ ĐĕĤēČđ ęĕďđĐĕ 140.000 ďĜĘđĐč ø‰¯˜ ‰Ê Íȇ đĘėđĕĥ đčĥē ęĐ .ĐĚēĘĚč đĠĦĦĥĐ ČĘ ęĚĢĞ ęĕďĜĘđĐĐ" ęĕĕĜđĘĕēđ ęĕĕĦĤđĝĚ ,ęĕĕĦď :ęĕďđĐĕĐ đĘĕČđ ęĕĕĘĤĔĕĜ ĤČĥĕĐĘ đĥčė ęĕĢČĜĐĥė ęĎĥ Ėė ĕďė ďĞ ęĕďĜĘđĐĐ ĘĞ đėĚĝ ,ďēČė ."ęĐĕĕēč ęĐĘ ĐĘĞĥ ĐĚ ĐĒđ ,ęĕĞĚĥđĚĚ đĤĦđĜ ęĐ ďĜĘđĐ ĦČ øÍ˙ÁÙ˘ÓÏ ‰¯˜ ‰Ó ĐĕĐ ČĚČĘđ ČĠđĤ ĐĕĐ ČčČ .1940 ĤČđĜĕč đĜĦēĦĐ ĕĕĤđĐ" Ęĥ ěđėĕĦč ĐĤđĚ ęĎ ĐĦĕĕĐ ČĕĐ .ĦđĕĜĕĔĘ ĦđĠĥč ĔĤđĔģđď ģĤ ĤĥđĞđ ĤĥđČč ĦđĕēĘ ģĕĠĝĐ ĤĎĤčĢĤĐ ĎđĒĐ .ģĜĤĠ ĐĜČ đĤĕčĞĐ ĐēĠĥĚĐ ĦČ .ĖĘđĐ ĐĒ ěČĘ ĤđĤč ĐĕĐ Ĥčė ĒČ .ęĕĕĦĜĥ

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

ø˙·Î¯‰ ¯ÂÙÈÒ ÏÈÁ˙Ó È˙Ó ,ęĕĤĚ ĦĤĒēĥĚ ,"ĦĕČĥĚ ĘĞ đĜĕĘĞđĐĥ ĤđĤčč ĦĤėđĒ ĕĜČ" .ĐĢđēĐ ĦđĠĠđĜĦĚ ĕĕĘĎĤ ĕĦĥĥė ěđĤģĐ ĐĢģč ĥĚĚ ĕĦčĥĕ đĜĕĘĞđĐ .ĦĕČĥĚĐĚ ĐĢđēĐ ğđĞĘ ĐĘđĘĞ ĕĜČ ĞĎĤ Ęėĥ ĕĦďēĠ ęĕĚĕ ĐĥĕĚē ."ĐďđčČĐ ĦčėĤĐ" ęĥĐ ĦČ ĐĘčĕģĥ ĦčėĤĐ ĘĞ ęĞ ĦđčėĤ ĥđĘĥ ĐĜēĚĐĚ đČĢĕ ěĒĘč ěĎĤč ĤđĤēĕĥ ĕĜĠĘ ďčĘč .ĔĔĥĜĕĒĤĔč ęĕĒĎĐ ĕČĦč ęďĕĚĥĐĘ ģĕĠĝĐĘ ĕďė ĥĕČ 2,500 ĘĞ ĐĤĤēđĥ ĐĕĕĜĥĐ ,ĐďĞĕĘ ĐĞĕĎĐ ,ĤđĚČė ,ĐĜđĥČĤ ĦčėĤĐ ĔđĥĠ .ďđčĕČĘ ĐėĘĐ đĜĘĥ ĦčėĤĐ đĘĕČđ ,ĦĕĤčĐ ĦđĘĞč ĕďĕ ĦčėĤč .ĐĞĕĎĐ ČĕĐ ěČĘ Ğđďĕ ĐĕĐ ČĘ ďēČ ğČĘ .ĐĚĘĞĜ ęĕĜĚĤĎĐ ĕďĕ ĘĞ đĜĝēďĜ .ČĦčĝđ ČĚČđ ČčČ ęĞ ĕĦĕĕĐ ĦČĒĐ ĦĠĢĤ ĘĞ đĜčĥĕ .ęēĠ ĦđĜđĤģčđ ĦđĚĐč Ęĥ ČĥĚ ĦđĜđĤģč ęčđĤ ,ęĕďđĐĕ 2,500 ĦčėĤč đĕĐĥ ĕĦďĚĘ ęĕĚĕĘ .ĦčėĤĐ ĞĝĚč ĐĘēĐ ĦčėĤĐ .ČĦčĝ ďĕĘ ĕĦčĥĕ ĕĜČ .ĕĜđĚė ęĕďĜĘđĐ ĐĕĜĚĤĎ ēĤĒĚ ěđđĕėč ĐĞĝĜ ČĕĐ .ęĕĚĕ 13 ĖĥĚĜĥ ĖđĤČđ Đĥģ ČĘĥđ ĦĕĤčĐ Ħđēđė ĕďĕč đĢĢĠđĐ ČĘĥ ĦđĘĕĝĚ ĕčĕĦĜ ĐĥĠĕēđ ĐĚđĤď ĤĕēĚ Ęėč ĞĕĎĐĘ ĐĦĕĕĐ ĐĦĤĔĚ .đĥčėĜĥ ęĕĤđĒČč đĕĐ ĦēĦ ěĚĒĐ Ęė ĐĜđĦĜ ĐĦĕĕĐ ĦčėĤĐ .ĔĔĥĜĕĒĤĔĘ ,ĎČĤĠ ĤđĒČĘ ęĕĕĜĚĤĎĐ ČčĢĐ Ħđēđė ěĕč ĥČ ĕĠđĘĕē đĕĐ ,ďēČ ďĢĚ .ĥČ Ęĥ ĤĕđđČĐĚ ĦđĢĢĠĐ đĕĐ ĕĜĥ ďĢĚđ ,ęđďČĐ ČčĢĐ Ħđēđė ěĕčđ ČĘ ęĕėđčĜ đĕĐ ĦčėĤĐ ĘĞ ęĕĜđĚĚĐĥ ĐČĤĜė .ĦĕĤčĐ Ħđēđė ęĕĚĞĠ ĐĤĢĞĜ đĜĘĥ ĦčėĤĐĥ ĖėĘ ęĤĎ ĐĒđ ĞđĝĜĘ ěČĘ đĞďĕ ĖČ ,čĞĤĚđ ĦđĘēĚĚ ęĕčĤ ęĕĤĕĝČ đĦĚ ĞĝĚĐ ĖĘĐĚč .ĦđčĤ ďĕĤđĐĘ ęĕďđĐĕĘ ęĕĜĚĤĎĐ đĤĥĠČ ĐĤĢĞĜ ĦčėĤĐĥ ęĞĠ Ęėč 526 đĠĝĜ ĘđėĐ Ėĝč .ĖĤďĐ ĕĘđĥč ęĦđČ ĤđčģĘđ ęĕĦĚĐ ĦČ .ďĜĘđĐ ĕČĢđĕ ęčđĤ ,'ĐďđčČĐ ĦčėĤ'č ęĕďđĐĕ ø¯Ó‚ ‰Ê Íȇ ęĕĜĚĤĎĐ ęĕĘĕĕēĐ đēĤč ĦđĐĘčĐ ĞĝĚ ęđĕĝ ĕĜĠĘ ęđĕ" 1945 ĘĕĤĠČč 23-č .ęĚĢĞ ĦđĥĤč đĤĦđĜ ęĕďđĐĕĐ .ĦčėĤĐĚ ,"ęĕĝđĤĐ ĦĔĕĘĥĘ ěđĦĜ ĐĕĐĥ ġĕčĤĔ ĤĠėĘ ĦčėĤĐ ĐĞĕĎĐ Ęė ĦČ đēģĘ ęĐ" ,ĐĤđĠĕĝ ĦČ čĤ ĕĥđģč ęĕĤĚ ĐėĕĥĚĚ ,ĦđĤĐčĐ ĝđĠĕĔč ĐĦĘēĥ ĕĘĥ ČĦčĝ ĦČ ęĐĕĜĕč ,ęĕĘđēĐ đĝĕĜėĐ đĜĦđČ .đĚĕģĐĥ Đďĥ ęĕĘđē ĦĕčĘ ęĦđČ đĝĕĜėĐđ đĤĕČĥĐ ęĐ .đēĤčđ ęĐĕĦč ĦČ đĥĔĜĥ ęĕĜĚĤĎĐ Ęĥ ęĕĦčĘ ěĕč đĜĔĔđĥ ,đĜďĤĥĥ ęĕďĘĕĐ ,đĜēĜČđ ,ĘėđČ ĐčĤĐ ęĕĦčč ,ĝđĠĕĔč đĘēĥ ,ĕĕĤđĐ .ĘđėČĘ ęĕĚĕĞĔ ęĕĤčď đĜČĢĚđ ęĕĦčĐ ĕĤēČ .ĕĦĝĝĎ ĥĚĚđ ĕĦĕĘē ĒČ Čģđđď ĕĜČ đĘĕČđ ,đĥĥđČĦĐ ďĜĘđĐĘ ĦčėĤ ĐĦĕĕĐ .ĐĦĕčĐ ĤđĒēĘ đĘĕēĦĐ ęĕĚĕ ĥďđēė .ĐĤėĐ ĦĤĝđēĚ ĥĚĚ ĕĦĕĕĐ ĕė ĐĕĦđĞđĤĒč ĕĦđČ ĐģĕĒēĐ ČĚČđ .'ĐĜĥĕ ČĕĐ' :ĐĦĜĞ ČĚČ ?'ĐĦĕČ ĐĚ' :ĐĦđČ đĘČĥ ęĕĝđĤĐ ,ďĜĘđĐ ĘđčĎĘ đĜčĤģĦĐĥė ,ĒČđ .ĐĕēČĥ ęĕēđĔč đĕĐ ČĘ ĕĕĤđĐ ĐĚ .ĘėđČ đĜĘ đģĘĕēđ ęĕĕČģĕĤĚČ ęĕĘĕĕē ĦčėĤĐ ĘĞ đĘĞ ĕĦĔĥđĐ ďĘđģđĥ đĜĘ đģĘĕēĥėĥ ČđĐ ęđĕĐ ďĞ ĕĦđČ ĥĎĤĚĥ ".ĐĕēČđ ĥĥđČĦČĥ ěĚĕĝĐ ĐĕĐ ĐĒ :ĘčģĘ ĕďĕ ĦČ ĕĜČ ęĎ ø‰˙È·‰ Ì˙¯ÊÁ ĔđĥĠ .ĕĦĚĘģČĦĐ ČĘ ĖČ ěĎĘ ĕĦėĘĐ ĕĜČđ ,đĜĦĕčĘ đĜĤĒē ,ěė" ĕĦďĚĘĥė .ĐĤĎĥĘ ĤđĒēĘ ĕĘ ĐĕĐ Đĥģ .ĦđčđēĤč ĕĦĔĔđĥ ĝĜč ĕĘ .ęĕĚđĦĕ đĕĐ đč ęĕďĘĕĐ Ęė ,"ĐĜĕĠ ĥČĤ" ĤĠĝĐ Ħĕčč ĕĜČ ĐĥĞĚĘ .ĦĢĚđČĚ ĕĜČĥ ĐēđĔč ĕĦĕĕĐ .ęĕĤđĐ ĕĜĥ đĕĐ h ∏ „ÂÓÚ· ͢Ӊ

