זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

בדואר רשום מכתב הדוחה את תביעתו בצירוף פרוטוקול הוועדה. ככל שקיימים יחסי עובד-מעביד יישלח העתק המכתב ללא פרוטוקול הוועדה הרפואית גם למעסיק. ועדה רפואית החלטה על אובדן כושר עבודה נקבעת על ידי ועדה רפואית שבסמכותה לקבוע האם העמית נכה בהתאם לתקון קרן הפנסיה, לאיזו תקופה, מהו שיעור נכותו ומהו המועד בו איבד את כושרו לעבוד. במקרים בהם אין צורך בבדיקת מחלה קודמת, או במקרים בהם נקבע כי מצבו הרפואי של העמית, כולו או חלקו, אינו נובע ממצב רפואי קודם להצטרפות לקרן הפנסיה, יוזמן העמית להופיע בפני ועדה רפואית רופאים תעסוקתיים. 2 בהרכב של בהתאם לתקנון קרן הפנסיה רשאי העמית לבקש מראש ובכתב, לצרף לוועדה רופא תעסוקתי מטעמו, במקום אחד הרופאים. 10700- ' עמית אשר אינו יכול להופיע למועד שאליו זומן, מתבקש ליידע את מוקד שירות הלקוחות )טל .(700-064 מכתב בדבר החלטת הוועדה הרפואית, בצירוף פרוטוקול הוועדה, יישלחו לעמית בדואר רשום. ככל שקיימים יחסי עובד-מעביד יישלח העתק המכתב ללא פרוטוקול הוועדה הרפואית גם למעסיק. תשלום הגמלה החלטת הוועדה הרפואית עוברת למחלקת תביעות לגמלה, לצורך ביצוע חישוב גובה הגמלה לה זכאי העמית, בהתאם להחלטה כאמור ולזכויותיו הרשומות בחשבונו בקרן הפנסיה. מן הראוי לציין כי במקרים בהם הנכות נובעת מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, תפנה מחלקת תביעות לגמלה לעמית על מנת לקבל ממנו את כל המסמכים והאישורים שיקבל מהמוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת לבדוק את זכאותו לתשלום גמלת הנכות בהתאם לזכאותו במוסד לביטוח לאומי. לאחר ביצוע חישוב ראשוני לגובה הזכאות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, יקבל העמית מכתב בו יתבקש לבחור האם רצונו לקבל השלמת קצבת נכות )ככל שקיימת( ושמירה על זכויותיו או לבצע משיכת כספים. לכל חודש בגין החודש הקודם והיא צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת 1- הגמלה משולמת ב פעם בשנה בהתאם למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה. מסמכים להגשת התביעה לפנסיית נכות כללית על מנת להגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות, על העמית לגשת לאחת מלשכות השירות הקרובה למקום ( ולהביא 1-700-700-064 ' מגוריו )פרטים בדבר מיקום לשכות השירות ושעות פתיחה ניתן לברר בטל עמו את המסמכים הבאים: חודשים רצופים לפחות. 3- . אישור מרופא תעסוקה המעיד על אובדן כושר עבודה ל 1 . תעודת זהות, כולל הספח. 2 . תעודת זהות של בן-בת הזוג, כולל הספח. 3 . אישור חשבון בנק בבעלות העמית. 4 . אישור מהמעסיק על תחילת מילוי ימי מחלה ומועד סיום משוער. 5 . אישורים רפואיים נוספים על מצבו הרפואי. 6 . במקרה של תאונת עבודה יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי. 7 . במקרה של תאונת דרכים יש לצרף אישור משטרתי. 8 שנים 3 * בהתאם לתקנון קרן הפנסיה ניתן להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה עד ממועד אובדן כושר העבודה הנטען. * עמית הנמצא במצב של חוסר הכרה או במצב שאינו כשיר מבחינה קוגנטיבית להגיש תביעה, יוכל להגיש תביעה בשמו מי שהוכר על ידי בית המשפט כאפוטרופוס לרכושו. * עמית המאושפז ואינו יכול להגיע ללשכת שירות לשם חתימה על טופסי הבקשה, מתבקש לפנות ל''מבטחים החדשה'' ומשווק מטעמה יישלח אליו להחתימו. תהליך הגשת תביעת שאירים שאיריו או יורשיו של עמית שנפטר זכאים להגיש תביעת שאירים לבחינת זכאותם לתשלום גמלת שאירים. מיהם שאירים הזכאים לתשלום: . אלמנה - מי שהיתה נשואה לעמית שנפטר וגרה עמו תכוף לפני פטירתו או מי 1 שהוכרה על ידי ערכאה שיפוטית כידועה בציבור של העמית. שנה ביום הפטירה או 21 . יתום - בנו/בתו של העמית שנפטר, שטרם מלאו לו/ה 2

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

60/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online