זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.( 33.337 תקשי''ר המוסד לביטוח לאומי ) השלמת משכורת זו חלה גם אם העובדת נמצאת בחופשת לידה בתקופת חופשת הקיץ, והיא ניתנת נוסף על המשכורת של היולדת. . תקופת חופשת לידה, שבעדה זכאית עובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, 6 נחשבת כתקופת עבודה לכל עניין )כולל חופשת הקיץ(, חוץ מתשלום משכורת הבהרת ש. שטמפפר ז''ל, המחלקה לתנאי שירות עובדי ההוראה במשרד החינוך; ) .( 33.338 תקשי''ר . עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה על חשבון המוסד לביטוח לאומי בחופשת 7 חג הסוכות, חג חנוכה וחג הפסח, להוציא ימי מועד ושבתות, זכאית לתשלום שכרה בעד תקופת החופשה הנ''ל, נוסף על תשלום דמי הלידה שהיא זכאית .( 7/ , תשל''ב 4/ חוזר מנכ''ל תשל''ב להם מהמוסד לביטוח לאומי ) ח. הפרשה לפנסיה בתקופת חופשת לידה הבעלות חייבת להפריש לקרן הפנסיה עבור עובדת, הנמצאת בחופשת לידה והמבוטחת בקרן השבועות של חופשת הלידה. 12 הפנסיה, גם את התשלומים עבור (, נאמר: אחרי סעיף קטן )ד 6 , בסעיף 1990- התש''ן 11 ' תיקון מס בחוק עבודת נשים ) נוסח משולב, . ''עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי ) 1 ( והיא ומעבידה, או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים להבטחת 1968 התשכ''ח פנסיה, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה, ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכות האמורה, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה.'' ( יחול על מעביד שבינו לבין העובדת התקיימו יחסי עובד 1) . ''האמור בפסקה 2 ומעביד כל תקופת ההיריון, והעובדת עבדה אצלו שישה חודשים לפחות ברצף, לפני תחילת ההיריון.'' ( 33.331 ; תקשי''ר 10 חוזר מנכ''ל תשל''ו ) ט. מחלה בחופשת לידה . עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה 1 העולה על שבועיים, זכאית לאחד מאלה: א. להאריך את חופשת הלידה עד תום האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, ימים(. 112) שבועות 16 ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך הכול על במקרה כזה נקבעים ימי הלידה על ידי הביטוח הלאומי ומונפק טופס ימים(. 112 , המאשר את מספר ימי חופשת הלידה )סך 6033/ בל בחתימת 23.6.1996 מיום 96/6 חוזר אגף הכספים של משה''ח ) ( בני בנימין ב. לפצל את חופשת הלידה כך שתקופת האשפוז, שאינה עולה על ארבעה שבועות, לא תובא במניין חופשת הלידה. . על העובדת להודיע על בחירתה למדור כוח אדם בלשכה המחוזית, אשר 2 יחייב את ימי המחלה שלה ויודיע על כך, באמצעות העובדת, לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריה. (26.7.1990) תחולה: ד' מנחם אב תש''ן ; הודעת נציבות שירות המדינה 1954- תיקונים לחוק עבודת נשים תשי''ד ) ( 16.1.1991 מיום 14/ מס' נא י. חזרה מחופשת לידה לאחר פגרת חג עובדת הוראה שחופשת הלידה שלה על חשבון המוסד לביטוח לאומי הסתיימה ערב פגרת חג או אף במשך הפגרה, והיא חזרה לעבודה מיד לאחר הפגרה - זכאית לקבלת שכר בעבור פגרת החג. על העובדת למסור מראש למנהל בית הספר ולמדור כוח אדם בהוראה במחוז הודעה בכתב על רצונה לשוב לעבודה מיד לאחר הפגרה. עם זאת, כדי להימנע מתקלות שעלולות לנבוע מאי- בהירויות באשר

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

48/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online