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

¢‰„·‡‰¢ ˙·Î¯‰ ≠ ∑ „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰ h

העמותה לאזרח הוותיק רעננה מרכז תרבות כושר ופנאי

ĔđĥĠ ĐĕĐ ČĘ ĐĒ .ĕĜĥ ĤđďĘ ęĎđ ĐČđĥĘ ěđĥČĤ ĤđďĘ ęĎ Ħėĕĕĥ ęĥ ĐĕĐ ČčČ ĤďĝĐ ĘĕĘč .ĐČđĥĐ ĕĤēČ ĦđĜđĥČĤĐ ęĕĜĥč ĐČĕĢĕĘ ĘĚĝ ,ěĒĘč ěĎĤčĚ ČĕčĐĥ ĦėĦĚ ĦēĘĢ ěēĘđĥĐ ĘĞ ĕĦďĚĘ ęďĤĔĝĚČč .ĐĒ ĦČ ĐčĐČ ČĘ ČĚČ .ĦđĤĕēĘ ĦđďčĞĚ ĕĦĕĕĐ .ĕĤčĞ ģđďģď ďēđĕĚč ,ĦđĠĥ ĐčĤĐ ĦĞďđĕ ĕĜČ .ĦđĜĥĘč .ďĜĘđĐč ĐėĕĤďĚ ĕĦĕĕĐ ęĎđ "ęĕĜđčĐ" ĦĞđĜĦč øÈ·ˆ ˙‡ ˙¯Îȉ Íȇ ,"ęďĤĔĝĚČč 'ĤĕĞĢĐ ĤĚđĥĐ' ěģ ĦČ ęĕģĐĘ ĐĕĎĘčĚ ĞĕĎĐ ĕčĢ" ĕĜČđ 20 ěč ĐĕĐ ČđĐ .ĕĘĥ ĦĕĤčĞ ĤđĞĕĥĘ ĝĜėĜ ČđĐ" ,ęĕĤĚ ĐĜđĞ ,ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēč ĕĤēČ ęđĕ .ěĦēĦĜĥ ĤčđďĚ ĐĕĐ Ĥčė ĒČđ 17 Ħč đĚĕĤĐęĘđėđ ęĕēĤđČ đĜĚĒĐ .đĜĦēĦĐ ,18 ĕĘ đČĘĚĥė ,ĕĘđĕ ĥďđēč đĜĤĥ .ġĤČĘ ĖĤďč ĦčėĤĐ ĦĜēĦĘ đĜĦđČ đđĕĘ ęĕēĤđČĐ Ęė .Ħĕĝđė ěđđĕėĘ ĦčėĤĘ đĜĕĘĞđ ĐĤđĐ đĜďģĤ .'ĐĜģĒēĦđ' ĦČđ 'ĐđđģĦĐ' ĦČ ĕčĢđ 'ęĕĢđčĕģĐ ĤĜĕĚĝ'č ĕĦďĚĘ ĕĜČ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĖĤďč ĕĘđĠČĜ đďĘđĜ ĖĥĚĐč .ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĒĕđđĘĔč ďđčĞĘ ĘĕēĦĐđ ČčĢč ĐĕĐ ".ĦđĘčĘ ęĕčĐđČ đĜēĜČ ęĦĕČ ,ęĕďėĜ ĕĜĥ đĜĘ ĥĕđ đĜĜčđ đĜĦč ."ĐďđčČĐ ĦčėĤĐ" ĦđĜčĤģ ĤėĒĘ ěđĤėĕĒ Ĥĕģ ęģđĐ "ęĥđ ďĕ"č ĤđďĐ ĕĜčđ "ĐďđčČĐ ĦčėĤ"Đ ĕĘđĢĕĜ Ęĥ ěđĤėĕĒ ĞĝĚ ĖĤĞĜ ěĒĘč ěĎĤčĘ ģĤđčĤĔĝđđĚ ĞĝĚĐ ĦČ đĤĒēĕĥ đėĘĐĚč ,ĕĜĥĐ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĤėĒĘ ěđĤėĕĒ Ĥĕģ ęģđĐ ęĥ ,ġĕčĤĔĘ đĞĕĎĐđ ."ĐďđčČĐ ĦčėĤ"č ĞĝĚĐ ĖĘĐĚč đĠĝĜĥ Kenig1@bezeqint.net

´«»¿° ÃÄ°¶ Å°¬ÃÅ ±¶Ã¹

¸´·°´³ º°Ä¿°» ¸´·°Ä²» º°·¹ 10 11/5/17 לאדם ₪ 625 Z Y

´´² ½°Ã´« ¬°Ã¬ º°®½°¹· Å®·°¯ ¸°´ Z Y הרצאות: , עמותת "נחמה" 16:00 בשעה 11/5/17 . יום חמישי 1 למי שעבר או בתהליך פרידה /גירושים. . "מדינה יהודית דמוקרטית: התקווה והדרך" 2 .16:00 בשעה 23/5/17 אלוף משנה גלעד שר. יום שלישי .17:00 בשעה 27/6/17 . יום שלישי 3 הרצאה של אלון פנקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. ההרצאה בנושא: יחסי רוסיה ארה"ב. מותנה בהרשמה מראש! ₪ 10 כל ההרצאות, כולל כיבוד, בעלות Z Y ´»°´ Ä®°²¬ Å´Ãï¯ º°°´· ·°´³· נותר מקום לזוג אחד! פרטים במועדון. Z Y ¸´·Ä°Ã´· ·°´³ שכונות רחביה ומסררה נותרו מקומות אחרונים.

נוֹעם לוין

% 6F

אופטומטריסט קליני מטעם אוניברסיטת בר אילן התאמת משקפיים אופטיים ועדשות מגע

25/5/17 יום חמישי לאדם. ₪ 130 : עלות

לפרטים והרשמה 7720707 . רעננה טל 114 במרכז תרבות כושר ופנאי, ההגנה

מתמחה בהתאמת משקפי מולטי פוקל משקפיים לרחוק, קריאה, מגדלת שולחן לקריאה וכתיבה.

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה ¢ÔÚ¯≠Ë·Ó¢ ˙È˙Ïȉ˜‰ ‰ÈÊÈÂÂÏˉ אתם מוזמנים לצפות בשידור המגזין שלנו לחודש מאי ÔÙχ ˙ÈÎÂ˙ øÔÈÊ‚Ó· ‰Ó øȯ˘Ù‡‰ ≠ ÈÂÏÈÁ ·¯ ®≤ Ɖ˜Â¯È ¯ÈÚ – ÌÈ¯Ú ÔÂÎ˙ ®±

Úˆ·Ó בדיקות ראיה למשרד הרישוי

יש להתקשר לקביעת תור: ∞μ¥≠≥∞≤π≥≥π

øÌȯ„˘Ó È˙Ó 12:30 בימי ה' בשעה 17:30 בימי א' בשעה

ø‰Ùȇ +27 וב <(6 ב 98 בכבלים בערוץ

, רעננה 110 חדר 198 אחוזה ZZZ QRDPOHYLQ FR LO

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית 7 9 בלשונית ZZZ DPXWDUDDQDQD FR LO ÆÌÈÈÂÈ˘Â ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÎ˙ÈÈ

צפייה מהנה !

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

ÌÈÏ‚„ ¨ÌÈÏ‚„ ¨ÌÈÏ‚„ ı¯‡‰ ÏÎ

Ęĥ ĦđČĕĢĚč .ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĦđďēČ ĦČ ĘĚĝĘ ĦđĎĥĐ ,ĕčĤĞĘ ęĎ đĚė ,ĕďĤēĐ ĤĒĎĚĘ ĥĕ đĜĕĚĕ .ęĐĘĥ ĘĎď ęĎ đč ĦđČĤĘ ęĕčĤĝĚ ęĐđ ĘĎďĐ ĕčĎĘ ěčĘ ďčĚ ĕđĥĞ ĘČĤĥĕ-ĦĜĕďĚ Ęĥ ĕĚĥĤĐ ĐĘĎď .đčēđĤ ęĕĤĔĚĕĔĜĝ 160-đ ,đėĤđČ ęĕĤĔĚĕĔĜĝ 220 ĝĠĐ čēđĤ ęĕĤĔĚĕĔĜĝ 25 ,ĐĐė ĦĘėĦ ĕĝĠ ĕĜĥ đĕĘĞ ęĜĥĕ Ęĥ đĦĕĞĢĚČč .ĞĘĢ ĘČ ĞĘĢĚ ĘĎďĐ Ęĥ đėĤđČ ĘėĘ ęĕĕđĔĜĐ ěĎĚ - ęĐĕĜĥĚ Đđđĥ ģēĤĚčđ ĦĘėĦĐ ĕĝĠ ĕĜĥ ěĕč ,ěčĘĐ ĞģĤĐ .ĦĘėĦ ĕĝĠ Đĥĕĥ ĕđĥĞ ďđď orazruya@walla.co.il !ēĚĥ ĦđČĚĢĞ Ďē ĦėĤčč

‰È¯ˆ ‰¯Â‡ מאת: V

ęĕĘĚĝĚĐ ęĕčėđė 50 ĦĕĤčĐ-ĦđĢĤČ Ęĥ ĐĘĎďč ĐĥđĘĥ ĦĠĤĢ Ęĥ ĐĘĎďč ,ĐĘĥ ĦđĜĕďĚĐ 50 ĦČ ĕėĤĞ ĦČ ęĕĘĚĝĚĐ ,ęđďČđ ěčĘ Ęđēė ,ęĕĞčĢ

ĐėĘĚĚĐ ,ĐĕĜĔĕĤč Ęĥ ĐĘĎď đĘĕČđ ,ĦĕĦĠĤĢĐ ĐėĠĐĚĐ ,ĐĒ ĕčĎ ĘĞ ĐĒ ęĕēĜđĚĐ ęĕčĘĢ ĐĥđĘĥĚ čėĤđĚ ,ĦďēđČĚĐ Ęĥ ĕĥĕĘĥđ ďĜĘĤĕČ Ęĥ ĕĜĥ ,ĐĕĘĎĜČ Ęĥ ĐĜđĤĔĠ Ęĥ ďēČ ?ĘĎď ĖĕĤĢ ĘĘėč ĐĚĘđ ?ĐĚ ęđĥ ĘĞ ,ĘČĤĥĕ ĘĎďđ .ďĜĘĔđģĝ ęĕĕĚĥĤ ęĕĝģĔč ĘĚĝ ĥĚĥĚ ČđĐđ ĘĎď ĥĕ ęđČĘ ĘėĘ đĚė ęĕĕĤđčĕĢĐ ęĕĜĕĕĜčĐ ęĕĝėĦĚ ġĤČč .ęĕĕĚĥĤ ĦđďĝđĚčđ ĖČđč ēĝĠĐ Ďē ĤēČĘ ďĕĚ ĐĜĕďĚĐ ĕĘĎďč ęĕĕĔĤĠĐ ęĕĦčĐ ęĎ ĐĒđē Ęĥ đĕĚĕč ĘĕēĦĚ ĘČĤĥĕ ĘĎď Ęĥ ĤđĠĕĝĐ .ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ .ĘĢĤĐ ĤđďđČĕĦ ,ĐĜĕďĚĐ ĥđĤď ęđģĘ ĐďĕĦĞĐ ĦĕďđĐĕĐ ĐĜĕďĚĘĥ ĥĤď ğČđ Ĥčĝ ĘĢĤĐ ģĤ ČđĐ ĘĎďĐ ĕė ĘĎďč ĖĤđĢ ěĕČĥ đĜĞĔđ đĕĘĞ đģĘēĥ ĐĘČĘ .ĘĎď ĦĜĥč čĦėĥ čĦėĚč ĘĢĤĐ ĐĜĞ "đĥČĤč ĎĤČ ĦĕĘĔĚđ ĝĜđĘė" ºĐĒĚ ĐĘĞĚĘ ČđĐ ĘĎď .ĕĜđďČ ČĘ" :ěđĥĘĐ đĒč ęĎĕĢĜĘ 1895 ęďČ-ĕĜč ĘĎďĐ ěĞĚĘ .ęđģĚ ĘėĘ ęďČ-ĕĜč ĖĕĘđĐĘ ĤĥĠČ ĘĎďč ďĕēĕĐ ĤčďĐ ČđĐ ĘĎďĐ :ěė-ĘĞ ĤĦĕ .ęĕĎĤĐĜ ęĐ đĕĘĞđ ,ęĕĕē đĤĠĝč" .ĖėĘ đėĜđē ĖČ ęČ ,ĦđĚĘ ęďČ ĕĜč ęĕĜėđĚ đĜĞĚĘĥ .ĘĎďĘ ęĕģđģĒ đĜČ .ĘĎď đĜĘ ěĕČ" :ĘĢĤĐ čĦė "ęĕďđĐĕĐ ĦĜĕďĚ ĘĚĝ ğĕĜĐĘ ČđĐ ēĤėĐĐ ěĚ ęĕčĤ ęĕĥĜČ ĎĕĐĜĐĘ ęĕĢđĤĥ ĐĞĥč -ĕčėđė ĐĞčĥ ęĞ ěčĘ ĘĎď ĕĚĢĞĘ ĤČĦĚ ĕĜČ .ęĐĕĥČĤĘ ĘĞĚ ;ęĕĤđĐĔĐ ,ęĕĥďēĐ ęĕĕēĐ ĦČ ĦĘĚĝĚ ĐĜčĘĐ ĐĞĕĤĕĐ .čĐĒ ěėĥ ,đĜĘĥ ĐďđčĞĐ ęđĕ Ęĥ čĐĒĐ-ĦđĞĥ Ğčĥ ęĐ ęĕčėđėĐ ."ĐĥďēĐ ġĤČĐ ĘČ ęĕďđĐĕĐ ęĕėĘđĐ ĐďđčĞĐ ěĚĕĝč ĕĤĔĝđČ ĕďđĐĕĐ ĤĤđĥĚĐ ĐĕĐ ĘĎďĐ ĕĞčĢ ĦČ ĐĎĐĥ ěđĥČĤĐ ĘČĤĥĕ-ġĤČč ĤđģĕčĘ ĞĕĎĐ ĘģĜĤĠ .ĘģĜĤĠ ĔĝđĎđČ ĎĕđđďđĘ ĥĕďģĐ 1864 ĦĜĥč ĎĕđđďđĘ ęĝĤĠĥ ęĕĤĕĥ ĤĠĝč .1858 ĦĜĥč ĘģĜĤĠ ĎĕđđďđĘ ĐĘĞĐ ęĥ ,"ĐďđĐĕ ġĤČ ĕĞčĢ"ĘęĕĤĕĥĐďēČĦČ ęđĥĚ ěčĘđ Ęđēė đĕĐĕ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ĘĎďĐ ĕĞčĢĥ đĜđĕĞĤ ĦČ .đĦĘĕĠĦč ĕďđĐĕĐ ğĔĞĦĚ Đč ĤĥČ ĦĕĘĔč ęĕĞčĢĐ đĘČĥ ĦđĎĕĎēč ,1884-č ĎĢđĐ ěčĘ ĞģĤ ĘĞ ĦĘėĦ ĕĝĠ ĕĜĥ ĘĞč ĘĎďĐ ĐĜĥ ĐĦđČčđ ,ĕĤđĕĠĕĔĜđĚ ĐĥĚ Ęĥ 100-Đ đĦďĘđĐ ęđĕ ďđčėĘ 3 ĦđĎĕĎēč ĘĎďĐ ĦČ ,đ"Ęĕč ĕĢđĘē ĥČĤ ,ďĜĕģĘč ĘČĤĥĕ ğĕĜĐ .ěđĕĢĘ-ěđĥČĤ ĐčĥđĚĐ Ęĥ ĐďĝđđĕĐĘ ęĕĜĥ ĤčđĔģđČč 28-č ĐĘčģĦĐ ĐĜĕďĚĐ ĘĎď ĕčĎĘ ĦĕĠđĝĐ ĐĔĘēĐĐ ĐčĤĐ ĦđčĕĥēĐ ĘĞ ďĕĞĐĥ čėĤđĚđ ĖđĤČ ĖĕĘĐĦ ĤēČĘ ,1948 ĐĜĕďĚĐ ĦĢĞđĚđ ĦĕĜĚĒĐ ĐĘĥĚĚĐ .Đč đČĤ ĦđĔĘēĐĐ ĕĘčģĚĥ ĘĎď čđĢĕĞĘ ĦđĕđĤĥĠČ ĕĦĥ ěĕč ĞĕĤėĐĘ ĦđėĕĤĢ đĕĐ ĦĕĜĚĒĐ ĕĝĠ ĕĜĥĚ čėĤđĐĥ ĦĕĜđĕĢĐ ĦđĤďĦĝĐĐ ĘĎď - ďēĚ .ĐĜĕďĚĐ ĐĞđĜĦĐ ęĞ ęĘđĞĐ ĕčēĤč ĐĐđĒĚ ĐĕĐĥđ ďđď ěĎĚ ęĐĕĜĕčđ ĦĘėĦ Ĥĥģ đĘ ěĕČ ĤĥČ ,ęĕčėđė ĐĞčĥ ĘĘėĥ ĘĎď - ĖďĕČĚđ ,ĦĕĜđĕĢĐ ĐĜđĥ ĦđĜĥĤĠ đĞĕĢĐ ĦđĕđĤĥĠČĐ ĕĦĥ .ĐĘđĎč ĕďđĐĕĐ ĤčĞĐ ęĞ .ĦĤđĝĚĘđ ĤčĞĘ ĐĝēĕĘđ ĦĕďđĐĕĐ ĐĜĕďĚĐ ĦĝĕĠĦĘ ,ČĥđĜč đĜďĥ ĦđĜđĥ ĦđďĞđđ ĦĚģĐđ ĦđčĤ Ħđčĕĥĕ ĤēČĘ ĐĔĘēĐĐ Đčĕĥĕ ĐĦđČč ĐĘčģĦĐ ĐĘđĎĐ ĕďđĐĕ ęĞ ĦđĢĞĕĕĦĐčđ ĕďė ĦđĢđĠĦĐ ĕďđĐĕĘ ęĎđ ĐĜĕďĚĘ ęĎ ĐĕĐĕ ďēČ ĘĎďĥ ,ĦĕĠđĝĐ

