זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. הליכים משמעתיים 5 ה. אם אושרה הבקשה על ידי אגף כוח אדם בהוראה, מותנה ביצועה באישור לעיל. 4 ההיעדרות על ידי לשכת הבריאות המחוזית, כאמור בסעיף ו. בקשה שלא תוגש ע''ג הטופס המתאים ו/או ללא חתימת מנהל המחוז - לא תטופל .( 8.5.1985 מיום 9/ חוזר מנהל האגף לכוח אדם בהוראה מה ) . פניית המעסיק )משרד החינוך( ללשכת הבריאות המחוזית 3 מנהל היחידה חייב לפנות מיד אל לשכת הבריאות המחוזית במקרים המפורטים להלן: א. אם נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה לעיתים קרובות. ב. אם נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה תקופה ארוכה משני חודשים ללא הפסק, או אם הגיש עובד תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת. ג. אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד. ד. אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד עקב מחלתו, תקופה מסויימת, עבודה קלה בלבד. ( 33.232 תקשי''ר ) . סמכות לשכת הבריאות המחוזית 4 לשכת הבריאות המחוזית רשאית במקרים הנראים לה, לפי בקשת מנהל היחידה או ביוזמתה היא, לערוך בדיקת ביקורת בביתו של העובד הנעדר לרגל מחלה או במקום שהעובד הודיע כי הוא נמצא בו, .( 33.236 תקשי''ר או לדרוש שהעובד יתייצב לבדיקה רפואית בהתאם להוראותיה ) לשכת הבריאות המחוזית רשאית לאשר או לא לאשר היעדרות מן העבודה על פי תעודות מחלה .( 33.237 תקשי''ר המועברות אליה, או לקצר תקופות היעדר שצוינו בתעודות המחלה ) הבהרה: חישוב ימי מחלה כימי לוח ולא כימי עבודה מכסות חופשת המחלה של העובדים מחושבות על בסיס של ימי לוח ולא של ימי עבודה. על כן, בכל מקום בפרק משנה זה שבו נאמר ''ימי מחלה'', הכוונה היא לימי לוח, כלומר: ימי מנוחה, מועד וכיו''ב, החלים בתוך תקופת המחלה, נחשבים אף הם כימי חופשת מחלה )פרט לפגרות: סוכות, חנוכה, פסח וחופשת הקיץ(. ( 33.208 ; תקשי''ר 5/ חוזר מנכ''ל תשל''ה ) נוהל חישוב צבירה לגרירת ימי מחלה .4 א. חישוב ימי מחלה לעובד הוראה חושבו ימי חיוב וזיכוי של ''ימי מחלה'' לעובדי הוראה בחינוך העל-יסודי על בסיס יומי או 1.4.1980 . עד 1 יש לחשב חיוב ''ימי מחלה'' לעובדי הוראה על בסיס שעות, 1.4.1980- על בסיס של שעות. החל מ בהתאם להיעדרותם ממערכת השעות הקבועה של עובדי ההוראה בבית הספר. . כל עובד הוראה זכאי בכל שנה למספר ''שעות ימי מחלה'' הזהה למכפלת בסיס משרתו של עובד 2 ההוראה בארבע. מנה זו היא יחסית להיקף העסקתו השנתי של עובד ההוראה )גם מעל למשרה(. . מהמנה של שעות ימי המחלה המתקבלת יקוזזו שעות היעדרות עקב מחלה במשך השנה. שעות 3 העודף שיתקבלו יתורגמו בסוף שנת הלימודים לימים, שייזקפו לזכותו של עובד ההוראה. ימים אלה .( 6 חוזר מנכ''ל תשמ''ו ניתנים לגרירה משנה לשנה ) להלן כמה דוגמאות:

שיעור משרה בסיס משרה שעות מחלה לחישוב שנתי 100% 24 96 100% 18 72 100% 16 64

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

42/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online