זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

למועד חזרתה של העובדת הקבועה לעבודה, לאחר חופשת הלידה כאמור, וגם באשר למועד הפסקת עבודתה של עובדת הוראה שהועסקה כממלאת מקומה, ובעקבות זה - כדי להימנע גם מאי-בהירויות שעלולות להיווצר ביחס לזכויותיה של כל אחת מהן לגבי אותה משרה ששתיהן טוענות לה - חובה על המנהל בית הספר, הממונה ישירות על עובדת ההוראה שיצאה לחופשת לידה, לשמור עמה על קשר )בעל פה או בכתב( כדי שיוכל לוודא מהו בדיוק המועד שבו היא מתעתדת לחזור לעבודה לאחר תום חופשת הלידה המגיעה לה על פי החוק, וכן עליו להודיע על כך למדור כוח אדם בהוראה במחוז; ומאידך גיסא - גם עובדת ההוראה עצמה חייבת להודיע למנהל בית הספר על המועד המדויק שבו יש בדעתה ( 11.8.1989 מיום 5/ חוזר מנהל אכא''ב מט לשוב לעבודה ) יא. חופשה ללא שכר לאחר לידה עובדת הוראה זכאית לחופשה ללא שכר מיום תום חופשת הלידה ועד תום שנת הלימודים שבה יצאה לחופשת לידה. אם יש בדעת עובדת הוראה לבקש חופשה נוספת ללא שכר, עליה להגיש בקשה נוספת למנהל המחוז במועד שנקבע לכך באישור החופשה. , ובמקרה שהחוק 1954- מנהל המחוז יאשר כל בקשה לפי הזכויות בהתאם לחוק עבודת נשים תשי''ד איננו חל עליה, יאשרה לפי שיקול דעתו. אם אושרה הבקשה, יפורש באישור אם זאת חופשת לידה נוספת או חופשה ללא שכר רגילה. חופשת לידה נוספת ללא שכר תאושר אך ורק אם המורה אינה מסוגלת לחזור לעבודתה מטעמי בריאות הקשורים בלידה, והיא ממציאה תעודה רפואית על אי-יכולה לחזור. חודשים מעבר לחופשת הלידה בשכר. 9- הארכת חופשת הלידה היא לא יותר מ ( 18 סעיף 1.25.5 תקנון שירות עובדי הוראה ) יב. התפטרות אם . התפטרה עובדת תוך תשעה חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה - יראו לעניין 1 חוק פיצויי פיטורים את התפטרותה כפיטורים. הוא הדין בעובדת שאימצה ילד, לבדה או עם בעלה, והתפטרה לפני שמלאו לו תשעה חודשים על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו-אימוץ בין לפני התפטרותה ובין לאחריה. . עובדת הוראה, יולדת, שחזרה לעבודה בתום שנים-עשר השבועות שבהם משלמים 2 לה דמי לידה, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תישמר זכותה לפיצויים אם תתפטר בתום אותה שנת לימודים, אף אם עברה יותר משנה ופחות משנתיים מיום הלידה. * הודעת התפטרות ראשונה צריכה להינתן על ידי העובדת, חודש לפני תום השנה מתאריך הלידה. * הודעה שנייה של יולדת, אשר המשיכה בעבודתה מעבר לשנה מיום הלידה והתפטרה וביקשה פיצויים, חייבת להתקבל בלשכה המחוזית לא יאוחר מתום ביוני(. 30) שנת הלימודים ( 1.28.2 תקנון שירות עובדי הוראה ) חודשים 9 החוק קובע שעובדת זכאית לפיצויי פיטורים אם התפטרה תוך הבהרה: לאחר הלידה. משרד החינוך נוהג לשלם פיצויי פיטורים לעובדת הוראה שהתפטרה תוך שנה מהלידה. הבעלויות האחרות לא נוהגות כך. ניתן להגיע להסדר של הארכת התקופה על מנת שלא לפגוע במהלך שנת הלימודים. יג. איסור העסקה (8 לפי החוק אסור להעסיק עובדת הנמצאת בחופשת לידה )חוק עבודת נשים סעיף יד. הגבלת פיטורים . אסור לפטר עובדת בחופשת לידה, או בימי היעדרה מהעבודה כמפורט 1 לעיל - ואין לתת לה הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. . הוראה זו חלה על עובדת ארעית או זמנית, ובלבד שעבדה אצל אותו 2

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

49/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online