זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

בן/ת מוגבל/ת. . הורה נתמך/ת - הורה של עמית שהיה/תה לוי/ה בו בפרנסתו/ה סמוך/ה על שולחנו, 3 אינו/ה מסוגל/ת לכלכל את עצמו/ה ומקבל/ת גמלת הבטחת הכנסה חפי חוק הבאחת .1980 - הכנסה, התשמ''א בדיקת מחלה קודמת חודשי חברות מיום הצטרפותו או חידוש החברות )לפי 60- במקרים בהם עמית צבר בקרן פחות מ המאוחר מבין השניים( ועד למועד פטירתו, מחובתה של קרן הפנסיה לבחון האם פטירתו נבעה ממחלה, מתאונה או מום שהיו לעמית טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה - שלב זה נקרא בדיקת מחלה קודמת. על מנת לבצע את בדיקת המחלה הקודמת אוספת קרן הפנסיה מידע רפואי על העמית ממוסדות רפואיים שונים בסיוע חברות המתמחות בכך, לאחר שיורשיו של העמית חתמו על טופס ויתור סודיות. לאחר איתור המידע הרפואי אודות העמית מתכנסת הוועדה הרפואית ובוחנת, האם מצבו או סיבת פטירתו של העמית נבעו ממחלה קודמת למועד הצטרפותו לקרן הפנסיה, תוך התייחסות למכלול מחלותיו. אם נקבע כי סיבת פטירתו של העמית נבעה ממחלות שהינן קודמות לתאריך הצטרפותו, יקבלו השאירים בדואר רשום מכתב המפרט את האפשרויות העומדות בפניהם בצירוף פרוטוקול הוועדה. ככל שקיימים יחסי עובד-מעביד, יישלח העתק המכתב ללא פרוטוקול הוועדה הרפואית גם למעסיק. במקרים בהם ייקבע כי פטירתו של המנוח אינה נובעת ממחלה קודמת או במקרים בהם לא היה צריך לבדוק מחלה קודמת, תועבר תביעת השאירים לחשב הפנסיה לצורך ביצוע חישוב תשלום. במקרים בהם ייקבע כי פטירתו של העמית אינה נובעת ממחלה קודמת או במקרים בהם לא היה צורך בבחינת המחלה הקודמת, מועברת התביעה לגמלה, לצורך ביצוע חישוב גובה הגמלה לה זכאים השאירים, וזאת בהתאם לזכויות הרשומות בחשבונו של העמית בקרן הפנסיה. לכל חודש בגין החודש הקודם, והיא צמודה למדד המחירים לצרכן ומתעדכנת 1- הגמלה משולמת ב פעם בשנה בהתאם למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה. מסמכים להגשת תביעה על מנת להגיש תביעה לקבלת פנסיית שאירים, על השאירים לגשת לאחת מלשכות השירות 1-700- ' הקרובה למקום מגוריו )פרטים בדבר מיקום לשכות השירות ושעות פתיחה ניתן לברר בטל ( ולהביא עמם את המסמכים הבאים: 700-064 . תעודת זהות של האלמן/ה לאחר שינוי מצב משפחתי לאלמן/ה. 1 . אישור חשבון בנק בבעלות האלמן/ה. 2 . תעודת פטירה. 3 . אישור סיבת הפטירה. 4 . צו ירושה או צו קיום צוואה - במקרים בהם יש צורך לבחון מחלה קודמת. 5 . הוכחת מגורים משותפים כגון חשבונות בנק משותפים, אסמכתא על קניית דירה או 6 שכירתה סמוך לפני הפטירה. . אישורים כי הילדים הם ילדי המנוח/ה, כגון צילום תעודת הזהות של המנוח/ה, 7 צילום תעודת הזהות של היתומים, צילום תעודת הלידה או אישור מרשם התושבים במשרד הפנים. . דוח נתיחת גופה, ככל שקיים. 8 . דוח משטרתי - במקרים בהם הפטירה נובעת מתאונה, תאונת דרכים, מהתאבדות 9

או בכל מקרה אחר שקיים דוח כאמור. . אישור על הקלה במס, ככל שקיים. 10

. צו מינוי אפוטרופוס - במקרים בהם מונה אפוטרופוס על ידי בית משפט. 11 * תביעה בשם קטין תוגש על ידי האפוטרופוס שלו )הורה או מינוי על ידי בית משפט(. * שאירי עמית שהתאבד יהיו זכאים לתשלום גמלה בתנאי שלעמית היו חברות בקרן הפנסיה בטרם התאבד. * כאשר קיימת זכאות לתשלום גמלת שאירים לא ניתן לבצע משיכת כספים בסכום חד-פעמי. , חייב/ת להגיע לחטיבה העסקית 18 * יתום/ה שבעת הגשת התביעה עלה על על מנת להגיש בקשה לשאירים לחשבונו/ה הפרטי על מנת לחתום על הסכמתו/ה להעברת גמלתו/ה לחשבון ההורה.

חודשי 12

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

61/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online