זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

בבקשה לאשר לו לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם או בחלקם. האמור לעיל לא גורע מזכותו של העובד לקבל פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה, (, וזאת אם פיצוי זה גבוה יותר מהתשלום שהוא בתקשי''ר 33.27 כאמור בסעיף ) עשוי לקבל על פי האפשרויות המנויות לעיל, או אם הוא הביע את רצונו לפרוש לאלתר לגמלאות ולקבל תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו, במקום לממש את זכותו להמשיך ולקבל משכורת במסגרת ניצול ימי המחלה, כאמור לעיל. . עובד בעלות שנפסל לשירות מטעמי בריאות 2 עובד הוראה שהנו עובד בעלות, אשר נפסל להמשיך ולעסוק במקצועו, ינצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו. , ינצל את כל הימים הצבורים ולאחר מכן יפרוש לפנסיית 100% אם נקבעה לו נכות של נכות. , ינצל רק מחצית ימי המחלה הצבורים, ובתום ניצול מחצית 50% אם נקבעה לו נכות של .50% ימי המחלה יפרוש לפנסיית נכות בשיעור של הימים שנותרו ינוצלו על ידו בהמשך העבודה במחצית המשרה, כאשר יהיה זקוק לניצול ימי המחלה. יתרת ימי המחלה ניתנת לפיקדון בהתאם לקריטריונים המקובלים לפדיון ימי מחלה. ( 17.101991 מיום 6/ הודעת נש''מ נב ) ( 1/ חוזר מנהל כוח אדם תשנ''ו ) כא. חופשת מחלה נוספת לעובדי מדינה . כללי 1 אם חלה עובד למשך תקופה ארוכה מהתקופה שבה הוא זכאי לחופשת מחלה במשכורת מלאה, יודיע על כך מיד למנהל היחידה האחראי. האחראי יביא את הדבר לידיעת נציבות שירות המדינה, והיא תקבע אם לתת לעובד חופשת מחלה נוספת במחצית המשכורת לתקופה של לא יותר משלושה חודשים, או אם תיחשב תקופת היעדרותו הנוספת כתקופת מחלה ללא משכורת. עובד שהשלים שלוש שנות עבודה בהוראה לפחות, ואשר מיצה את כל ימי המחלה הצבורים שעמדו ( להגיש בקשה לתוספת ימי מחלה בשכר מעבר של התקשי''ר 33.213 - בהתאם לסעיף לזכותו, רשאי ) לזכות הצבירה, אם חלפו שנתיים לפחות מיום קבלת תוספת זו. חופשת מחלה חלקית נוספת, שאושרה על ידי נציבות שירות המדינה, ניתנת בנוסף לימי חופשת מחלה צבורה של העובד אשר נוצלו. אין לחייב בהם את ימי חופשת מחלה שיעמדו לזכות העובד בעתיד. בסיום שירותו של העובד, בעת חישוב ימי חופשת המחלה שלא נוצלו לצורך קבלת פיצוי, ינוכו חלקי הימים .( 33.213 תקשי''ר הנ''ל ממאזנו של העובד ) לא אישרה נציבות השירות לעובד חופשת מחלה נוספת במחצית משכורת, או חלפה תקופה ארוכה מהתקופה שבגינה הוא זכאי לחופשת מחלה במחצית משכורת, תיחשב תקופת היעדרותו .( 33.214 תקשי''ר הנוספת כחופשת מחלה ללא משכורת ) . נהלים 2 א. על העובד למלא סעיף א' בטופס מיוחד, לצרף מסמכים רפואיים מתאימים, הכוללים הערכה רפואית על תקופת ההיעדרות המשוערת, בציון האבחנה הרפואית ולהמציאו למדור כוח אדם בהוראה במחוז. ב. המדור יבדוק את הבקשה, ימלא חלק ב' של הטופס, יחתים את מנהל המחוז ויעביר , מנהלת גף רווחה של עובדי הוראה, משרד שרית ארבל-לוי את הבקשה אל הגב' , ירושלים. 15 החינוך, רח' כנפי נשרים ג. במקביל או אף לפני כן, לפי נסיבות המקרה, יפנה המדור את העובד אל לשכת .( של התקשי''ר 33.232- כמתחייב מן האמור ב הבריאות המחוזית, ) ד. הועברה הבקשה לאגף כוח אדם בהוראה, יביא מנהל האגף בחשבון בין יתר שיקוליו, גם את העובדות הבאות: . העובד סיים את בדיקותיו הרפואיות 1 . העובד מוסמך ו/או נמצא בהליכים להסמכה 2 . חוות דעת פדגוגית שלילית 3 . אזהרת מנכ''ל 4

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

41/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online