זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ד. העברה ממגמה למגמה מורה עובד מדינה, הרוצה לעבור ממוסד ממלכתי למוסד ממלכתי-דתי או להיפך, יגיש בקשה מנומקת במרס. 31 למנהל המחלקה לכוח אדם בהוראה, באמצעות מפקח המחוז, עד ה. פסילת מורה בחינוך הדתי מטעמים דתיים מורה עובד מדינה שנפסל בחינוך הממ''ד מטעמים דתים, והוא מבקש לעבור לחינוך-ממלכתי, יהא דינו לגבי סידור בעבודה כדין מורה מועבר בהסתייגות ממחוז למחוז. לא ביקש לעבור לחינוך הממלכתי או שבקשתו להעברה לא אושרה - יקבל פיצויים. ו. שמירת מקום עבודה ליוצא בשליחות לאומית . עובד הוראה קבוע, היוצא בשליחות מטעם המדינה או הסוכנות היהודית לתקופה 1 של עד שלוש שנים, יהיה זכאי לדרוש שמירת משרתו לתקופת שליחות זו, עד להיקף של משרה אחת. עמדת ארגון המורים: יש לשמור על כל היקף משרתו של המורה. . הבעלות תוכל לפטר את ממלא מקומו של עובד הוראה, היוצא בשליחות כאמור 2 לעיל, גם אם מילא את מקומו במשך כל התקופה הנ''ל, או להעבירו למשרה אחרת, אם בעת העברתו למילוי מקום היה כבר במעמד עובד קבוע .( חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט ) ז. הצטרפות לבן הזוג היוצא לחו''ל בשליחות המדינה . עובדת הוראה, המצטרפת לבעלה בשליחות המדינה לחו''ל, זכאית לחופשה ללא 1 שכר לתקופה שלא תעלה על אורך שירותה הקודם, או על חמש שנים - הכול לפי התקופה הקצרה משני אלה. . מורה שלא חזרה לעבודה בתום חופשתה תיחשב למתפטרת, ותהא זכאית 2 לפיצויים לפי הכללים בתקשי''ר .(26.6.1971 , מיום 12 חוזר האגף למוסדות חינוך של משרד החינוך, סעיף ) משרד החינוך והתרבות ביטח בחברת "ענבל" את כל עובדי ההוראה המלווים טיולים. עובדי ההוראה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות בטיולים, בסיורים ובמסעות, במקרי מוות או נכות. * הפוליסה מכסה את כל תקופת הטיול או המסע )ללא הגבלה במספר הימים( ולכל משך הזמן - .(10 – מיציאת עובד ההוראה מביתו לטיול ועד שובו לביתו )כולל זמן הטיול(. )חוזר מנכ"ל תשמ"ו . בשום 1975- * אין הכיסוי כולל תאונה המכוסה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 100% פנים לא יעלה סכום הפיצויים, במקרה של תאונה המכוסה לפי כיסוי ביטוחי זה, על מהסכום המבוטח. הסכומים הוצמדו לשער היציג של הדולר האמריקאי. 1.3.86- * החל מ 27- השבועות הראשונים זכאי עובד הוראה לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי. מהשבוע ה 26- * ב דולר 250 ועד תום שנה מיום הפציעה קיבל עובד ההוראה מחברת "ענבל" פיצוי שבועי בסך דולר. 450- הסכום הוגדל ל 1.1.97- (. החל מ 1.4.90 )מיום ,100% * סכום הביטוח המרבי במקרה של מוות או במקרה של נכות של דולר. 30,000- הוגדל הסכום ל 1.1.97- דולר. מ 20,000 , היה 1.4.90 מיום . החזר הוצאות: 2 עובד הוראה שנפגע בטיול או במסע ונשאר פגוע, זכאי לתבוע החזר הוצאות מן השבוע השלישי לפגיעה, רטרואקטיבית מיום הפגיעה, ובלבד שהיה באי-כושר עבודה שבועיים רצופים. החזר דולר לחודש. תשלום זה יימשך כל עוד עובד ההוראה שרוי בפגיעה לפי 200 הוצאות זה יעמוד על ועדת חריגים רשאית להגדיל את 1.1.97- . החל מ 27- אישור רופא המשפחה, וייפסק בשבוע ה דולר. 450 התשלום תמורת קבלות עד ביטוחים .9 א. ביטוח במסעות וטיולים (27.2.97- ; הסכם קיבוצי מ 9/ , תשנ"ז 8/ , תשנ"ד 1/ תשנ"ב 10/ ,תשמ"ו 6/ )חוזר מנכ"ל תשמ"ב . כללי: 1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

53/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online