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה

∂∞ ÏÈ‚Ó ¨ÌÈÏÂÚ ÌȇÏÓ‚ Æ˙ȯ·Ú· ÌÈÁÁÂ˘Ó ¨‰ÏÚÓÂ

עולים הרוצים ללמוד עברית בסיסית, יקבלו הדרכה על ידי מורה מוסמכת.

עולים המעוניינים לשפר את העברית קבוצות שיחה )אחרי חג הפסח(. 17.30 אחת לשבוע בימי שלישי בשעה המפגשים ללא תשלום. המקום: במרכז תרבות כושר ופנאי, רעננה. 114 רחוב ההגנה

09 7431614 . המעוניינים יפנו לרחל ג אם אין תשובה נא להשאיר הודעה.

ÂÏ˘ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ȘÒÏÈ· ·‡ÊÏ ברכות להולדת הנכד, כן יירבו. הרבה נחת. ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙ω‰

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

‰˙ÂÓÚ‰ ¯¢ÂÈÏ ¨ ÔȈ˜ ¯È‡Ó ¯Ó ברכות חמות להולדת הנינה השניה שתזכו להרבה נינימ ובני נינימ

העמותה למען האזרח הוותיק רעננה

ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙ω‰

π

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

ביקור בתנועה

¯˘ÂÎ

¯ÈÓ‡ „ÚÏ‚ ˙¯Ù‡ מאת: V đĘ ĥĕ ĖČ ,ĘĕĎ ĘėĘ ěđėĜ ĤčďĐ ."ČĕĤč ğđĎč ĐČĕĤč ĥĠĜ" ěĕčĘ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠ ěĕč ĕčđĕēĐ ĤĥģĐ ĦČ đēĕėđĐ ęĕčĤ ęĕĤģēĚ .ĦđĜĦĘĞĠđ ĦđĘĕĞĠ Ĥĝđēč čđĤĘ ĕđĢĚđ ęđģĕĥ ĦĞĥč đČ ĐĘēĚ čģĞ đĦĕčč ĐĐđĥĥ ĕĚĘ ďēđĕĚč - ĤĎđčĚĐ ĘĕĎč ĐĤĦĕ ĦđĞĚĥĚ ęČĦđĚ ěĠđČč ęĕĠĦđĥĚ ĐĞđĜĦ ĕģēĥĚčđ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠč ģđĝĕĞ čđĘĕĥč ,đĦĕčĘ ģĦđĤĚĐ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ ęĞ ĐĕĕĐĥđ Ĥđģĕč ,ĕĥĠĜĐ ,ĕĒĕĠĐ ĔčĕĐč đĕĕē ĦđėĕČ ĘĞ ĐĤĕĚĥĘ ĐčĤ Ħđčĕĥē ęĐĘđ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĘ ĐĜĐĚ ěėđĦ ęĕČĕčĚ ,ĕĦđēĕĔčđ ĎĤđďĚ .ĕĦĤčēĐđ ĕĦēĠĥĚĐ đĦđČ ĤģčĚĐ ĐēĠĥĚ Ħč/ěč ĕďĕ-ĘĞ đČ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ ęĞ ĤĤđĎĦĚĐ ĐēĠĥĚ Ħč/ěč ĕďĕ-ĘĞ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠč ģđĝĕĞĐ ďđďĕĞĘ ĦĥđēĦ ĦČ ĐĘĞĚ ,ĕďđģĠĦ-ĕĦđČĕĤčĐ čĢĚĘ ĐĘĕĞđĚ ,ęĕĕēĐ ĦđėĕČ ĤđĠĕĥĘ ĦĚĤđĦ ĦČĒėĥ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠ .ĐčĤ Ħđčĕĥē ĥĕ ěĚĒ ĕė ģĠĝ ěĕČ .ĦĕĦēĠĥĚ-ĦĕĦĤčē ĐėĕĚĦ ĦĥĤ ĦĤĕĢĕĘđ đĦĕč ĕĜč ęĞ ĤĥģĐ ģđĒĕēĘ ĦĚĤđĦ ,ēđĤĐ čĢĚ ĦČđ ĦđĕĜđĕēĐ .ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠ Ĥĝđē ĕĜĠ ĘĞ ęĕĜđĚ ĦđĤĥĞ ęĕĠĕďĞ ęĕĠĦđĥĚ ĐĞđĜĦ ĕģēĥĚčđ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠč ģđĝĕĞ Ęĥ ğĦđĥĚ ĦđėĕČ ęĕĕē-ēĤđČ Ęĥ ĎĐđĜė ęĦĞĚĔĐđ đĤģčĚđ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ Ęĥ ĐĞđĜĦ ĕģēĥĚđ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠč ğĦđĥĚ ģđĝĕĞč ĦđĕčģĞđ ĐďĚĦĐ ĐČĕĤ-čĘ ĦđėĤĞĚ ďđģĠĦ ĤđĠĕĥ ,đč ĤėđĝĐ ĦĚĤđ ęďĐ ġēĘ ěđĒĕČ :ęĕĕĦđČĕĤčĐ ęĕĜėĦč ĐčđĔĘ ĕđĜĕĥđ ĦđĞĚĥĚ đČĕčĕ ČĕĤč ,ģĕĦđđĐ ēĤĒČĘ ĐĚėđ ĐĚė ĦēČ ĘĞ ,ĤđĚČė ,ěđėĜ ĤčďĐ .ĘđėĕĞĐ ĦėĤĞĚ ĕĞđĢĕč ĤđĠĕĥđ ,ğđĎč ęĕĤĚđēĐ ğđĘĕē ĤđĠĕĥ ,ęďĐ ĕĘėđ ,ĐĞđĜĦč Ĥđģĕčč ĐĞđĜĦĐ ĕģēĥĚđ ĦĕĜĠđĎĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĞđĢĕčč ĐēĘĢĐ .đĜėĥĚč ĦđĕĦĞđĜĦ Ĥĝđēč čđĤĘ ĕđĢĚđ đĦĕčĘ ģĦđĤĚ ĤĥČ .đĕĕē ĦđėĕČ ĤĠĥĕ ĤĥČ ,ĐčđĔ ĦĕĘĘė ĐĥđēĦ ěĦĚđ ĦđĕĜđĕēĐ ĘĞ ĐĤĕĚĥ ,ēđĤĐ čĢĚ ĤđĠĕĥ ,ģđĠĕĝđ ĐČĜĐ ĦĥđēĦĘ ęĎ ĘĕčđĦ ĦđĘĕĞĠč ĐČĜĐč đĕďēĕ ĞđĜĘđ ČĕĤč ęĕĕē ēĤđČ ĐďĚĦĐč ĘĎĝĘ ġĘĚđĚ đĦĕčč ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ ęĞ ĐĕĕĐĥĐđ ĤđģĕčĐ ĦĞĥč ęđĕ ęđĕĐ ĕĕēč ďđģĠĦĘ đĚĤĦĕ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĘ ĞđĢĕč ĕĤčđ ęĕĚČĦđĚ ęĕĤĎĦČ ĦčĢĐ .ęĕĠĦđĥĚ ĐĞđĜĦ ĕģēĥĚė ĦĕĜĠđĎ ĤđĚĕĥđ ęĕĤĕĤĥĐ ģđĒĕē ,ğđĎč ęĕĤčĕČ-čĤ ęđČĕĦ ĤđĠĕĥ ,ĦđĞđĜĦĐ ĞđĢĕčč ęĕģĤĠĚč ĦđĥĕĚĎĐđ ĐĞđĜĦĐ ĕēđđĔ ĤđĠĕĥč .ĦđĘĕĠĜĘ ěđėĕĝĐ ĦĜĔģĐĘđ ĘģĥĚĐ ĕđđĕĥ ĤđĠĕĥĘ đĚĤĦĕ ěėđ ,ęĢĞĐ ĦĝĚ ,ĕĥĕČĐ ěđēĔĕčĐ ĦĤčĎĐĘ ,ĐčđĔ ĦĕĘĘė ĐĥđēĦ ěĦĚĘ ,ĥĠĜĐđ ğđĎĐ ĦđČĕĤč ĘĞ ĐĤĕĚĥĘ ęĤđĦ ĕĜĦĘĞĠđ ČĕĤč ęĕĕē ēĤđČ .ĐēĠĥĚĐ ĕĜč ęĞ ĤĥģĐ ģđĒĕēĘđ ,ĦđČĚĢĞđ ĦđĕĜđĕē ĦĥđēĦĘ ,ĕĚđĕ ęđĕĐ ďđģĠĦĐ ĤđĠĕĥĘ :ĦđĕĘĘė ĦđĕēĜĐ ĘĕĎĐ ęđēĦĚ ĦĕĜĠđĎĐ ĦđĘĕĞĠĐ ęđēĦĚ ĐēĚđĚ ęĞđ ČĠđĤĐ ęĞ ġĞĕĕĦĐĘ ġĘĚđĚ ,ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠč ģđĝĕĞĐ ĦĘĕēĦ ĕĜĠĘ ¤ .đĦĕčč ģĦđĤĚĐ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ Ęĥ đĕĦđĤĔĚđ đĕėĤĢ ,ĕĦđČĕĤčĐ đčĢĚĘ ĦĚČĦđĚ ĦĕĜėĦ ĕĠĘ ĘĚĞĦĐĘđ ,ĤĎđčĚĐ .ĤģčĚĐ ĕđđĕĘčđ ęĞ ĦđĕĦĎĤďĐčđ ęČĦđĚ ěĠđČč ,ĦđēĕĔčč ĞĢčĘ ĥĕ ĦĕĜĠđĎĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĦČ ¤ .Ğđčĥč ęĕĚĕ 5-3 ĖĥĚč ĦĕĜĠđĎĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĦČ ĞĢčĘ ġĘĚđĚ À ĦđĘĕĞĠĐ ĦđĤĕďĦ ¤ .ęđĕč Ħđģď 30-20 ĖĥĚĘ ĐĎĤďĐčđ ęđĕč Ħđģď 10-5 ĖĥĚĘ ĐĘēĦĐč ,ĕĦĎĤďĐ ěĠđČč ĞĢčĦĕ À ĦđĘĕĞĠĐ ĖĥĚ ¤ ĤĠĝĚčđ ğđĎĐ ĘģĥĚ ĘđĚ ĘđĎĤĦč ,ĐĘģ ĕĥđģ ĦĎĤďč ĦĕĜĠđĎĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĦČ ĞĢčĘ ġĘĚđĚ ęĕĘĕēĦĚĘ À ĦđĘĕĞĠĐ ĦđĚĕĢĞ ¤ ęĕĚ ĦĕĕĦĥ ,ęĕĚĕČĦĚ ĐĘĞĜĐđ ĥđčĘ ĘĞ ďĕĠģĐĘ ĥĕ .ĦđĤĒē 12-8 ĞĢčĘ ĦđĕĦĎĤďĐčđ ,ęĕĚĞĠ 6-4 ,ĦđĤĒē Ęĥ ĔĞđĚ .ĐĤĒēč ĐĠĕČĥ ,ġĚČĚč ĐĠĕĥĜ :ęĕĘĕĎĤĦĐ ĞđĢĕčč ĐĜđėĜ ĐĚĕĥĜ ,ĦģĠĝĚ ĐĤĔĚč ,ęđĕ ęđĕĐ ĕĕēč ĦđĕďđģĠĦ-ĦđĕĘČĜđĕĢģĜđĠ ĦđĞđĜĦč ęĕĘđďĎĐ ęĕĤĕĤĥĐ ĦČđ ęĕĘđďĎĐ ęĕģĤĠĚĐ ĦČ ĞĕĜĐĘ ġĘĚđĚ ¤ .ęĕĘđďĎĐ ęĕĤĕĤĥĐ ģđĒĕēđ ĐĞđĜĦĐ ĕēđđĔ ĤđĠĕĥč ĕĚđĕ ęđĕĐ ďđģĠĦč ĦđČĚĢĞĐđ ĦđĕĜđĕēĐ ĦČ ĤĠĥĘ .ĦđČĕĤč ĦĕĕĞč Ęėč ČĠđĤĐ ĦČ ĞďĕĕĘ ġĘĚđĚ .ĦĤđēĤēĝ đ/đČ ĖĥĚĦĚ čČė ĦĥđēĦč ĦđĘĕĞĠĐ ĦČ ďĕĚ ģĕĝĠĐĘ ĥĕ ¤ ĤĥĠČ ďđĞ .ĐĜĐĚđ ĦĚČĦđĚ ,ĐĤĕďĝ ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠč ģđĝĕĞč ĤĠĦĥĦ đĦĕčč ĐĐđĥĐ ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ Ęĥ ęĕĕēĐ ĦđėĕČ !ĘĚĞĦĐĘ ĤēđČĚ ČĘ ęĞĠ ğČđ ĐĞđĜĦč Ĥđģĕč HIUDWJD#JPDLO FRP ĐĕĎđĘđĔĜđĤĎč .M.A-đ ĕĜĠđĎ ĖđĜĕēč .M.A ĦĘĞč ČĕĐ ĦčĦđėĐ ,ĐĜĚĥĐ ĦĞĕĜĚ ,ĤĎđčĚ ĘĕĎ ,ĦđĕĜđĤė ĦđĘēĚ ,ęđģĕĥč ĐēĚĦĚĐ Ĥĥđė ĦĜĚČĚ ,ĦĕĜĠđĎ ĦđĘĕĞĠ ĦĚČĦĐđ ĐĜđđėĐ ,ġđĞĕĕ ."ĐĞđĜĦč Ĥđģĕč - ĤĥĠČ ďđĞ" ,ĦđČĜďĝ ĦėĤđĞđ ĦĕĜėĦĐ ĦĚĥđĤ

