כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - מאי 2017 - גיליון 239

¢‰„·‡‰¢ ˙·Î¯‰ ≠ ∑ „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰ h

העמותה לאזרח הוותיק רעננה מרכז תרבות כושר ופנאי

ĔđĥĠ ĐĕĐ ČĘ ĐĒ .ĕĜĥ ĤđďĘ ęĎđ ĐČđĥĘ ěđĥČĤ ĤđďĘ ęĎ Ħėĕĕĥ ęĥ ĐĕĐ ČčČ ĤďĝĐ ĘĕĘč .ĐČđĥĐ ĕĤēČ ĦđĜđĥČĤĐ ęĕĜĥč ĐČĕĢĕĘ ĘĚĝ ,ěĒĘč ěĎĤčĚ ČĕčĐĥ ĦėĦĚ ĦēĘĢ ěēĘđĥĐ ĘĞ ĕĦďĚĘ ęďĤĔĝĚČč .ĐĒ ĦČ ĐčĐČ ČĘ ČĚČ .ĦđĤĕēĘ ĦđďčĞĚ ĕĦĕĕĐ .ĕĤčĞ ģđďģď ďēđĕĚč ,ĦđĠĥ ĐčĤĐ ĦĞďđĕ ĕĜČ .ĦđĜĥĘč .ďĜĘđĐč ĐėĕĤďĚ ĕĦĕĕĐ ęĎđ "ęĕĜđčĐ" ĦĞđĜĦč øÈ·ˆ ˙‡ ˙¯Îȉ Íȇ ,"ęďĤĔĝĚČč 'ĤĕĞĢĐ ĤĚđĥĐ' ěģ ĦČ ęĕģĐĘ ĐĕĎĘčĚ ĞĕĎĐ ĕčĢ" ĕĜČđ 20 ěč ĐĕĐ ČđĐ .ĕĘĥ ĦĕĤčĞ ĤđĞĕĥĘ ĝĜėĜ ČđĐ" ,ęĕĤĚ ĐĜđĞ ,ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēč ĕĤēČ ęđĕ .ěĦēĦĜĥ ĤčđďĚ ĐĕĐ Ĥčė ĒČđ 17 Ħč đĚĕĤĐęĘđėđ ęĕēĤđČ đĜĚĒĐ .đĜĦēĦĐ ,18 ĕĘ đČĘĚĥė ,ĕĘđĕ ĥďđēč đĜĤĥ .ġĤČĘ ĖĤďč ĦčėĤĐ ĦĜēĦĘ đĜĦđČ đđĕĘ ęĕēĤđČĐ Ęė .Ħĕĝđė ěđđĕėĘ ĦčėĤĘ đĜĕĘĞđ ĐĤđĐ đĜďģĤ .'ĐĜģĒēĦđ' ĦČđ 'ĐđđģĦĐ' ĦČ ĕčĢđ 'ęĕĢđčĕģĐ ĤĜĕĚĝ'č ĕĦďĚĘ ĕĜČ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĖĤďč ĕĘđĠČĜ đďĘđĜ ĖĥĚĐč .ĦĕėđĜĕēĐ ĐĕĒĕđđĘĔč ďđčĞĘ ĘĕēĦĐđ ČčĢč ĐĕĐ ".ĦđĘčĘ ęĕčĐđČ đĜēĜČ ęĦĕČ ,ęĕďėĜ ĕĜĥ đĜĘ ĥĕđ đĜĜčđ đĜĦč ."ĐďđčČĐ ĦčėĤĐ" ĦđĜčĤģ ĤėĒĘ ěđĤėĕĒ Ĥĕģ ęģđĐ "ęĥđ ďĕ"č ĤđďĐ ĕĜčđ "ĐďđčČĐ ĦčėĤ"Đ ĕĘđĢĕĜ Ęĥ ěđĤėĕĒ ĞĝĚ ĖĤĞĜ ěĒĘč ěĎĤčĘ ģĤđčĤĔĝđđĚ ĞĝĚĐ ĦČ đĤĒēĕĥ đėĘĐĚč ,ĕĜĥĐ ęĕďđĐĕĐ Ęĥ ęĤėĒĘ ěđĤėĕĒ Ĥĕģ ęģđĐ ęĥ ,ġĕčĤĔĘ đĞĕĎĐđ ."ĐďđčČĐ ĦčėĤ"č ĞĝĚĐ ĖĘĐĚč đĠĝĜĥ Kenig1@bezeqint.net

´«»¿° ÃÄ°¶ Å°¬ÃÅ ±¶Ã¹

¸´·°´³ º°Ä¿°» ¸´·°Ä²» º°·¹ 10 11/5/17 לאדם ₪ 625 Z Y

´´² ½°Ã´« ¬°Ã¬ º°®½°¹· Å®·°¯ ¸°´ Z Y הרצאות: , עמותת "נחמה" 16:00 בשעה 11/5/17 . יום חמישי 1 למי שעבר או בתהליך פרידה /גירושים. . "מדינה יהודית דמוקרטית: התקווה והדרך" 2 .16:00 בשעה 23/5/17 אלוף משנה גלעד שר. יום שלישי .17:00 בשעה 27/6/17 . יום שלישי 3 הרצאה של אלון פנקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. ההרצאה בנושא: יחסי רוסיה ארה"ב. מותנה בהרשמה מראש! ₪ 10 כל ההרצאות, כולל כיבוד, בעלות Z Y ´»°´ Ä®°²¬ Å´Ãï¯ º°°´· ·°´³· נותר מקום לזוג אחד! פרטים במועדון. Z Y ¸´·Ä°Ã´· ·°´³ שכונות רחביה ומסררה נותרו מקומות אחרונים.

נוֹעם לוין

% 6F

אופטומטריסט קליני מטעם אוניברסיטת בר אילן התאמת משקפיים אופטיים ועדשות מגע

25/5/17 יום חמישי לאדם. ₪ 130 : עלות

לפרטים והרשמה 7720707 . רעננה טל 114 במרכז תרבות כושר ופנאי, ההגנה

מתמחה בהתאמת משקפי מולטי פוקל משקפיים לרחוק, קריאה, מגדלת שולחן לקריאה וכתיבה.

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה ¢ÔÚ¯≠Ë·Ó¢ ˙È˙Ïȉ˜‰ ‰ÈÊÈÂÂÏˉ אתם מוזמנים לצפות בשידור המגזין שלנו לחודש מאי ÔÙχ ˙ÈÎÂ˙ øÔÈÊ‚Ó· ‰Ó øȯ˘Ù‡‰ ≠ ÈÂÏÈÁ ·¯ ®≤ Ɖ˜Â¯È ¯ÈÚ – ÌÈ¯Ú ÔÂÎ˙ ®±

Úˆ·Ó בדיקות ראיה למשרד הרישוי

יש להתקשר לקביעת תור: ∞μ¥≠≥∞≤π≥≥π

øÌȯ„˘Ó È˙Ó 12:30 בימי ה' בשעה 17:30 בימי א' בשעה

ø‰Ùȇ +27 וב <(6 ב 98 בכבלים בערוץ

, רעננה 110 חדר 198 אחוזה ZZZ QRDPOHYLQ FR LO

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית 7 9 בלשונית ZZZ DPXWDUDDQDQD FR LO ÆÌÈÈÂÈ˘Â ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÎ˙ÈÈ

צפייה מהנה !

05/2017 ≠ ≤≥π ‰Ú¯

Made with