תפילה ומגן - הזמנה לכנס

?

מהבתוכנית

נציג ֱקרן ’תפי ֹלה ומגן’ מי אנחנו? ומי זכאי ֹל ֱקב ֹל מה? המטרות, החזון ההצטרפות וההכשרה. ראובן וורטהיים ג ֹלע ִד ס ֱקירת תוכנית המטווחים וההכשרות. ֹלהגן ע ֹל בית הכנסת, ע ֹל הבית והמשפחה, איך? ה ִדרכה מ ֱקצועית וכ ֹל ֹלי הזהב. נציג פרויי ֱקט ’מגן’

מס ֹלו ֹלי ההצטרפות והתה ֹליך. הזכויות החובות ומה שבינהם. מר תומר ו ֱקנין, נציג כוחות הבטחון ִדגשים והנחיות. כיבו ִד ֱק ֹל

חשוב ֹלנו ֹלהיערך ֹלבואך, אנא אשר הגעתך

02-3012251

tfilamagen@gmail.com

ֹלאישור סרו ֱק את הבר ֱקו ִד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker