זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

בסיס משרה שעות מחלה לחישוב שנתי

שיעור משרה

48

24

50%

36

18

50%

32

16

50%

ב. גרירת ימי מחלה . עובד הוראה שחלה בתקופת עבודתו בנסיבות המזכות אותו לחופשת מחלה, ינצל תחילה את כל 1 חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעביד באותה עת. אחרי שניצל חופשה זו, יפנה המורה למעבידיו הקודמים ויקבל מהם אישור על ימי המחלה שהוא לא ניצל. . האישור הנ''ל יינתן בתנאים אלה: 2 א. המורה לא קיבל מאותו מעביד פיצויים. ב. לא חלו הפסקות ברציפות שירותו בהוראה, והוא לא יצא לחופשה ללא שכר באישור. . המעביד הנוכחי ישלח למורה החולה משכורת בהתאם לימי המחלה הבלתי מנוצלים ובהתאם 3 לאישור שנתקבל. המעביד העכשווי ישופה על ידי המעביד הקודם בשיעור שכרו הכולל של עובד ההוראה .( 8 חוזר מנכ''ל תשמ''ו לימי המחלה )כולל זכויות סוציאליות( ) . התשלום בגין ימי מחלה שלא נוצלו מבוסס על משכורתו האחרונה של עובד ההוראה, ערב יציאתו 4 לחופשת מחלה. . תשלום זה יכלול את רכיבי השכר המעוגנים בהסכמים קיבוציים, וכן זכויות סוציאליות. החלטה זו 5 שרירה וקיימת כלפי מקרים שבהם לא חל שינוי בתפקיד עובד ההוראה. חוזר )ההפרשות לקרן הפנסיה שנעשו על ידי המעסיק לא נחשבות ל''קבלת פיצויים'' לצורך עניין זה( ) .( 2/ , תשנ''ד 6/8 מנכ''ל תשמ''ו פדיון ימי מחלה - פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו .5 א. הפיצוי עבור חופשת מחלה צבורה בלתי מנוצלת יינתן במקרים אלה: שנה, בהתאם לחוק או לתקנות, או 55 . בפרישה לגמלאות בגיל שאינו נמוך מגיל 1 בפרישה לגמלאות מחמת מצב בריאות לקוי, נכות, או מחלה, על פי קביעת ועדה .( 33.277 תקשי''ר רפואית מוסמכת ) . במקרה פטירה לאחר תקופת שירות של חמש שנים לפחות, במעמד קבוע או זמני, 2 וכעובד הוראה השאיר שארים כמשמעותם בחוק הגמלאות, או בתקנות המוסד הנוגע .( 33.271 תקשי''ר בדבר. הפיצוי במקרה זה ישולם לשארים בלבד ) מסיבבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים לאחר 55 . הפסקת עבודה לאחר גיל 3 שהתגבשה זכותו של העובד לפרוש לגמלה ואושרו לו פיצויי פיטורים לפי בקשתו .( 33.2712 תקשי''ר ) (1.4.1985 )תחולה אחוזים מחופשת 65- ב. הפיצוי יינתן רק אם העובד ניצל במשך תקופת שירותו לא יותר מ .( 33.272 תקשי''ר המחלה המגיעה לו בעד כל תקופת שירותו ) אחוזים מחופשת המחלה האמורה, 65- אם ניצל עובד ההוראה יותר מ .( 33.272 תקשי''ר לא ישולם כל פיצוי ) ג. הפיצוי יינתן על יתרת ימי המחלה הצבורה, העומדת לזכותו של עובד הוראה ביום (. דהיינו: סך הכול של ימי חופשת המחלה חוזר מנהל תשמ''ב פרישתו אצל כל מעבידיו ) 2½ המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת המחלה, בשיעור של ימים לכל חודש שירות, בניכוי חופשת המחלה שניצל במשך כל תקופת שירותו, להלן .( 33.273 תקשי''ר ''יתרת ימי חופשת המחלה'' ) בכל מקרה שזיכוי המורה וחיובו בימי מחלה הם לפי שעות, יהיה פיצוי בעד ימי ♦ 1.4.80 מחלה יחסי להיקף המשרה, גם מעל למשרה אחת. התחולה .( 4/ חוזר מנכ''ל מג ) 1- בדצמבר, ופרש לגמלאות ב 31 שנה עד 55 עובד הוראה המגיע לגיל ♦ , יהיה זכאי לפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו 55- בספטמבר הסמוך ליום הולדתו ה

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

43/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online