זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

חודשיים, וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות, עליו לדווח על מחלתו לבעלות שממנה יצא העובד לשבתון. קרן ההשתלמות תפסיק את הזרמת מענק ההשתלמות החודשית, שכן המענק מותנה בהשתלמות העובד, ואילו הבעלות שממנה יצא העובד לשבתון תתחיל לשלם את משכורתו לפי היקף משרתו ביציאתו להשתלמות, על חשבון ימי המחלה שהצטברו לרשותו. ( 5/ , חוזר מנכ''ל תש''ן 33.261 תקשי''ר ) עובד קבוע אשר שהה בחופשה בחוץ לארץ וחלה שם, יצטייד בתעודה רפואית מטעם רופא מקומי במקום הימצאו בחוץ לארץ. בתעודה זו חייבת להופיע אבחנת מחלתו של העובד. עם שובו ארצה ימציא .( 5/ חוזר מנכ''ל תש''ן העובד את התעודה למנהל בית הספר ) טו. החזרת ימי חופשת מחלה עקב פגיעת צד שלישי נעדר עובד לרגל מחלה, וסיבת היעדרו קשורה בפגיעה של צד שלישי בעובד )כגון: תאונת דרכים(, .( 33.276 תקשי''ר יודיע העובד על כך מיד בכתב למעסיק ) (, לתבוע מאת המזיק את הכספים אשר שילמה 33.276 בהתאם להוראת פסקת תקשי''ר אם הוחלט ) הממשלה לעובד, חייב העובד להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע למדינה במימוש .( 33.277 תקשי''ר זכויותיה ) ( ובתוכם פיצוי בעד תקופת היעדרו מן 33.276 כאמור בתקשי''ר קיבל העובד פיצויי נזיקין לרגל מחלה ) העבודה, כולה או חלקית, עליו להעביר מיד לממשלה את הפיצוי, לפי ערך משכורתו בעת ההחזרה, בתנאי שלא יעלה על גובה הפיצוי שקיבל. הוראות פסקה זו אינן חלות על פיצויים שקיבל עובד מכוח פוליסה פרטית, לביטוח נגד מחלה או תאונה .( 33.278 תקשי''ר ) הוחזרו לממשלה או קוזזו סכומים אשר שילמה הממשלה לעובד בעד חופשת המחלה שלו, או העביר העובד את הפיצויים שקיבל, יזוכה בהתאם לכך חשבון חופשת המחלה של העובד, אשר חויב עם תשלום משכורתו. תקופת היעדרו של העובד, שבה זוכה חשבון חופשת המחלה שלו כאמור לעיל, תיחשב כתקופת עבודה .( 33.279 תקשי''ר לכל דבר ) טז. היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה''ל נפצע או חלה עובד בשירות מילואים, ומשום כך אינו יכול לחזור לעבודה בתום תקופת שירות המילואים שאליו נקרא, או נכה הנעדר עקב טיפול רפואי, יודיע על כך לממונה עליו וימציא לו תעודה רפואית .( 33.291 תקשי''ר ) , ושאינו זכאי לקבל לקבל מהצבא כל תשלום בעד תקופת היעדרות, 33.291 עובד שעליו חלות הוראות תיראה תקופת היעדרות זו כתקופת מחלה, והוא יהיה זכאי למשכורת בעדה אם ובמידה שהיא מגיעה לו. עובד כנ''ל, הזכאי לקבל מהצבא בתקופת ההיעדר תגמולים עבור טיפול רפואי, יקבל מהמשרד את .( 33.293 תקשי''ר משכורתו הרגילה עד מקסימום מסוים שנקבע בחוק ) , עובד זכאי לקבל מהצבא את התשלום בעד תקופת היעדרותו, רשאי 33.293 למרות האמור בפסקה לבקש מהאחראי, אם עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים, לנצל את ימי חופשת המחלה העומדים לרשותולהשלמת משכורתו. במקרה כזה יגיש העובד לאחראי, בסוף כל חודש, בקשה שבה יצהיר על .( 33.294 תקשי''ר התשלומים שקיבל מהצבא בעד אותו חודש ויצרף לבקשתו אישור על אותם תשלומים ) , ישולם לו על חשבון ימי חופשת המחלה שלו 33.294 א. הגיש עובד בקשה על פי פסקה ההפרש בין משכורתו הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד לבין התשלומים שקיבל בעד אותו חודש בצבא. ב. ימי חופשת מחלה, אשר נוצלו להשלמת משכורתו בעד היעדר מהעבודה לרגל פציעה או מחלה בתקופת שירות מילואים, ייראו כימי חופשת מחלה במשכורת לכל דבר .( 33.295 תקשי''ר ) יז. היעדרות עקב פגיעה מפעולות איבה , זכאי 1970- עובד שנפגע ''פגיעת איבה'', כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש''ל לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות תגמול בעת טיפול רפואי בהתאם לתקנות התגמוילם לנפגעי

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

38/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online