זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

פרשנות: 3.1 פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר, המצורפים לה, ייקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שבו הם מופיעים, אלא אם כן נאמר אחרת. כל האמור בפוליסה בלשון יחיד משמעו גם רבים ולהיפך, וכל האמור במין זכר משמעו גם מין נקבה ולהיפך. תחולת החוק: 3.2 יחולו על כל הקשור לפוליסה זו, 1981 - הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ''א ככל שיתחייב על פי העניין. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים: 3.3 אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי הביטוח והדמים האחרים המגיעים 3.3.1 28 מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך ימים מתאריך תחילת התקופה הביטוח. הימים האמורים לעיל, אלא במועדים 28 לא שולמו דמי הביטוח תוך 3.3.2 אחרים עליהם הוסכם במפורש, יישא כל תשלום הפרשי הצמדה למדד עבור תקופת האשראי מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל. לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו, יישא הסכום 3.3.3 שבפיגור בנוסף על הפרשי ההצמדה כנקוב לעיל, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור, לפי השיעור המקובל בתקנות באותה העת, אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו. יום לאחר שהמבטח 15 לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור תוך 3.3.4 דרש מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. 21 יתבטל כעבור אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, לרבות הוצאות המבטח. ביטוח הביטוח, כאמור, לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שקרה קודם לביטול הביטוח. ביטול הביטוח: 3.4 מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי 3.4.1 בפוליסה, רשאי המבטח לפי שיקול דעתו לבטל את הביטוח בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח. האמור לעיל כפוף לכך שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום, לפחות המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש מבטח סביר ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, 3.4.2 לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח בכתב ובדואר רשום יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. 90 לפחות בביטול על פי דרישת המבוטח יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. תביעה לתגמולי ביטוח: 3.5 כל מכתב, תביעה פלילית, הזמנה או הודעה משפטית, הודעה על חקירה, 3.5.1 יישלחו למבטח מיד לאחר קבלתם על ידי המבוטח. כן תינתן הודעה בכתב למבטח בהקדם האפשרי לאחר שייוודע למבוטח כי הליכים משפטיים, חקירה משפטית או חקירה כלשהי, עומדת להתקיים בקשר למקרה כלשהו העלול לגרום לתביעה על פי פוליסה זו. המבטח יהיה רשאי לדרוש מהמבוטח כל מסמך, פרטיכל, חוות דעת 3.5.2 מומחים, עדויות, החלטות בית משפט ופסקי דין וכל חומר אחר המצוי בידיו ו/או בידי עורך דינו הקשור בניהול ההליכים המשפטיים. המבוטח יורה לעורך הדין להעמיד כל חומר כאמור לרשות המבטח. יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ובמקרה כזה ישלם 90

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

57/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online