זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

האיבה וכן ביום הזכרון האישי. חוזר ;4/ ; חוזר מנכ''ל תשמ''ד 33536 ,33512 תקשי''ר היעדרות זו תדווח כ''היעדרות מוצדקת בשכר'' ) .( 8.5-6 מנכ''ל תש''ע ח. לוח חופשות לישיבות תיכוניות ואולפנות מועדי החופשות בישיבות תיכוניות ואולפנות ייקבעו מדי שנה בשנה בהסכמה עם ארגוני המורים בוועדה , הממונה על הנושא במשרד החינוך. מיכאל כהן מיוחדת בראשות מר רק לוח החופשות המאושר על ידי הוועדה המיוחדת מחייב את מערכת החינוך, המורים והמעסיקים. אם לפי לוח חופשות מיוחד זה, מורה בישיבה תיכונית או באולפנא מלמד מספר ימים גדול יותר מאשר מלמדים עמיתיו בבתי הספר העל-יסודיים האחרים, באותה שנת לימודים, יקבל תשלום שכר בגין הימים הנוספים שלימד. ט. לוח חופשות חגים מועדי פגרות הלימודים עקב חגים במגזר היהודי, המוסלמי, הדרוזי והנוצרי, מפורסמים מדי שנה בשנה על ידי משרד החינוך ומתאימים לחגים במגזרים והעדות השונים. מורים אשר נדרשים בתוקף תפקידם להימצא בבית ספרם גם בתקופת הפגרות והחופשות, הבהרה: מכוסים מבחינת הביטוח הלאומי. בקשות לחופשה ללא שכר ובקשות העברה .8 א. מורה עובד מדינה . עובד הוראה במוסד רשמי, ובכלל זה מורה עובד מדינה, המבקש לצאת לחופשה 1 ללא שכר או המעוניין לעבוד במחוז אחר, או במוסד אחר באותו מחוז, יגיש את בקשתו המנומקת ללשכה המחוזית. לבקשה יש לצרף אישורים או תעודות מתאימות. את טופסי הבקשה אפשר לקבל בלשכות המחוזות. . עובד הוראה המבקש לעבור מאזור לאזור באותו מחוז, יפנה אף הוא בבקשה על 2 גבי הטופס המתאים. . עובד הוראה שמשרתו צומצמנ מסיהות שונות בהשוואה למשרתו בשנה הקודמת, 3 חייב לבקש אישור חופשה חלקית לשעות שצומצמו לאותה שנת לימודים. . עובד הוראה שביקש העברה ממחוז למחוז או חופשה ללר שכר, ואשר בקשתו 4 נדחתה, והוא מערער על כך - עד לקבלת תשובה על הערעור, ההחלטה הראשונה מחייבת. . עובד הוראה שקיבל אישור מקרן ההשתלמות לצאת להשתלמות, חייב אף להגיש 5 בקשה לחופשה ללא שכר, בצירוף אישור הקרן על זכותו לצאת להשתלמות. אישור חופשה ללא שכר, מבטיח לעובד ההוראה החזרה לעבודה בתום החופשה. . במשך תקופת החופשה אין העובד זכאי לזכויות המוענקות לעובדי הוראה בפועל 6 )חופשת מחלה, חופשת לידה, חופשת חגים, קצובת הבאה, תשלום בעד שירות מילואים וכדומה(, ואף אינו רוכש זכויות לעתיד )קצבה, פיצויי פיטורים, חופשות למיניהן וכדומה(. מהמשכורת שהיה מקבל אלמלא נעדר 18.33% . עובד מדינה רשאי לשלם לאוצר 7 מהעבודה, כדי לרכוש קצבה ופיצויים לתקופת החופשה .( 7/ חוזר מנכ''ל תשמ''ט ) ב. עובד הוראה החוזר מחופשה במרס של 31 עובד הוראה הנמצא בחופשה ללא שכר, יודיע למפקח המחוז על רצונו לשוב לעבודה עד אותה שנת חופשה. עובד הוראה אשר לא יודיע כנ''ל, ייחשב כמתפטר וייאבד בכך את זכויותיו הסוציאליות. ג. בבתי הספר העל-יסודיים בבעלות שאינה בעלות המדינה באפריל. מועד זה הנו גם המועד האחרון 15 מועד אחרון לבקשת חופשה ללא תשלום )חל''ת( הנו להודעה על שובו של המורה מחל''ת.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

52/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online