ĐĞđĜĦ ģēĥĚĘ ĦđČĚĎđď

±∞

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

¢ אשתו של שומר גן החיות ¢ שירה האס ¨ דניאל ברוהל ¨ סטיין ß סיקה צ ß ג ∫ ניקי קארו שחקנים ∫ במאי ÏÏÂ‰Ó ‰ÎÏÓ מאת: V

˯Ò

ĐĦČ" ,ĔĤĝĐ ĦĤđčĕĎ ,ĕģĝĜĕč'Ē ĐĜĕĜđĔĜČ ĦĤĚđČ ,"Ħđĕē Ėė Ęė ĦčĐđČ ĕĜČ ĐĒ ĘĘĎč ĕĘđČ" ĦēČĘ ĐĜĕĜđĔĜČ ĦĤĚđČ ĐĒĐ ĔĠĥĚĐ ĦČ ."ęĕĥĕĎĤĚ ęĐ ĐĚ ģđĕďč Ğďđĕđ ęĕĕĜĕĞč ęĐĘ ĘėĦĝĚ ĦđĕĤĒėČč ĐĝĜČĜ đĒĥ ĤēČĘ ĐĥĤđđč ĦđĕēĐ ěĎč ĤĥČ ęĦĕčč đĤĕĦĝĐ ěČĕ ĐĘĞčđ ČĕĐĥ ĦđĜčĐ ĐĒĐ ĥĎĤĚĐ ĔĤĝĐ ĦĘĕĘĞ ĦČ ĒđĎČĐ ĦĠĕĘģč ęėĝĚ ĐĒĐ ĔĠĥĚĐ .ęĕĢČĜĐ ęĕĘĕĕēĐ ĕďĕ ĘĞ ĐčĐČ ęďČ ĕĜč ĦčĐđČ ęĎ ČĕĐ ĘčČ ,ĐĜĕĜđĔĜČ ,Ħđĕē ĦčĐđČ ČĕĐ .ęĕĜĤģČĘ ĐĦĞ ĐĒ ČĢĕĥ ĦČđ ęĐĕĕē ĦČ ěėĝĘ đĤēč ,ęĕďđĐĕ ČĘ ęĕĜĘđĠ ĎđĒ ,ĐĘĞčđ ČĕĐĥ ĐčĕĝĐ đĒđ ,Ħĕĝĕĝčđ ĐģđĚĞ .ĐČđĥĐ ĦĠđģĦč ęĕďđĐĕ ĤĦđĕĥ ĐĚė ĘĕĢĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ęĜč ĕĕē ęĎđ ěČĕ ęĎ .ĎđĒĐ ĕĜč đĞĢĕčĥ ęĕČĘĠđĚĐ ĐĘĢĐĐ ĕĥĞĚ ĦČ ēĕĢĜĚĐ ěĚĤģČ ĐĜČĕď Ęĥ ĕďđĞĕĦĐ ĐĤĠĝ ĘĞ ĝĝđčĚ ĔĤĝĐ .ęĘđĞĐ ĦđĚđČ ĕďĕĝē ĦđČ ĦČ ,čĤ ģďĢč ,đĘčĕģ ĐĜĕĜđĔĜČ ěĎč ĦēĤČĚ ęĎ ĦĥĚĥĚ ĐĜĕĜđĔĜČ .ĐĚēĘĚĐ ġđĤĠ čĤĞ ĐĥĤđđč ĦđĕēĐ ěĎ Ęĥ ęĝģĐ ĦČĘĚ ĐĕĘĤđĔĝĠĐ ĦČ ĤČĦĚ ĔĤĝĐ ĕĤĒėČ ďđĎĕĜ ęĕđđĐĚ ĤđďĕĐč ęĕĥđčĘĐ ęĕĤčĎĐđ ęĕĥĜĐ .ěĎč ĦđĕēĐ Ęĥ ĦđĔĘĚĐč Ğđĕĝč ĐčĤ ĐĕĕĥđĦ ĦĘĞčđ ĦĕēĚđĚ ęĎđ ĦČ ĥđĔĜĘ ĦčĤĝĚ ČĕĐ ĖČ ,ęĞĒ ĤđčĞĕ ďĞ ĤĠėĘ ĤđčĞĘ đĦĥČĘ ĞĕĢĚ ,ďĘđĜĐ ĦČ ĐČđĤĐ ,ěČĕ .ĥēĤĦĐĘ ďĕĦĞĥ ĐĚĘ Ėė Ęė ĐĒđ ęĕĜĎĐ ĘĞ ēģĠĚĘ ęĕĜĚĤĎĐ ĕďĕ ĘĞ ĐĜđĚ ěČĕ .čđĒĞĘ ĕďĚ ĤēđČĚ Ĥčė ,ĤĕĞĐ ĘĞ ĦđĢĢĠĐĐ ĦđĘĕēĦĚĥė .ęĕĕēĐ ĕĘĞč ĦđĚđģĚĘ ĐČĘĐ ēĕĤčĚ ČđĐ ęģĘē ĦČ .ęĕďđĐĕ ĐĚė ęđĕ ĕďĚ ęĥĚ ČĕĢđĐĘđ ęđĕ ĕďĚ ĐĥĤđ đĔĎĘ ĝĜėĕĐĘ đĘ ĤĥĠČĚĥ ĐĚ .ĐĕĜĚĤĎč ĕđčĥ ĖĠđĐđ ĞĢĠĜ ČđĐ ęĥ ,ĐĚēĘĚĘ ĝĕđĎĚ đĚĢĞč ČđĐ .ĦđĕēĐ ĕčđĘėčđ ,ęĦĕčč ęĕĤĕĦĝĚ ęĐ ęģĘē ĦČđ ĤđĦĝĚ ĖĕĥĚĐĘ ĕďė ,ĐĚĝģč ĘĠđĜĐ ĕĢČĜĐ ďģĠĚĐ ęĞ ĦđďďđĚĦĐ ĘĘđė ,ĐĕĦđēđėđ ĐĕĤđĥĕė Ęė ĦČ ĦĝĕĕĎĚ ,đĦĥČ ĐĜĕĜđĔĜČ .ĘĕĢĐĘ ęĕēĕĘĢĚ ęčđĤ ĦČ .ěĦĕĜĥ Ęėė ęĕďđĐĕ ĤĕĦĝĐĘđ ęĐĕĕē ěėĝĘ ęĕďđĐĕ ČĘ ęĕĥĜČĘ ęĤĎ ĐĚ" :ĦĕēĢĜĐ ĐĘČĥĐ ĦČ ĐĘĞĚ ČđĐ ,ěĚđČ ďĕč ęĘđĢĚđ ĥĎĤĚ ĔĤĝĐ ĦđĕĐĘ ĤčĞĚ ęĞĐ ĦĜĕēčĚ ģĕĠĝĚ ČĘ ĕĘđČ ,ĐĘČė ęĕčĤ đĕĐ "?ęĕĤēČ ĘĕĢĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ĕĘČĜđĕĢĤ ČĘ Ėė Ęė ĐĤđČėĘĥ ěĠđČč ęĐĕĤĕģĕ ĕĕēđ .ČĕĐĐ ĐĚēĘĚč ĥđĜČ ęĘĢ đďčĕČ ęĘđė ČĘĥ ĦĞďĘ ĕďė ģĕĠĝĚ ĘčČ ,ĕďđĐĕĐ Mehulal2@netvision.net.il Đč ęĕĤđĎĚĐ ĦĤĕď ĤģĕĞč À čĤ ĐĕĐ ČĘ ęĥđėĤ .ęĕďĘĕ ĐĥđĘĥ đĘďĕĎ ęĎ ěėĘĐĚč ĐĜĥ ęĕĥĥ ĖĥĚč ĤĥđČč ęĕČđĥĜ đĕĐ ĘēĤđ čģĞĕ ěĕďĐ ĖĤđĞ ęĐĘ ĤĕčĝĐ ,čģĞĕ Ęĥ đĦĥđĤĕ ĦČ ĤĕďĝĐĘ ĕďė ěĕď ĖĤđĞĘ đĜĠĥė .ĐČđđĢ đĕĤēČ ĤĕĦđĐĥČĘč ,ĤĔĠĜ čģĞĕ .đĕďēĕ đĤĤđĎĦĐ ĖčĦĝĐ ęĕĜčĐ ďēČ ,ęĕĚĕĘ .ęĕďĘĕĐ ěĕčĘ ĘēĤ ěĕč ĕĢē-ĕĢē ęĕģĘēĦĚ ,čģĞĕ Ęĥ đĕĝėĜ ĤĦĕ Ęė đĚė ,ĐĤĕďč čģĞĕ Ęĥ đĕĦđĕđėĒĥ ěėĕĐđ ,ĐĘĥ ĕĤģĕĞĐ ĝėĜĐ ęĎđ ĐĕĤđĎĚ ĦĤĕď đĒ ĕĤĐ À ěđĕĞĤĐ ĦČ ĐčĐČ ČĘ ĘēĤĥ ěčđĚ .ĐĤĕďč đģĘē ĦČ ĤđėĚĘ ĥģĕčđ ĦĕĘėĘė ĦČ ĤđėĚĘĚ ĝđĜĚ ĐĕĐĕ ČĘ Ėė ĘĞ ďđĚĞĕ ěčĐ ęČĥ ęČĘ ĤĕčĝĐ ěĕďĐ ĖĤđĞđ ,ĐĤĕėĚĐ ĘĞ ġēĘ ěčĐ ĖČ ?ĐĤĕďĐ ĤėĚĕĦ ęČ ĤĤđĎĦĦ .đģĘē ĦČ đĥėĤĕ ęĕďĘĕĐ ďēČ đČ ĘēĤ ęČ ČĘČ ,ĐĤĕďĐ ęĦĝĐ ěĚ ,ĦđČđđĢ ęĕėĤđĞ đĕĐ ĘēĤđ čģĞĕ đĘĕČ .ĐČđđĢ ĖđĤĞĘ ěđėĜđ ĕđĢĤ ěĜĕĎč ĦđģĐčđĚĐ ĦđĕĢČđĔĕĝĐ ĦēČ đĒ !?ěđėĜ ,ĖčđĝĚ čĢĚ Ęĥ ĦđĕĦđĤĕĤĥĐ đĕĦđČĤđĐ đĘđēĕ ,ĐČđđĢ ĤďĞĕĐč .ĤēČĐ ĎđĒĐ ěčĘ ,ďēČĐ ĎđĒĐ ěč Ęĥ đĦđĚč ,đĤčĞĕ ĐĤĕďč ĦđĕđėĒĐ ĕė ęĕĤđĚ đĕĐ ĎđĒĐ ěč ęĞ ĤĤđĎĦĐĥ ĎđĒ ěčĘ ĦĚĕđĝĚ ĐĜĎĐ ěĦđĜ čĎČ ģđēĐ .ĦĕĦēĠĥĚ ĐĕĢČđĔĕĝ ĘėĘ ĦđĚĕČĦĚ ēĤėĐč ČĘĥ ,ĐĥđĤĕĐ ģđē .ęĕĥĤđĕĐ ĘĘėĚ ĐĤĕďĐ ĦČ ĤđėĥĘ ĖĕĥĚĐĘ đĘ ĤĥĠČĚđ ,ĐĤĕďč ĤĔĠĜĐ ğĕďĞ ĘčČ ,ēĢĜĘ ĦđĕēĘ ęĕĤđĚČ đĜĘđė ĕĤĐĥ ,ĦĕĥĎĤ ĐĜĕēčĚ ěčđĚė ęĕĞĜ đĜĕČ ČĥđĜč ģđĝĕĞĐ .čėĤđĚ Đė ěĕĕĜĞ ĐĜĜĕČ ĐČđđĢ ĦėĕĤĞ .đĘĐĜĘđ ĖĕĥĚĐĘ đČ đĤėĚĘ ĥĕ ęČ ĞđčģĘ ĕđĢĤ ģĝĞ ĐēĠĥĚĘ ĥĕ ĘĥĚĘ ęČ .ĐĚđĦēđ ĐĤđĤč ĐČđđĢ ĐĕĐĦĥ đČ Ęė ĦČ ĤĕĦđĐĘ ĤĦđĕ ěđėĜ ČĚĥ đČ ,ęĕďĘĕĘ ĤĔĠĜĐ ĕĝėĜĚ ĕĝēĕĐ ģĘēĐ ĦČ ĥĕĤđĐĘ ěđėĜ ĦĚČč ęČĐ ĘđģĥĘ ĥĕ ĐĤģĚ Ęėč .ęĚĘđĞĘ đėĘĕ ĎđĒĐ ĕĜč ĕĜĥĥ ĤēČĘ ģĤ ęģĘēč đėĒĕ ęĕďĘĕĐđ ,ĎđĒĐ ěčĘ ĥđėĤĐ ĦĕčĤĚ ęĕďĘĕĐ ĦđĕđėĒ ĦČ čĔĕĐ ĘđģĥĘ ĥĕ ĕČďđđč ĥĕĤđĚĐ ĕďĘĕ Ęĥ ĐĤđĐĐ đĜĜĕČĥ "ĤđčĕĢč Ğđďĕ" ęĞ ĕē đČ ĦĕĜĥč ĕđĥĜ ĐČđđĢĐ ĖĤđĞ ęČ .ęĕĤēČĚ ĤĦđĕ ğĝėĘ ģđģĒ ęĕďĘĕĐ ďēČĥ ČđĐ čĢĚĐ ęĕďēČ ęĕĤģĚč .ĐČđđĢč ęĥĤĕĕĥ ęĕČĦĚ ěđĤĦĠ ČđĢĚĘđ ĎđĒĐ ěč ĦđĕđėĒ ĘđĚ ęĕďĘĕĐ ďēČĘ ĐĠďĞĐ ĤđĢĕĘ đČ ĕĜđĕđđĥ ěĠđČč ěđčĒĕĞĐ ĦČ ģĘēĘ ęČĐ :đĦđĚ ĤēČĘ ĐĒ čĢĚč ĐĥĞĕĕ ĐĚ ĔĕĘēĐĘ ĐĤđĐĐ ĘĞ ĐĜĕĐ ĐČđđĢĐ - đĕēČ ĤĥČĚ ęĕĝėĜ đČ ęĕĠĝė ĦđēĠ đČ ĤĦđĕ ęĐĕĕēč đĕĤđĐĚ Ęčĕģ ęĕďĘĕĐ ďēČ đč čĢĚč ěĕďĐ ČđĐ .ĖėĘ ģđģĒĐ .ĦČĒ ěĒČĘ "ĦđĜĚďĒĐĐ" .ĐČčĐ đĜĦĚĕĥĤč À ĐČđđĢ ĦčĕĦė ĕėĤď ĘĞ .ďĞđĚ ďđĞč ĐČđđĢ ěĕėĐĘđ ēđĤĔĘ ĦđčđĔ Ħđčĕĝ ěĐ ĐĘČ Ęė maayana@ems-legal.com ¯ÂÂȇ ÔÈÚÓ „¢ÂÚ מאת: V חבל שלא הכינותי מראש

