זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. תשלום משכורת: 3

,(27-

* המעסיק משלם את משכורתו של העובד בעת פגיעתו )מהשבוע ה תוך התחייבות העובד להחזיר את תשלומי הביטוח הלאומי למעסיק. מנהל המחלקה לתנאי שירות במשרד החינוך הבהרות: * בטיול או במסע, הכוונה לכל פעילות חינוכית מחוץ לכותלי בית הספר, שבה משתתף המורה המלווה. * ביטוח זה אינו מכסה תאונה או נזק גופני, שנגרמו למבוטח באופן ישיר או בלתי ישיר כתוצאה מ: א. חבלה גופנית שהמבוטח גרם במתכוון לעצמו, או התאבדות או כל ניסיון לכך. ב. העמדת עצמו בסכנה, במתכוון ובלא נחיצות. ג. טירוף הדעת, שיכרות או שימוש בסמים. . תביעות: 4 * אסמכתא: .

בראשות מר ש. שטמפפר ז''ל, 6.11.89 זיכרון-דברים מישיבה ביום

על כל מקרה של נכות או מוות יש להודיע למבטח בכתב בהקדם האפשרי )לגבי מוות מיד, ולגבי , קריית שדה התעופה, 3 , רח' הערבה חב' ענבל נכות לא יאוחר משישה חודשים(, לפי הכתובת: . הודעה על תאונה תכלול 03-97781000 פקס 03-9778000 ' , טל 70100 , נתב''ג 282 . ת.ד את שם המבוטח ומענו, ופרטים בדבר התאונה ונסיבותיה. . טיפול רפואי ותעודות: 5 * מיד לאחר שקרתה תאונה, על המבוטח להיות תחת השגחת רופא מוסמך. תוך עשרה ימים לאחר מתן ההודעה על התביעה, על המבוטח או על בא כוחו להמציא למבטח דוח מקיף על התאונה, בצירוף דוח ותעודה מפורטת מאת הרופא המטפל. המבטח רשאי לדרוש מפעם לפעם דוחות ותעודות נוספים, ולקבלם ע"ג טפסים שיספק המבוטח. המבטח לא יכיר בשום תביעה ולא יאשר שום נכות, אלא אם אומתו על ידי רופא מוסמך. המבטח רשאי לדרוש שהמבוטח ייבדק ע"י רופא או מומחה שימנה המבטח. כל סכום שישולם עפ"י כיסוי ביטוחי זה למבוטח או ליורשיו, יקוזז מכל סכום שממשלת- ישראל או מעסיקו )שעפ"י הזמנתו ניתן הכיסוי הביטוחי(, יחויבו לשלם לו בשל אותו אירוע, אף אם החיוב הוא עפ"י כיסוי ביטוחי אחר, כלשהו. אם הנזק מכוסה ע"י ביטוח שנתן מבטח אחר, לא תהיה חובה לשלם עפ"י כיסוי ביטוחי זה. . ועדת חריגים 7 ועדה ובה נציגי חב' "ענבל", משרד החינוך, ארגון המורים העל יסודיים והסתדרות המורים, תחליט ברוב קולות, על סמך פנייה של אחד מארגוני המורים, בכל עניין חריג הקשור בתשלום ימים מיום הפגיעה. במקרים 10 הוצאות בגין התאונה. הוועדה רשאית להחליט על תשלום בתוך חריגים נוספים, בהתאם לשיקול דעת חברי הוועדה, רשאית הוועדה להחליט שניתן יהיה להגדיל את סכום הפיצוי השבועי בהתאם לנסיבות המקרה או להמשיך לשלמו מעבר לתקופה שנקבעה בפוליסת הביטוח. במקרים חריגים, כאשר התאונה התרחשה במקום מרוחק או שהמורה מאושפז במקום מרוחק ממקום מגוריו, תוכל הוועדה להמליץ על פיצוי בגין הוצאות נלוות, שהיו למשפחתו של עובד ההוראה בגין זאת )הוצאות נסיעה של בני משפחה, שמרטף וכ"(. פיצוי זה הנו בנוסף לפיצוי המגיע מתוקף הפוליסה. ב. ביטוח רכוש של עובד הוראה (1.9.92 1 )חוזר מנכ"ל תשנ"ג * עובד הוראה, שהוא עובד מדינה ורכושו נפגע במסגרת עבודתו בבית הספר, יפנה בכתב ללשכת היועץ המשפטי של משרד החינוך רח' דבורה , ירושלים, ויציין נסיבות המקרה. 2 הנביאה * היעלמותו של המבוטח לא תיחשב בחזקת מיתה מחמת תאונה. . קיזוז ומניעת תשלום כפול: 6

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

54/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online