זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. שלושה ימי חופשה-בשכר בשנה, בתנאי שהבחינה נערכת ביום שבו חייב 1 עובד ההוראה להימצא בבית-הספר. . שלושה ימי חופשה-בשכר נוספים, שעליו להחזירם בתיאום עם מנהל בית 2 הספר. ( 10/ חוזר מנכ''ל תשמ''ג )

לעיל( במשך שנה אחת, 2 מורה קבוע בבית הספר יהיה זכאי לנצל את שלושת הימים )כמפורט בסעיף ללא אפשרות צבירה לשנות הלימודים הבאות. עליו להמציא אישורים מתאימים ולהודיע למנהל בית ( והחופשה ניתנת בין אם הבחינה מתקיימת בשעות 10/ חוזר מנכ''ל תשמ''ג הספר על מועד הבחינה ) מכתב הבהרה של ש. לפנה''צ ובין אם בשעות אחה''צ. העובד צריך להביא אישור שניגש לבחינה ) .( 7.10.1986 שטמפפר ז''ל מיום ה. חופשה ופגרת חג . עובדי הוראה וחינוך היוצאים באישור משרד החינוך והתרבות לחופשה ללא 1 שכר עד פגרת חג, יקבלו תשלום מלא בעד ימי פגרת החג, אם החופשה אושרה מראש לימים שעד הפגרה.

. עובדי הוראה המפסיקים את עבודתם לפני הפגרה, מבלי שאושרה להם 2 מראש חופשה ללא שכר כאמור )במגמה לחזור לעבודה אחריה( לא יקבלו שכר בעבור תקופת פגרת החג, יתר על כן, דינם יהיה כדין מי שהפסיק את עבודתו ללא רשות ואשר החזרתו לעבודה טעונה אישור המשרד. . עובד הוראה שאושרה לו על פי בקשתו חופשה ללא שכר לתקופה שהתחילה 3 לפני הפגרה וסיומה כמה ימים או יותר לאחר הפגרה, לא יהא זכאי לתשלום בעבורה. . הואיל וחופשה ללא שכר ניתנת לעובדי הוראה קבועים בלבד, הרי במקום 4 שבהם אושרה חופשה ללא שכר במשך שנת הלימודים עד החל תקופה קצרה לפני תחילת פגרת החג, והעובד חזר לעבודה ימים אחדים לפני תחילת הפגרה, יהיה זכאי לקבלת תשלום מלא עד פגרת החג, דהיינו, ללא קשר לשאלה מה היה מספר ימי עבודתו בפועל לפני תחילת הפגרה. ; החלטת הוועדה הפריטטית מיום כה' בתשרי 5/ חוזר מנהל כוח אדם מט ) ( 5/ ; חוזר מנהל כוח אדם תשמ''ט 2.10.1956 - תשכ''ו ו. אחד במאי כללי הפעלת מוסדות חינוך האחד במאי יהיו כדלקמן: . מוסדות החינוך יהיופתוחים. 1 . אין לערוך חגיגות ותהלוכות אחד במאי של בית הספר, ואין להניף דגלים 2 באותו יום. . מורה המבקש לחוג את האחד במאי יורשה להיעדר מבית הספר, אולם עליו 3 להודיע על כך )בכתב( מראש למנהל המוסד, והמנהל יארגן את יום הלימודים בהתאם לכך. המנהל ישקול איך להעסיק את כל התלמידים שיבואו לבית הספר. אם העדרותם של מורים לא תאפשר לו, למרות מאמציו, להעסיק תלמידי כיתה כלשהי, הוא יודיע על כך מראש להוריהם. . מנהלי בתי ספר או ממלאי מקום מנהלים, וכן האחראים לביטחון במוסדות, 4 חייבים להיות במוסדותיהם כרגיל. . ביישוב שכל תושביו חוגגים את האחד במאי, יורשה גם מנהל בית ספר 5 או ממלא מקומו להיעדר מן המוסד, אולם עליו להודיע על כך מראש למפקח על המוסד. . מוסדות החינוך הממלכתי-דתי פועלים ביום זה כרגיל 6 .( 8/ חוזר מנכ''ל תשמ''ז ) ז. היעדרות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

עובד הוראה ששיכל במערכות ישראל ופעולות האיבה קרוב ממדרגה ראשונה )בעל או אשה, אב, אם, בן, בת, אח או אחות(, זכאי להיעדר יומיים על חשבון העבודה - ביום הזיכרון הכללי לחללי צה''ל ופעולות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

51/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online