˙‡Âˆ

±±

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

בעקבות פסיפסים

ÏÂÈË

˜ÂˢÈ· ‰ÓÂÏ· מאת: V

ĐčĕĐĤĚđ ĐĚĘĥ ĐĜđĚĦ ĦčėĤĐ Ęĥ ěĕĚđĕ ĦģĕĦĞ ĦđĜĚČ ČĕĐ - ĐģĕČĒđĚ À ĝĠĕĝĠ ģĕĒēĐĘ ĦđĘđėĕĥ ęĕĜčČ đĘČ .ęĘĥ ĘđĘėĚĘ ĦđĤčēĦĚĐ ĦđĕĜđĞčĢ ĦđĜĔģ ęĕĜčČĚ ĔĘĚ ĖđĦč ĦđĢčđĥĚ ęĕĜčČĐ .ęĞčĢĚđ ęĕĕĠđĕĚ ďčČĘ ĕĘčĚ ĦđčĤ ęĕĜĥ ďĚĞĚ ĐĤĕĠĝĐ ĕĜĠĘ ĦĕĥĕĥĐ ĐČĚĐĚ ęĕģĕĦĞ ęĕĝĠĕĝĠ .ěĐĕĜĕč ĤčēĚĐ ĤēČ ĤĚđē đČ

ĦĕĥĕĘĥĐ ĐČĚĘ ęĕėĤČđĦĚ ĦđĦĦđĝĚ ěčČ ĦđĕčđģĚ ęĕĝĠĕĝĠ .ĘēĜ ĕģđĘēĚ ęĕĕđĥĞ ęĐđ ĐĕėĤđĦč đĘĎĦĐ .18-Đ ĐČĚĐ ĦĘĕēĦč ĐĦĕĕĐ ĦĠĝđĜ ĤĐđĒ ĦĠđģĦđ ,ĦĕĔĜĒĕčĐ ĐĠđģĦč ĐĦĕĕĐ đĒ ĦđĜĚČ Ęĥ ĐēĕĤĠĐ .ĐĤĕĠĝĐ ĕĜĠĘ ĐĘĞĚ ĦčĤģč ēĘĚĐ ęĕĘ ęĕĘĥđĤĕ ěĕč ĥĕčėĐ ĘĞ "čđĔĐ ĕĜđĤĚđĥĐ ěđČĕĒđĚ" č ěėđĥ ęĕĝĠĕĝĠĘ ĕĎđĘđČĕėĤČĐ ěđČĕĒđĚĐ .ęĕĒĕĤĎ ĤĐč ĦĝĜėĐ-ĦĕčĚ ĝĠĕĝĠđ ĐĒĞč ģĕĦĞĐ ĦĝĜėĐ-ĦĕčĚ ĝĠĕĝĠ ,ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ĕčēĤĚ ęĕĝĠĕĝĠ đč ĥĕ .ęĕĚđďČ .ęĕĠĝđĜ ĦđĚđģĚčđ ĐĕĤčĔ ĦĚēč ,ĕďĎ ěĕĞč ,ČĠĘČ Ħĕčč ,ĕĤđĠĕĢč ĦđČĤĘ ěĦĕĜ ęĕĠĝđĜ ęĕģĕĦĞ ęĕĝĠĕĝĠ ěĘĠģ čđēĤč ,đėĞč ČĢĚĜĐ(ĕČĝĕĜđĦĐ) "ĐčĕĤ'ĎĐĘ"-"ĐĤđĦĐ ĤđČ" ĦĝĜėĐ-Ħĕčč ĤģčĘ ďđČĚ ĕČďė ěđĠĢč ęĕĤģčĚĘ .ĦđčĕĐĤĚ ĐģĕČĒđĚ ĦđďđčĞ ĐđđČĤĘ ĎĕĢĚ ,đĕĦđĚđģ ĞčĤČč ġđēčĚđ ęĕĜĠčĚ ,đĘđė ĐĜčĚĐ (ĥČĤĚ ęđČĕĦč ĤđģĕčĐ) .13 ĖĤď ĘČĤĥĕ-ġĤČ Ęĥđ ĕďđĐĕĐ ęĞĐ Ęĥ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦČ ęĕĤĠĝĚ ,ĐĜĥ ęĕĥĕĥė ĖĥĚč đĠĝđđĦĐĥ ęĕ'ĒČĤĔĕđđĐđ ęĕĝĠĕĝĠĐ .ďđĞđ Ę"ĐĢ ĕĘĕĕē ,ġĤČĐ Ęĥ ēĚđĢĐđ ĕēĐ ,Ė"ĜĦĐ ĕĤđĠĕĝ ęĕĥĞĜ ĘĞĠĚč .ěđĠĢĐ ĘđčĎ ĦčĤģč ,đėĞĚ ģđēĤ ČĘ ,ěđĘĕČ ġđčĕģč "ěđĘĕČ ĐģĕČĒđĚ" ĘĞĠĚ ČđĐ ĤđģĕčĘ ğĝđĜ ěĕĕĜĞĚ ęđģĚ Ħĕčč ,ĦĝĜė-ĕĦčč ,ěđĘĚ ĕĦčč ęĘđĞčđ ġĤČč ČđĢĚĘ ěĦĕĜ ęĐĘĥ ĦđďđčĞĐ ĦČ .ĐĜĚĒĐ ĕĠ ĘĞ ďĕ ĦďđčĞč ęĕĥĞĜ ęĕĝĠĕĝĠĐ .ęĕĕĦďđ ęĕĕĦĘĥĚĚ ĦđďĝđĚčđ ,ĦĝĜėč ,ČĕĥĜĐ ,ěĚĔđĎ ęđēĜ ĘĝĠĐđ ĤĕĕĢĐ ĕďĕč đĥĞĜĥ ęĕĝĠĕĝĠĐ . "ęđĘĥ ĘďĎĚ" č ĐĝĕĜėĐ ĦĚđģĘ ĦĥĎĘ ĕČďė čĕčČ-ĘĦ ĤđĒČč ęĕĘĕĕĔĚĘ Ęĥ ęĕĠĝđĜ ęĕĝĠĕĝĠ ęĕĕđĢĚ 3 ďĘĕĥĔđĤ ĦđĤďĥč .ęĕďĝĕĕĚĐ Ĥđď ĦČđ čĕčČ-ĘĦ ĤĕĞĐ ĦĕĥČĤ ĦČ ęĕĤČĦĚđ ęĕĤĠĝĚ ĐģĕĚĤģ ĕēĕĤČ ĥĕ ģďĢ-ĐđđĜčĥ ĘĘď ěĒđĝ Ęĥ Ĥėĕėč .čĕčČ-ĘĦđ đĠĕ Ęĥ ĐėđĤČĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦČ ęĕĤČĦĚ ęĐđ ěĚĔđĎ ĦđĠĢĤ ĤĠĝĚ đĒėđĤ Đčĥ Ĥėĕė ĥĕ "ġĤČĐ ěđČĕĒđĚ" č .ĐĜĔģĐ čĕčČ-ĘĦĘ ĦđĤđĥģĐ ĦđĕđĚď ęĐčđ ĦđĤĕģĐ ĘĞ ęĕĕĜđĞčĢ ĐĜĜĞĤč .ęĕĜđďĞđĚčđ ĤĠĝ ĕĦčč ĝĠĕĝĠĐ ĦėČĘĚĘ ęĕčĤ ęĕĎđē ęĜĥĕ ęđĕė .ęĕģĕĦĞ ĐĘĕĠĦ ĕĦč đĔĥĕģ ěĤđģĚč ĤĥČ ĝĠĕĝĠ ."ĕ"ĘĦ" ĤĠĝ-Ħĕčđ "đ"Ęĕč" ĤĠĝ-Ħĕč :ěđĎė ĤĠĝ-ĕĦč ĤĠĝĚ ĦđĤĕģ ĘĞ ĦđĠĕ ĦđĤĕĢĕ ĦđČĤĘ ěĦĕĜ Shinbet37@gmail.com .waze-č ČđĢĚĘ ěĦĕĜ ĦđĥĎďđĚĐ ęĕĘĕĚĐ Ęė ĦČ ęĕĤđĠČ ,ęĕĤđēĥĐ ĐđđČĤĐ ĦđĜđĘē ĦĜđĞ ĐĘ ĐĚĕĕĦĝĐĥ ĕĤēČ .ĤĦđĚ đĕĥėĞ ĥďē Ĥĕĥ ęĞ ġĕģĐđ čĕčČĐ ęĐĘ ęĕĞĕĢĠĚ ĐĜĐ ,ğĤđēĐ ĕĘĞĜ ĦČ ĐĜĕĕĠČĥ ,ęĕĚđēđ ĦđĕđĜēĘ ĦČĢĘ đĘēĐ Ĥčė ĕĘČĤĥĕĐ ęĕĘģČĐ ęĞ Ėė Ęė ęĕĐđĒĚĐ ęĕĘďĜĝĐ .čĘč ĦđĕĜđĎĝĝ ĦđČĚĎđď Ęĥ ĞĠĥ ,ĦččĘĚ ĦđĕĜđĞčĢč ęĕĕĘĎĤĐđ čĘĐ ĦČ ęĕČĘĚĚ ęĐđ .ęĕĜĕĕĜĞĚ ęĕĤĚđēđ ęĕĤĚđēč ĥđĚĕĥč ĦĜĕĕĠČĦĚ ġĕģĐ ĦĕĕĢģĘđģ .ĝĤģĕĜĝĐ ĕĘĞĜ ĘĞ ĤģĕĞčđ ġĕģĐ ĕĘĞĜ ĘĞ ēĝĠ ČĘ ęĕēĤĠĐ ĦĜĠđČ ďĜĤĔ .ĐČĤĚĐ ĎđĤďĥĘ ęĕĜčČ ĕčđĘĕĥđ (ĖđĠĐ ĤđĞ) ĥĚĒ ,ěĔČĝ ĕďč ,ęĕēĤĠ ĕĝĠďĐ ,ĝĜĕ'Ď ,ĦđĤđĞ ęĕčĘĥĚĐ ęĕĕĦđėĕČ ĕĚđĕĚđĕĐ ĐČĤĚĐĚ ĘēĐ ęĕĚĎď ĘĘĥč ĥđĎĠĘ ěĦĕĜ ęĕĜđĥĐ ĦđĜđĜĎĝĐ ĦČ .ĕĜĦČđ ĕĠđĤĔ ěđĜĎĝč ęĐ ĐĜđĞĐ ęĕĘĕčđĚĐ ęĕďĜĤĔĐ đĔĘĕĔĝĐ čģĞ .čēĤđ ĐčĞ čģĞ ,ĕģĜČ'Ģ ĕčģĞ ęĕĜđėĚĐ ĐĘČ ęĐ ĐĜđĞĐ ęĕĘĕčđĚĐ ęĕčģĞĐ .čĤĞĐ ĕĘĞĜđ čģĞĐ ĕĘĞĜč ĐĘėđ ĕēđĔĥ ęĕĘďĜĝĐ ęĐ ĤĦđĕč ęĕĕĤČĘđĠđĠĐ .đĐĥĚ ČĘ ,ĤđėĒĘ ĖĕĤĢ ,ĦđēđĜĐ ĘčČ ,ęĦđČ ĦđĘĞđĜĘ ĕĥĜ ĐČĤĚ ĐđđĥĚ ģďĐđ ĐđčĎĐ ģĤ ČĘ ĦđēđĜ ČĘ ęĕĕĘĞĜč ĐėĕĘĐ .ĐĠĕ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ČĘ ęĎ ,ēđĜ ČĘĥ ĐĚĥ ČđĐ ĐĠ ęĎ ďčđĞĥ ĘĘėĐ .ĖđĚĜĐ čģĞĐ ęĞ đČ čģĞĐ .ęĞĠ Ęĥ ęĕčģĞĐ Ęĥ ěĥĐ ĘďĎĚĚ ĦďĤĘ ,ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎč ďēđĕĚč ,ğĕďĞ .ĦĕĔĦĝČ ČĘ ĐėĕĘĐĘ ĦĚĤđĎ ęĎ ČĘČ čĎĘ ĐģĕĒĚ ČĕĐĥ ĘđĞĜĘ ĤĥĠČĥ ęđĥĚ ěĐđ ,ďĎč ĘėĘ ĔĞĚė ęĕĚĕČĦĚ ęĐ ĕė ěĐ ,ĐĚĕĥĤĐ ĥČĤč ęĕčėėĚ ğĝėđ čĐĒ .ĘđčĎ ěĕČ ęĕĞčĢč ĘčČ .ďĎčĘđ ĘĎĤĐ ĐĜčĚĘ ęĦđČ ęĕĚĕČĦĚĥ ĐēĜĐč ęĕČĕĚēĚđ ďđČĚ ęĕĢđĠĜ ęĕĕĘČĔĚĐ ęĕĞčĢč ĝĤģĕĜĝ .ęđĕĐ ĦđĞĥ Ęėč ěĦđČ ďģĠĜ ČĘ ,ĦČĒ ęĞ .ĘĔĝĠ ĕĞčĢđ nude ďđĤđ ,'Ēč đĚė ĤĦđĕ ęĕĕĘČĤĔĕĜ ęĕĞčĢ ďĢĘ ęĕĕĘĞĜĐ ĦĤĎĚ ĘĞ đĜĘ ĔĘĦĥĚ čđĐĢĐ ęĎ .ĕĘČĤĥĕ Ėė ĘėĐ ĘđēėĐđ ĕĝČĘģĐ ĤđēĥĐ ęĎđ ĕēĢĜĐ ěčĘĐ Ęĥ đĚđģĚ ĘĞĜ ĦČ ďđďĚĘ ĦČĢĘđ (ĔĜĤĔĜĕČč ĦĚďģđĚ Đģĕďč ĖđĤĞĘ ęĎ ĤĥĠČ) ĦđĥďēĐ ĦđĕĢģĘđģĐ ĦČ ģđďčĘ ĦČĢĘ ČđĐ ĤĦđĜĥ Ęė Kenig1@bezeqint.net .ęĕĥđĠĕēĐ ĞĝĚĘ ĦđēđĜ ęĕĕĘĞĜ ĘđĞĜĘ ēđėĥĘ ČĘ čđĥē .ĖĘ ģĤ ęĕČĦĦĥ ĐĘĤďĜĕĝĐ ‚È˜ ‰·È·‡ מאת: V בסנדלים על גשר הירקון

