זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

1.4.80 מחלה יחסי להיקף המשרה, גם מעל למשרה אחת. התחולה .( 4/ חוזר מנכ''ל מג ) 1- בדצמבר, ופרש לגמלאות ב 31 שנה עד 55 עובד הוראה המגיע לגיל ♦ , יהיה זכאי לפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו 55- בספטמבר הסמוך ליום הולדתו ה .( 4/ חוזר מנכ''ל מג ) בספטמבר 1- בינואר, ופרש לגמלאות ב 1- אחרי ה 55 עובד הוראה המגיע לגיל ♦ הסמוך ליום הולדתו, אינו זכאי לפיצוי בעד ימי המחלה שלא נוצלו .( 4/ חוזר מנכ''ל מג ) חופשת המחלה במחצית המשכורת, או במשכורת חלקית אחרת שניתנה לעובד ♦ על חשבון המעסיק, תובא בחשבון באופן יחסי לחלקיות המשכורת ששולמה. ד. הפיצוי יהיה בשיעור משכורת של מספר ימים כמפורט להלן )למי שפרש :(1.3.1990 לאחר מסך כל ימי חופשת 65%- . ניצל עובד ההוראה במשך תקופת שירותו יותר מ 1 המחלה שהגיעו לו בעד כל תקופת שירותו - לא ישולם לו כל פיצוי בגין ימי המחלה שנשארו לזכותו. מסך כל ימי חופשת 65% עד 36% . ניצל עובד ההוראה במשך כל תקופת שירותו 2 עבור שישה ימים המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של שכר של ימי חופשת המחלה שביתרת ימי חופשת המחלה. 30 כל מסך כל ימי חופשת 36%- . ניצל עובד ההוראה במשך כל תקופת שירותו פחות מ 3 עבור שמונה ימים המחלה שהגיעו לו כאמור, יהיה הפיצוי בשיעור של שכר של ימי חופשת המחלה שביתרת ימי חופשת המחלה 30 כל .( 33.274 תקשי''ר ) לעניין חישובי הפיצוי כאמור לעיל )אחד חלקי עשרים וחמישה( ממשכורתו החודשית של עובד ההוראה, ערב 1/25 - ''שכר יום'' פירושו פרישתו. ''משכורת חודשית'' פירושה - המשכורת המשולבת וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון, בהתאם .(33.274 להוראות, לצורך תשלום פיצויי הפיטורים )תקשי''ר , והוא יחול על עובדים 1980 באפריל 1 - תחילת תוקפו של הסכם תשלום בגין פדיון ימי מחלה הוא ואילך. 1980 באפריל 1- שפרשו מן השירות, בנסיבות המפורטות בפסקה א' לעיל מ משרד החינוך והתרבות משפה את הבעלויות בחינוך העל-יסודי על ההוצאה הכספית בגין פיצוי זה. ימים, בהתאם לאחוז יתרת ימי המחלה 4 או 3 . עד אז הפיצוי היה 1.3.1990- ההסכם שונה ועודכן ב הפיצוי הוכפל. 1.3.1990- הלא מנוצילם. החל מ .( 11.5.1993- ; תקשי''ר; בסכם עבודה קיבוצי מ 4/ , תשמ''ג 6,5/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב ) (1.3.1990- ה. שיעור הפיצוי )החל מ מימי המחלה - לא מקבל כל פיצוי. 65%- מורה שניצל למעלה מ ימים כפול מספר חודשי ימי 6- מימי המחלה שלו, יקבל תשלום השווה ל 65%- ל 36% מורה שניצל בין המחלה הלא מנוצלים. ימים כפול מספר חודשי ימי המחלה 8- מימי המחלה שלו, יקבל תשלום השווה ל 36% מי שניצל עד סך כל ימי המחלה לתקופת השירות אצל כל מעסיק ומעסיק, יחסית להיקף המשרה הממוצע אצלו, פחות סך כל הימים שנוצלו, לפי אותה שיטת חישוב, נותנים את סך כל הימים הלא מנוצלים, ולפיהם נקבע האחוז שהעובד ניצל. בהתאם לאחוז זה קובעים אם הפיצוי הוא שישה או שמונה ימים לשנה )לחודש חופשת מחלה( או שכלל אינו מגיע. חישוב ימי המחלה שהמורה זכאי להם הן לגרירה וניצול והן לפדיון, הוא מכל היקף המשרה. הבהרה: ומעלה( או בפרישה מטעמי בריאות 55 הפיצוי לימי מחלה לא מנוצלים ניתן רק בפרישה לגמלאות )בגיל שנשארו לזכותו. ו. אופן החישוב

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

26/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online