כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - דצמבר 2017 - גיליון 246

246 גיליון

2017 כסלו-טבת תשע"ח דצמבר

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

ת, ָ צ ְ ד ק ֹ ט, עו ַ ע ְ ד מ ֹ "עו ל, ֵ א ָּ ג ִ ב נ ֹ רו ָ ק ְּ ב ל. ֵ א ָ ר ׂ ְ ש ִ ץ י ֶ ר ֶ א ְ ת ל ֶ כ ֶ ל ָ יק ל ִ ס ְ פ ַ לא נ ת, ָ צ ְ ד ק ֹ ט, עו ַ ע ְ ד מ ֹ עו ם, ִ י ַ ינ ֵ ים ע ִ ר ָ ה ְ ל ם." ִ י ַ ל ׁ ָ ש ּ רו ְ י י ֵ נ ְ פ ִ ן ל ֹ רו ֲ ח ַ ץ א ָ מ ֲ א ַ מ

(שלמה גרוניך ומקהלת שבא)

8 אשרי העיר שמתנדביה רבים

7-6

5-4

ריפוי בחיטוט

מי יטפל במטפל

מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook - Online catalogs