‰Ù‡

±≤

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

® גם לגיל השלישי © אפליקציות מיוחדות ומעניינות

)בסיוע נח הורניק( ÔÈÒ¯ È˙¯ מאת: V

ęĞĠ .ĐĜĔģĐ đĜĢĤČč ĞĠĥč ĕđĢĚĐđ ĤĦđĕč čĕĜĚĐ ğĜĞĐ ČđĐ ĕďđĐĕĐ ēđĚĐ .ěĚĒĚ Ĥčė đĜĞďĕĥ ĐĚ ĦČ đĜĕĘĕĎ ěđĤēČĐ ĤđĥĞč đĝĕĕĎĦĐ đĜĘĥ ęĕĚėēĐ ęĕďĘĕĐ ĒČđ .ĦĕĤĥĠČ ĐĜĕĠ Ęėč ĒĎđ ĔĠĜ đĜĥĠĕē đĘĕĠČ ęĕĚđĘĐĕ đĜĥĔĕĘ Ėė ĤēČ ,ęĕĒđĠĦ đĜĘďĕĎ ĐđđČĎ .ĐĜĕďĚĐ ĦĠđģ ĦČđ ęĐĕĘĞč ĦČ ęĕĤĕĥĞĚĐ "ęĕĔĕĒģČ"Ę ęĕėĠđĐĥ ęĕĜđĚđĥĕĕ đēĦĕĠđ đčĥē .ĐĜĕďĚĐ ĦĠđģ ĦĤĒĞĘ .ęĘđĞ ĕĤďĝ đĜĕĥđ ĦđĕĦĤčēĐ ĦđĦĥĤĐđ ęėēĐ ěđĠĘĔĐ ĦēĜĥ ďĞ ,ĤđďĐ ĦČĢĚĐ đĜĕĐ čĥēĚĐĥ đĜčĥē ęĞĠ .đĜĘđėĘ ĐĘđďĎ ĦđČĕĢĚĘ ĐĚČĦĐ ČĘĘĥ ĥĕĎĤĐĘ ęĕĘĕēĦĚ ,ĐĤčĞĥ ĐČĚĐ ĕďĕĘĕ ,đĜČ ?ĕĜđĤĔģĘČ ĤČđď đČ Ġĕĕģĝ ,Ēĕĕđđ ĕĘč đĜĕĕē ĖĕČ ęĕĥđĚĕĥĐ ĕė 'ęėē' ĕĤĘđĘĝĐ ěđĠĘĔĐ ČĤģĜ ęĜĕēĘ ČĘ .ĥďēĐ ĕĘĔĕĎĕďĐ ęĘđĞč ďđĤĥĘ ēĕĘĢĜ ČĘ ĤĢģ ěĚĒ ďđĞč ,đĒ Đĥďē đĠĘēđĕ ĕČĤĥČĐ ĕĝĕĔĤė čđĤģč ,ďĕģĠ ĐČĤĜ đČ ğĕĜĝč đĜĘĎĤ ğė ĖđĤďĦ ČĘ đč ěďĕĞĘ ęĕėĤĞĜ ęĕģĜčĐ .ęĕĕĠđĝĜĕČ ęĐ đĘĥ .ĘđďĎ ěđĤėĕĒ ęĞ Ĥčď ĘėĘ čĥēĚ ČđĐ ,ęĕčĦėĚ ĘčģĜđ ēĘĥĜ ,ĥđĘĎĜ .ęĕĜđĦĕĞđ ęĕĤĠĝ đč ČĤģĜ .ęĕĚėēĐ ęĕĜđĠĘĔĐ ĕďĕ ĘĞ ęĕĘė Ęĥ ĞĠĥ đēĦĕĠđ ęĕČĘĚĎĐ đĜĕĘĞ ęĎ đčĥē ĦđĕĢģĕĘĠČĐ ĕēĦĠĚ .ĦđĘĎĦĝĐĐ ĦČ đĜĕĘĞ ęĕĘģĚĐ .ĕĘĚĕĝ ĕĥďđē ęđĘĥĦč đČ ĦđĕĚĜĕē ěĐ ĦđĕĢģĕĘĠČĐ čđĤ ČĘ ĕďė ęĕĜĕĚČ ĦđĤđģĚĚ ĦđĜĚĕĐĚđ ĦđĢĘĚđĚĥ ĦđĕĢģĕĘĠČ ďĕĤđĐĘ ġĘĚđĚ .ęĕĕđĢĤ ČĘ ęĕĚĤđĎĘ ğĥēĕĐĘ

‰È‚ÂÏÂÎË

ęĕČĢđĚ ,ĐĤđčĞ ęĕĚĘĥĚ ęĎđ ĐĕĕĜē ęĕČĢđĚ đĜēĜČ ĐĒ ěĔģ ĤĕĥėĚ ĦđĞĢĚČč ęĕĥđĞ .đĜĕĕēč ęĕďēđĕĚ ęĕĞĎĤ ęĕēĕĢĜĚđ ęĕĔĕĤĝĚ ,ęĕĚĘĢĚ ,ĐčđĔ ĐďĞĝĚ ,đĜĤĞĢĘ ,ęĥ ,č"ĐĤČč ěđģĕĘĕĝĐ ģĚĞč ęĕďėĜĘ ĦđģĕĥĜ ęĕēĘđĥ ,ěĕĝč ĦđĕĜģ .đČđčĕĥ ģĤ ģĦĞ ĦđĤđėĥĚč đĜĘĥ ęĕĤĕĞĢĐ ĦČ ęĕĦĠĚ ěĐč ĦđČĤĘ ěĕČ .ęĕďēđĕĚ ęĕĥđĚĕĥĘ ĦđČĚĎđď ĤĠĝĚ ĦČĒč ĦđĠĤđĢĚ :ĐĥēĚĐĘ ĐĚĎđď ČĘČ ĐĢĘĚĐ Vitalitix đĚė ĐĤĒĞĘ ģđģĒĐ ęďČĘ ĐģđĢĚ ěĢēĘ .1 ĐĕĕČĤ ĕďčėĘ ĦĘďĎĚ ĦĕėđėĒ .2 big launcher đĚė ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĘ ęĕĕĦđďĕďĕđ ęĕĚČĦđĚĐ ęĕĜđĠĘĔ .3 lumosity đĚė ēđĚĐ ěđĚĕČĘđ ěđĤėĕĒĐ ĤđĠĕĥĘ ĐĕĢģĕĘĠČ .4 .ěđĠĕĕČ Ęĥ ibook đĚė ęĕĤĠĝ ĦČĕĤģĘ ĐĕĢģĕĘĠČ .5

ěđĤėĕĒĐ ĤđĠĕĥĘ ĐĕĢģĕĘĠČ lumosity đĚė ēđĚĐ ěđĚĕČĘđ

ęĕĚČĦđĚĐ ęĕĜđĠĘĔ đĚė ĕĥĕĘĥĐ ĘĕĎĘ ęĕĕĦđďĕďĕđ big launcher

ĦĘďĎĚ ĦĕėđėĒ ĐĕĕČĤ ĕďčėĘ

Vitalitix đĚė ĐĤĒĞĘ ģđģĒĐ ęďČĘ ĐģđĢĚ ěĢēĘ

מילת החודש

ĔģĠČ À Č ĀĢāđ ăĦ

harelea@gmail.com

χ¯‰ ‰‡Ï מאת: V

‰ÏÈÓ

∫ עברית ěė ,ĖĤČĦĕĥ Ęėė À ęĘđĞč ČđĐ ģđē ěė ĘĞđ ,đĢĕģĘ čĤģđ ,ĒĠēĜđ ġČ ęĘđĞĐ" :ĤĚČ ĐĜđĥČĤĐ ĐČĚĐ ěĚ ğđĥĕčĕėĤČ ,ěĔĝĠĘđđ ĦđēĠ ĐĎĐĦĥ Ęėė À ĤĞĒĚĚ ěđĤģĕĞ đĘ ďĘđĜĥ ĖėĚ ĐČĢđĦė ĦČĒđ ,ĐĞĤĘĥ ěėĦĕĕđ ,ğĤĐ ĕĘč ĐĜĦĥĚ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥĐ ęĎ ".Ğ ÿĤ ýĕ :ĐĚĎđďĘ ĐČĤ ,ĝ ýĜ ăĀė üĐ ĐĜđėĜĐ ĐĤđĢĐ ęđģĚč ĝ ăýĜ ăÿė ĘĞđĠĐ đĘ ēĚĢ Ėė .čĔĕĕ ěė ,ěčđĚ ĤČĥĕĦ ĦČĒ Ęėčđ

