זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

תהליך הגשת תביעה לגמלת זקנה לאישה. 64- לגבר ו 67 בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, גיל הפרישה לזקנה הינו .60 אולם ניתן לפרוש לזקנה החל מגיל על מנת להגיש תביעה לקצבת זקנה, על העמית/ה לגשת לאחת מלשכות השירות הקרובה למקום ( ולהביא עמו/ה את 1-700-700-064 ' מגוריו/ה )פרטים בדבר מיקום ושעות פתיחה ניתן לברר בטל המסמכים הבאים: . תעודת זהות כולל הספח. 1 . תעודת זהות של בן/בת הזוג. 2 . אישור חשבון בנק בבעלות העמית. 3 ככל שקיים. 161 . טופס 4 . אישור על הקלה במס ככל שקיים. 5 חודשים לפחות לפני המועד בו העמית מעוניין 3- יש לציין כי הגשת התביעה לקבלת פנסיית זקנה תוגש כ פרוש, וכן כי בהתאם לתקנון קרן הפנסיה לא תשולם פנסיית זקנה בעד תקופה שקדמה לחודש שבו הוגשה התביעה. הגנה משפטית ואחריות מקצועית .10 עובד הוראה שנתבע לדין אזרחי בעניין הקשור לעבודתו בבית הספר, כגון: תביעות נזיקין של תלמיד * בגין רשלנות, יעביר מיד את התביעה המקורית לידי היועץ המשפטי של משרד החינוך ויצרף לה פרטים אלה: מספר תעודת זהות, שם בית הספר, מספר טלפון בית הספר, כתובת פרטית וטלפון בבית. * אם לא התקבלה כל תגובה בכתב, יפנה המורה טלפונית ללשכת היועץ המשפטי במשרד החינוך . משרד החינוך מכיר בדרך כלל באחריותו השילוחית למעשיו של עובד 02-560222 :' בירושלים, טל הוראה שהוא עובד מדינה. כל מקרה יישקל לגופו ובהתאם לנסיבותיו תיקבע עמדת המשרד. לגבי עובד בעלות, יש לפנות לבעלות על בית הספר. למרות האמור לעיל, משרד החינוך לקח עליו אחריות כלפי כל מוסדות החינוך, גם שאינם בבעלות המדינה, וביטח את כולם ביטוח צד ג'. תנאי לכך הוא שבית הספר יהיה בפיקוח משרד החינוך. פועל יוצא הוא שבמקרה של תביעה אזרחית, משרד החיוך, באמצעות חברת הביטוח ''ענבל'', מקבל עליו את הוצאות הייצוג המשפטי ואת פסק הדין, על כל המשתמע ממנו. ב. הגנה משפטית בתביעה פלילית כל עובדי ההוראה מבוטחים בחברת הביטוח ''ענבל'' מפני תביעות בגין עבירות פליליות, כשיסוד * מיסודותיה של העבירה הוא מעשה רשלנות בגין מעשה או מחדל כלשהו, שנעשה תוך מילוי תפקיד ולשם מילוי תפקיד בין כותלי המוסד או מחוצה לו. חברת ''ענבל'' תעמיד להגנת העובד-הנתבע עורך/ת דין מתוך רשימת עורכי הדין שברשותה. * בכל מקרה של הגשת תביעה פלילית נגד עובד הוראה יש לפנות ליועץ המשפטי של משרד החינוך, רח' , ירושלים. 2 דבורה הנביאה * מכל מקום, עובד הוראה הנתבע תביעה אזרחית או פלילית, הקשורה בעבודתו כמורה, זכאי להגנה משפטית. במקרה של תביעה כזאת, רצוי מאוד שיפנה למזכיר/ת הסניף כדי לקבל ייעוץ והפניה למשרד .( 5/ חוזר מנכ''ל תשמ''א החינוך ) ( לחץ כאן ) ג. ביטוח אחריות מקצועית תביעה משפטית אפשרית נגד עובד הוראה: א. תביעה אזרחית המוגשת בידי האזרח. ב. תביעה פלילית המוגשת על ידי המדינה. א. הגנה משפטית בתביעה אזרחית

<< פרק הבא חזרה פרק קודם >>

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

62/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online