זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מעביד באותו מקום עבודה שישה חודשים רצופים לפחות, וכן על עובדת שעבדה לפי חוזה לתקופה קצובה. מעסיק שאינו מתכוון לחדש חוזה עבודה של עובדת שהיא בהריון - חייב להיזקק להיתר פיטורים .( 26.7.1990 מיום 1324 , ס''ח 9 ' חוק עבודת נשים, תיקון מס ) . אסור לפטר עובדת בהיריון שטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר משר 3 העבודה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור, אם הפיטורים קשורים להיריון .( 9 חוק עבודת נשים, סעיף ) פגרות לימודים )חופשות( .7 א. חופשת קיץ * בבתי הספר העל-יסודיים בחטיבות הביניים, במפת''נים, בבתי המדרש למורים באוגוסט. 31 ביוני עד 21- ( מ 7/ חוזר מנכ''ל תשל''ח ובמרכזי נוער ) * עובד שלימד במשך שנת הלימודים, זכאי לתשלום משכורת בחופשת הקיץ בהתאם למשרתו הממוצעת בשנת הלימודים. עובד הוראה שעבד עבודה נוספת מעל למשרה שלמה, זכאי לתשלום משכורת חופשת קיץ, יחסית, גם בעד עבודתו הנוספת. * עובד שלימד רק חלק מהשנה )אך לא פחות מחודשיים( זכאי לתשלום בעד חופשת הקיץ יחסית לחודשי עבודתו: שבעה ימי חופשה לכל חודש עבודה בבית הספר. ב. חופשת מפקחים * נוסף על חופשתם הרגילה, זכאים המפקחים לעשרה ימי חופשה במועדים קבועים ללא זכות צבירה כדלקמן: ערב פסח, ערב שבועות, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור, ערב סוכות וימי חוה''מ פסח. ימים אלה הם ימים קבועים, ואין להמירם בימים אחרים. * עובד הוראה בתפקיד הדרכה זכאי לחופשות הנהוגות לגבי מפקחים ומדריכים, יחסית להיקף משרתו. ג. חופשות מיוחדות בשכר * נישואים - עד שישה ימי עבודה: שניים בשכר וארבעה ללא שכר .( 12/ חוזר מנכ''ל תשי''ז ) * מחלה - בתום חופשת המחלה בשכר על חשבון ימי מחלה צבורים, על סמך . מקרן ימי מחלה של ארגון המורים תעודה רפואית מהמדינה ו/או * אבל - מיום פטירת קרוב משפחה עד יום קבורתו ועוד שבעה ימים, החל מיום הקבורה. הגדרת ''קרוב משפחה'' מתייחסת לקרבה מדרגה ראשונה: אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל או אישה. אם חל אחד מחמשת הימים הבאים: יום א' של פסח, יום א' של ראש השנה או יום הכיפורים - תוך שבעת הימים שאחרי הקבורה - זכאי עובד יהודי, לפי הדין, להיעדר מן העבודה עד לאותו יום בלבד. אם אירע מות קרוב משפחה של יהודי באחד מימי ראש השנה, חג הפסח או חג הסוכות, זכאי עובד יהודי, לפי הדין, להיעדר מן העבודה עד ליום הקבורה וכן שבעה ימים לאחר סיום המועד. בנוסף: העובדים המוסלמים והנוצרים זכאים לחופשת אבל בת שלושה ימים בגין פטירת קרוב משפחה מדרגה שנייה )בקרבת דם בלבד ולא בקשרי חיתון( של אח, אחות, נכד, נכדה, סבא, סבתא, דוד או דודה(. ( 3/ ; הודעות נציבות שירות המדינה סח 33.513 תקשי''ר ) ד. חופשה בשכר לנבחנים במוסדות על-תיכוניים עובד הוראה הלומד לקראת תואר במוסד על-תיכוני )אוניברסיטה, סמינר או מכללה(, זכאי לחופשה-בשכר לצורך בחינות שעליו להיבחן במסגרת לימודיו, כדלקמן:

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

50/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online