˙ȯ·Ú

סיפורי זוכים ≠ לוטו ęĕėđĒĐ Ęĥ ęĕĕĥĕČĐ ęĕĤđĠĕĝĐ ĦČ ęėĤđčĞ đĜĒėĕĤ ęĕĤĠĝĚĐ ĖĕČ đĘĎđ đĝĜė .đĔđĘĐ ĦĘĤĎĐč ęĕĘđďĎĐ .(ĔĜĤĔĜĕČĐ ěĚ) .ęĕĕēĐ ĦČ ęĐĘ đĤďĕĝ Ęĥ đĚđĢĕĞč ,ĦĕĤĕĥĞĐ ĐČĚč .ěĜđĘĦĐĘ đĜĘ ĘČ ĘčČ

ęĜĕČ...đĜđĢĤė ĤčďĚđ đĢĠēė ĐĔđč...ďēČ Ęė...đĜĤđďčđ" :đĦĠđģĦč ĦĕĤčĞĐ čĢĚ ĘĞ ēĜČ'Ď ěčČ ĐĜđĕ ĤĚĤĚĦĚ "čĐĒĐ ĤđĦ" .(ĤĥĔĕđď ČĕĎ ĦČĚ 'ěđĥĘ ĕĘđĎĘĎ' ĖđĦĚ) "...đĕďĞ ďđĚĞĘ ĘđčĎ ČĘđ đĕĘČ čđĥĘ Ĥďĝ ěđĥĘĘ ěĕČ đĘĕČė...ęĕďĕĠģĚ ČĘđ ęĕēĕĎĥĚ

±≥

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

‰‡ÏÂ˘È·

® מתכון שקיבלתי מרחלי נשר © עוגיות גרנולה ÔÈÈϘ ‰‡Ï מאת: V ĐėĤ ĐČĚē ęĤĎ 250 y 'Ĥėđĝ đĚė' ĝđė 1/2 đČ ěčĘ Ĥėđĝ ĝđė 3/4 y

ęđē Ĥėđĝ Ħđĝđēď Ħđĝđė 1 y ďēČ ěđĚĘē + ĦđĚĘĥ ęĕĢĕč 2 y

ĐĕĦĥĘ Đďđĝ ĐēđĔĥ ĦĕĠė 1 y

ĘĕĎĤ ēĚģ Ħđĝđė 2 y

ēĘĚ ĦĕĠė 1/2 y

ěđĚĜĕģ ĦĕĠė 1 y

ĝĎ ęĕĢđĢģ ĖĘĚ ĕĒđĎČ ĝđė 1 y

ĘĞđĥ ĦĘđčĕĥ Ħđĝđė 2 y ęĕģđĚĕĢ đČ ĦđĕĢđĚē ĝđė 1 y

ĖĕĚĜĐĘ .ččĤĞĘ čđĥđ ęĕĢĕčđ ěđĚĘē ğĕĝđĐĘ .ęĤģĘ ĤėđĝĐ Ęėđ ĐČĚēĐ ĦČ ďčĞĘ ĐĤĔĕĎ đđ ęĞ ĤĝģĕĚč .ĦđĘĞĚ 160-Ę ĤđĜĦ ęĚēĘ ĔĞĚ ččĤĞĘ .ĦđĕĢđĚēđ ęĕĒđĎČ ,ĘĞđĥ ĦĘđčĕĥ ğĕĝđĐĘ ,ģĢčĘ ĔĞĚ ďčĞĘ .ēĘĚđ ěđĚĜĕģ ,Đďđĝ ĦģčČ ,ēĚģ ğĕĝđĐĘđ ĤĝģĕĚĐ ĦĘđĞĠ .(ĐĕĕĠČč ĔĥĠĦĚ) ęĕĘđďĎ ęĕēđđĤč ęĕĥĘ ,ĦĕĠė ĘďđĎč ęĕĜĔģ ęĕĤđďė ĤđĢĕĘ ,ĐĕĠČ ĤĕĕĜ ĐēđĔĥ ĦĕĜčĦč ęĕĥĘ .ĐďĕēČ ĦčđĤĞĦĘ .ĤđĜĦĐĚ ĐČĕĢĕĐ ĤēČĘ ĦđĥģĦĚ ĦđĕĎđĞĐ .ČĕĢđĐĘ ĒČđ ĐĚđē ĐĕĕĎđĞĐ ĦĕĦēĦ ęČ ģđďčĘ ęĚđēĚĐ ĤđĜĦč ĐĕĕĠČ Ħđģď 7 ĤēČĘ Cleah1@walla.com

‰È¯ˆ ‰¯Â‡ מאת: V ĐĤĕĤč ĦđĞĢĚČč ĤčĐ čđĤėĚ ēĦđĠĥ ēĚĢ ČđĐ , ĕĘđģđĤčĐ ģĤĕ ęĕĤďđĝĚĐ ,ĐĐė ģđĤĕ ĞčĢč ęĕēĤĠ ĥĕ ĕĘđģđĤčĘ. ĦĕĦđėČĘĚ .ĘĕėČđ ĐčĞ ĘđĞčĎĚ ęĕĔčđĜĥ ęĕĠĜĞ ĕčĎ ĘĞ ġĞ-ĦĕđĚď ĐĤđĢč בריא וקל להכינו ≠ ברוקולי

‰ÂÊ˙

ęĕĘģČč ,ęĕĤĕĤģ ęĕĤđĒČč ęĕĘďĎĚ ĕĘđģđĤčĐ ĦČ .ĦĕčđĤėĘ ēĚĢĐ ĐĚđď đĐČĤĚč .ęĕģđĤĕ ęĕĘĞč ğģđĚ ĘđďĎĐ ęĕēĤĠĐ ĤđĒČ ğģĥĚ ęĥĐ .ğĜĞ đČ ĞđĤĒ ěĥđĤĕĠĥ,(broccolo) "đĘđģđĤč" ĦĕģĘĔĕČĐ ĐĘĕĚĐđ ĦĕĜĕĔĘĚ ĐĘĕĚĐ ĤđģĚ .ēĤđĠ đĜĕČ ČđĐ ęē .ġĞ đĚė ğĞĦĝĚĥ ēĚĢĐ ĦĤđĢ ĦČ ēĚĢ ĦČ đĘďĎĥ ęĕĜđĥČĤĐ đĕĐ ĐĕĘĔĕČ ĕČĘģē ĐģĕĦĞĐ ČĚđĤ ĦĠđģĦč ĕė ęĕĤđčĝ ęĕĜđĕĤđĔĝĕĐ - ĕĘđģđĤčĐ ČĢđĚ .ĦđčĤ ęĕĜĥ ĖĥĚč đĒ ġĤČĘ ġđēĚ ęĝĤĠĦĐ ČĘ ēĚĢĐ .ĐĕĘĔĕČč ĦđČďđđč ĐĕĐ ĕĘđģđĤčĐ Ęĥ ĕĠĤĎđČĕĎĐ đČĢđĚ ěėĘđ ,ĕĘđģđĤčĐ ĝČĚđĦ ěĞďĚĐđ ĕČĜĕďĚĐ ĕďĕ ĘĞ ĦĕĤčĐ-ĦđĢĤČĘ ĕĘđģđĤčĐ ČčđĐ 18-Đ ĐČĚč .ĦĠĤĢč ĕĘđģđĤčĐ ĞĕĠđĐ 1560 ĦĜĥč ģĤ .ĕĦĜđĒĦĐ đėĤĞ ĦČ đĘĕĎ ęĕČĜđĒĦĐ ĤĥČė ,20-Đ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč ĦđčĤ ĦđĢĤČč ĕĚĚĞ ĘėČĚĘ ĖĠĐ ĕĘđģđĤčĐ .ěđĝĤĠ'Ď ĕĘđģđĤčĐ Ęĥ ĕĤđĘģĐ đėĤĞ .ğđĎĘ ĦĜđđĎĚ ĦĕĦđČĕĤč ĦĘĞđĦđ ,ĐđčĎ ĕĦĜđĒĦ ĖĤĞ ĘĞč ĘėČĚ ČđĐ ĕĘđģđĤčĐ - ĕĦĜđĒĦĐ đėĤĞ ĐČĚĘ ęĤĎĕĘĕĚ 90-ė ,C ěĕĚĔĕđ :ĥĕ ĕĘđģđĤč ęĤĎ ĐČĚč :ĐĚĎđďĘ .ĐĐđčĎ ğđĎĘ ęĕėĤĢĜĐ ęĕĜĕĚĔĕđĐ ĦđĚėđ Ħĕĝēĕ ĖđĚĜ ĦđĚė ĕĘđģđĤčĐ ĘĕėĚ ěė đĚė .6 ęĕēđĠĦčđ ,10 ĦđĕĜčĎĞč ,30 ďĤĦč ,ęĤĎ 100-Ę Ď"Ě 50 ĥĕ ęĕĒđĠĦč ,ĐČđđĥĐĘ .ęĤĎ ĦĢĚđē ,ěĎĜĚ ,ęĕĕĦĜđĒĦ ęĕčĕĝ ,ĦĕĘđĠ ĐĢĚđē ,ěďĕĝ :ěđĎė ęĕĕĜđĕē ěđĒĚ ĕčĕėĤĚ Ęĥ ĦđĘđďĎ ĦđĕđĚė ęĎđ ,A ěĕĚĔĕđ Ęĥ ĐĘđďĎ .B6 ěĕĚĔĕđđ ,ěĎĘĥČ ,ěĠđĔĠĕĤĔ đĜĕĚČĐ .ěĔĤĝ ĦĞĕĜĚč ĦĞĕĕĝĚ ĕĘđģđĤč ĦėĕĤĢ ĕė đČĢĚęĕčĤ ęĕĤģēĚ .ĦđčĤ ĦđĘēĚĦĞĕĜĚĘ ĦĘđėĕ ĕĘđģđĤčĘ - ğđĎĐĦđČĕĤčĘ ęĤđĦ ĐčĤ ĦĘĞđĦ ĘĞč ĘėČĚ ČđĐ .ęĕĘđďĕĎ ĦđēĦĠĦĐ đČ ĦđĔĥĠĦĐ ęđĘčĘđ ěĔĤĝ ĞđĜĚĘ ęĕĘĎđĝĚĐ ęĕĘģĕĚĕė ĘĕėĚ ĕĘđģđĤčĐ ęĕčĕėĤĚ .ěĐĕģĒĜ ĦČ ĦĕēĠĐĘđ čĘ ĦđĘēĚ ĞđĜĚĘ Ėėčđ ğđĎč ĐĜĎĐĐ ĦđėĤĞĚ ģđĒĕēĘ ĦĞĕĕĝĚ ēĚĢĐ ĦėĕĤĢ .čĘĐ ĦđČĕĤčĘ ĕĘđģđĤčĘ .ĤđĞĐ ěĔĤĝ ĦĞĕĜĚĘ ęĕĘĞđĠ ěėĘđ ,ĥĚĥĐ ĕďĕ ĘĞ đģđĒĕĜĥ ĤđĞ ĕČĦ ěđģĕĦč ĞĕĕĝĘ ęĕĘĎđĝĚ ĕĘđģđĤčč ęĕĚĕđĝĚ ĦđĘđďĎ ĦđĕđĚė ĘĕėĚ đĜĕČ ĕĘđģđĤčĐ ,ĦČĒ ęĞ .ěďĕĝđ C ěĕĚĔĕđ Ęĥ ĘđďĎĐ ĒđėĕĤĐ ĦđėĒč ĦđĚĢĞĐ ĦėĤĞĚĘ ĦđčĤ ĦđĘĞđĦ ĥĕ ĦģĘď ,ĔģĤĔģ ĦĞĕĜĚč ĦđĜđĤĦĕ ĥĕ ĕĘđģđĤčĘ .čĘēđ ęĕĒđĠĦ đĚė ęĕĤēČ ĦđĚĢĞ ĕģĒēĚ ęĕĘėČĚč ęĕĕđĢĚĐ ěĚđĥđ Ĥėđĝ Ęĥ .ęĕčĕėđ ,ęĕďĘđĚ ęĕĚđĚ ,ęĕģĤĠĚ ģđĤĕ ĕĘđģđĤč ĤđēčĘ ĕđĢĤ.ĔĕĤĠĦč ĦđčđĤģ ęĕĦĞĘ đčĘĥĘ ġĘĚđĚ ĕĘđģđĤčĐ Ęĥ ęĕĕĦđČĕĤčĐ đĕėĤĞ ĤđČĘ - ĕĘđģđĤčĐ ĦėĕĤĢ Ęĥ ĦđĕČđĠĤĐ ĦđĘđĎĝĐđ ęĕĜĕĚĔĕđđĐĚ ĐĚėč ĞđĎĠĘ ĘđĘĞ ĕĘđģđĤčĐ Ęđĥĕčĥ ĦĞďĘ čđĥē .ČĠģđĚ đČ čđĐĢ ĕĘđģđĤč ĘĞ ĕĤĔđ .ěĚĒ ĔĞĚĘđ ĖđĚĜ ęđē ĘĞ ĤđĜĦč đČ ,ĕđďĕČč đČ ĐĔĕĘēč - ěĦĕĜĐ Ęėė ĤĢģ Ęđĥĕč ĤēČĘ đČ ĕē đĦđČ ĖđĤĢĘ ġĘĚđĚ ěėĘđ ģĤĕĐ .Ęĥđč ČđĐ đč ĘĒđĜč ęĎ ĥđĚĕĥ ĦđĥĞĘ ĕČďė ,ĕĘđģđĤčĐ ĦČ ęĕĘĥčĚ ĦČĒ Ęėč ęČ .ĕĘđģđĤčĐ ĦČ ĖđĤĢĘ ęĕĢđĤ ęČ ĖĚĝđĚ ĕČĜđĒĦ ęĞ ġĞĕĕĦĐĘ ĕđĢĤ orazruya@walla.co.il

±¥

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

מאת נח הורניק ≠ ≤∞±∑ מאי ≠ ז ¢ תשע ≠ עצמאות ≠ אייר ¥∂ תשבץ שם פרטי = )ש"פ( שם משפחה ; = )ש"מ( כתיב חסר ; = )כ"ח( כתיב מלא; = )כ"מ( עגה ; = )ע( לע"ז ; = )ל( הגדרה מתחכמת ; )ה(

© Ÿš¨

ž

ž ´²Ÿ¨ ´¦ ž¦›±´ª ²Ÿ®£°

ı·˘˙

ž´Ÿš š³ªŸ ž´Ÿš ž¬² ›±¬£

¡¨° £ª¡£²

ž  ¡ŸŸ²¨ ž£ž Ÿš£ž

©£¬ ´¡´ ©£¬

ž

Ÿ¡£²£ ´¨Ÿ¡ ž

ž´£ž ›

´Ÿ›³£´¨ž¨

š¦

´ŸªŸ³š²ž ›œªž ´Ÿ¦Ÿ¡› £›²¬¨ž ž

£šŸ Ÿª¬œž ¤¥³

¡Ÿ¥£Ÿ ¥¡

ž³±

´š Ÿš°¨ ²žª› ›ž › £¦¢£š ž

´¦£š¦ ž

ž¬¦±³¥ ž¦¥š š¦

¡£² ¯£®ž

ž

§££´®±²ž ´¡®³¨¨ ¡¨°

ž

ž²¬³

§£¨£¬¢ Ÿ£žŸ Ÿ¡£¢›ž

§£¦£¦°ž ¡š

ž®±ž

ž

£ªŸ¬›° ¢ž¦

ž

©¢± «¥

´£¨´ ´¢£¦±

©¥£ž¦

Ÿ ª´

›£›³

ž

ž¥¦¨ž ž¨¦¬ª

Ÿ›²±›

Ÿ²Ÿ›¬ §š ž

ž¨£²¬ ©ªŸ¦´¨

² ³

¦œ¬¨› ž

£¨´ ¬

¦ £Ÿª£¥ žª£± ²®« ´²£³›

£²Ÿ±¨

¤ªŸš¨

£Ÿª£¥

§´¥

›Ÿ³£› ³£¡¥ž ž

ž£«š› ²žª

Ÿª£´Ÿ›š £›š¨ ž¢Ÿ³ ž

¦ ©± 

¤¦¨ œª §¨Ÿ±´ª

´£¢›£¢ ž¨ž›

«Ÿ›

ž²±£ ´¥´¨› £¦¥ £Ÿ®°

ž²±

£œš ž

ž

žª£›œ ž´£ž £´¦š³¨ §£ ´£ªŸ¥£´

£¦¥

ž

©Ÿ¨¢ ²«ž ¦£¦› ›¢Ÿ±›

´ŸªŸ›²

¬ª¬ª¨ Ÿš

²°Ÿª ¨ ¢ª£¨²®®

©Ÿ«›

ž´«ž

ž¥Ÿ´›

Ÿ£Ÿª£¥ ©Ÿ²³¥

žª³¨ž ²›¡¨ ¦³ ¦š²³£ š£³ª

§²œ £ª¢¡¨ ¡£³

¦ ²Ÿ›£° £«¡£› ±Ÿ«£¬

¦ ¨ £š£›¨

§žŸ ¨ ¬°®

¬Ÿ ¬ ¦ ž

¦ Ÿ¡£¦°ž §›Ÿ¡ ´š ¦›±

§£±¨¬¨

ž¥£²›

²£¬ 

Ÿ³¥

§Ÿš¦

LQWHU # KRUQLNQ

LO QHW

ž«Ÿ²® ʬʨʧ

©¦Ÿœ›

ʤʦ ʵʡʹʺʬ

ʤʧʬʹʹ ʵʡʹʺʹ ʯʣʩʮ ʩʸʩʮʬ ʤʣʥʺ ʩʬ ʹʮʩʹ lz ʣʬʹ ʩʮʬʥʢ

≤∞±∑ מאי ≠ ז ¢ עצמאות תשע ≠ אייר ¥∂ פתרון תשבץ

§² ´¥²£› ´®

£´¦œŸ¨ ‡±Œ¨ Ÿ¬´

´Ÿš¨°¬ ž› ž¦Ÿ°¨ Ÿ›œ

£Ÿœ

¢¦

¢±

§²

²‹ß£ ²

š£³ªž žŸž£ £ª°¡£ Ž¬‡²¬² ‹¬‡²Œ¬²

¥

¦Ÿò ‡ª ¨

ž ž²¨

¢Ÿœ®

¤ªŸš¨ èŽ®² ‡è®²

››²

¡²´ £ Ÿ¦

¦žª¨ ±£

Ÿ²¨ª ¦¡

ž®«¥ž ‰¡ Ÿ¦ ‹¨£ ¡ã¦ ‹¨£

©Ÿ® ° ©Ÿ® °

¦ Ž´ í

£¢ª´Ÿš

ž£´²¨

ž®±ž›

©š¦

ž£¦œªš ´¥¦¨ ¯œ

§£ª›š 㦠Ÿ¦

§Ÿ¦°

ž¬¨

©š

²¬œ´

¦œ

Ÿ›

ã± ¢² Ÿ± ¢²

$QQH

´Ÿ›²¬ ›Ÿ¡¦

Ÿ¥¡¦ Ÿ›²¬³ §£¦¥š¨Ÿ Ÿ¡§ 㡧

¢£²± ž²£¥¨

ª

Ž°êž °¨ž

ž›Ÿ¬ ® ž  ‡± ´£ªœ²¨ £¨

Ÿ›²¬

´¦£š ´š Ÿª³›¥ ž›Ÿ¬ ¬°›¨›³ ¢ ¼ £²¢ Ÿš² ž£ŸŸ ãí ›ž Ÿ Ÿí

²žªž

¤²

´£²ª¥ ‘퇦㨫

Ÿª¨š ¦¡² §œŸ ž³›¥ §œ ž¨±ª ›¡²

ž°Ÿ¦¡ žªŸ³š²

´Ÿ›³£´ž›

›œª›³ ž°Ÿ¦¡ ´Ÿ¦Ÿ¡

©£¨«£

¦¡²

© Ÿš¨

≤∞±∑ מאי ≠ יום עצמאות ≠ ז ¢ אייר תשע ¥≥ טריוויה

˜È¯Â‰ Á מאת: V

/DNH 6XFFHVV £Ÿž£ž §¬ž ´Ÿ¦Ÿ´› ©ªŸ¥¨ ¬Ÿ²£š ž £š¦Ÿ ²Ÿ³± šŸž "

« Œ« ‡± Ž«

ž¨ ²¥Ÿ¨ ¥ Œ¦±££

‰ÈÂÂȯË

"

« §¥«ž ‹£ ‡±£« ‹í Ÿ±£

ž¨ šŸž ž¨§

¦š³ ´Ÿ

«ŸŸ² £¨¥«ž " ž ž¨ ž° ¦³ ©Ÿ²¡šžŸ ¦Ÿœž £š›°ž ¬°›¨ž ž£ ´Ÿš¨°¬ž ´¨¡¦¨ §Ÿ£«› ¦ "

Œ¦ « Œ« ‡± Ž« ±££ šŸž œªŸ¦› ©¢± ›Ÿ³£ ª¦££š 1< ³§

¥³¨¦ ²›¬ Ÿª

¬³

Ÿšž ž¢¨ ©¥³ § §£ª³›

´²°¬ž ¦³ ´£¦¦¥ž

ž¢¦¡ž

²›¨›Ÿª› ¢

ž¦›±´ª ›¥

« Œ« ‡± Ž« ±££Œ¦

›±ž Ÿ ©¢žª¨› ¬ Ÿ§³ ›

Ÿšž ¦³ ´£Ÿž£ žª£¨ ´¨±ž ¦¬ § ¯²š› £Ÿž£ž §¬¦ ¦š²³£ ž¬Ÿ£³ §³› §œ ´£ª¥Ÿ´ ž±Ÿ¦¡ž › §´¡ª³ §¥«ž Ÿž  £š¨ ³¥ ž¡¦¨ ž ¬ , ©££¬ ž´£ž › ž¨Ÿ°£¬ ž£ª¢£²›Ÿ ´®²° ³ ´Ÿ¥£²¬¨ ©ž žª¡°ª´ ´Ÿ¬ž ž£²®¨£šž³Ÿ ´£ª¨ ´¢¦Ÿ³ž ©Ÿ¥£´ž ¡² ¨ž £›¡²¨› ¼ ¢¢Ÿ¨´´ ©ž ´Ÿ¢£¦¡¨ ¦¦³ž ´š ©ž£ª£› ±¦¡¦ Ÿ ´Ÿ¨£±¨ ¤¥ §³¦ ´®´Ÿ³¨ ž¬Ÿ « ±²š¨ ž› §£²›¡³ ‹£ ‡±£« ¢£²› œ£°ª¥ ž£ª  Ÿ ²Ÿ ‹í Ÿ±£ œ£°ª¥ ´®²° ž §££ª³ ³£ ¢¢² Ÿ ´Ÿ®¨ ´Ÿ¦Ÿ›œŸ Ÿ ²°££ Ÿ ´Ÿª£¨ ¼³ ´Ÿ¢¢Ÿ¨´¨ ž´¬ Ÿª›£›« ±²£¬ ž£²Ÿ« ©Ÿª›¦Ÿ ¥ ¦³¨ ¼Ÿ §ž ¤¥ ¡£±¦Ÿ ´š §ž£ª£› ´œŸ¬ ©Ÿ¥£´ž ¡² ¨ž š²±ª §¥«žž « §¥«ž ‹£ ‡±£« ‹í Ÿ±£ Ÿ£ £ª³ §³ ¦¬ ²°Ÿ£ Ÿ£š£°¨¨ §ž «ŸŸ² £¨¥«ž ž £¨¥« ±³ª ´´£›³ £ŸŸ± ´±«®ž ž³š ¦ ¦š²³£ ©£› Ÿ¨´¡ª³ ©£› ±¦¡ ¨¡¦³ ›²¬ ´Ÿ°²š¨ Ÿ œª Ÿª ¡¦¨› ¨ž ´ ´Ÿ£¨¨Ÿ± › ž£²Ÿ« §¬ §´¡ª ©Ÿ²¡šž §¥«žž £¬ §¬ ±² ¦³¨¦ §¥«ž §´¡ª š¦ ž›Ÿ¬ ¬°›¨ ž£ž ž ¬°›¨ ©Ÿ²¡šž ž° ¦³ ¦ ³¨¨ §Ÿ£«› ²Ÿ²¡³ž ´¨¡¦¨ šŸž ¤²¬ª ž¨ ¬ž ¯²¨› ´Ÿ¡£³¦ ¦£›±¨› › ³šž ´±«®ž «ŸŸ² ž ²¢¨ž ž´£ž ¦³ž£œ ž¢£¦³ ¦š²³£ ´£ › ž £›¡²¨ ¦¥ ›œª Ÿ ¤²ž ´¡£´® ®¦£ §£ ´¡´ Ÿ« ¦¬ £® ž±Ÿ¦¡ž ´£ª¥Ÿ´ ¦¥ œªž› ® ¦¦Ÿ¥ £ §£ ´¡´ Ÿ« ´Ÿ£ž¦ ²Ÿ¨š ž£ž ª£¨¨ ±¦¡ ¦š²³£ ´ › §£¢¦Ÿ³ §ž³ Ÿª¬¢ §£ª²£ž ¤š ŸŸ ¬£¨ £ª£¬£Ÿ¨ ¦›±´ª³ £›²¬ž ©Ÿ£œ¦ž³ ³³¡ ž¦¬ž ©ŸŸ¥´¨ £¢£²› ¬Ÿ£«› ¨ ³Ÿ¦®¦ ©ŸŸ£¥ Ÿ ž›±¬ ›œªž¨ §£±¦¡ ³Ÿ›¥¦ §£¦ žš£°£ž ¦¦Ÿ¥ Ÿ« ¬°›¨ ¤²¬ª ©¥¦ ± › ž  › §££´«ž³ ³Ÿ›£¥ ´²¢³¨ š ³²³² §Ÿ š£ž³ ´¦£š Ÿª£¨£› ž ¬°›¨ §££´«ª §£¬œ®ª «®š §¬ Ÿª£´Ÿ¡Ÿ¥¦

›Ÿ³´ ´Ÿ

±μ

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

Made with