זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מדריך לזכויות המורה

הדפס לימודים, השתלמויות וגמולי השתלמות 6 2010 . לימודים, השתלמויות וגמולי השתלמות - עדכון אפריל 6 כללי .1 א. אין זהות בין אישור להשתלמות, הניתן לצורך שנת שבתון על ידי קרן ההשתלמות, לבין זכאות לגמול השתלמות. לימודים, גם בשנת שבתון, יזכו בגמול השתלמות רק אם יעמדו בקריטריונים המזכים בגמולים, ויינתן אישור משרד החינוך על כך. ב. בכל מקום במסמך זה שכתוב בו ''הסמכה'' או ''רישיון'', הכוונה להסמכה להוראה או לרישיון הוראה קבוע, כפי שהוגדרו בתקנון עובדי ההוראה. + מן השכר המשולב 1.2%- ג. כל יחידת גמול השתלמות שווה ל 3% תוספת + הסכם מסגרת + 94 תגבור הוראה .(1.12.2009- נכון ל ,2008 הסכם ) 5% + ( 2001 הסכם קיבוצי ) ד. גמול השתלמות ישולם על כל היקף המשרה של עובד ההוראה. ה. עובד הוראה, המועסק על ידי מעסיקים אחדים, יקבל תשלום בגין גמול השתלמות מכל אחד מהמעסיקים בנפרד, על פי עבודתו אצל כל אחד מהם. ו. עובד הוראה אינו זכאי לגמול השתלמות בעבור לימודים, אם כתוצאה מלימודים אלה קיבל תוספת דרגה. עם זאת, במהלך תקופת לימודיו הוא זכאי לקבל גמולי השתלמות על פי הכללים הנהוגים. יש לזכור שקידום בדרגה/תואר עדיף מבחינה כספית אף שהוא כרוך בוויתור על גמולי השתלמות, מה עוד שהמורה יכול להמשיך לצבור גמולי השתלמות מחדש עד לתקרה הקבועה. ז. גמולי ההשתלמות לסוגיהם הכוללים גם כפל תואר ו/או גמול ביניים הנם פנסיוניים. עובדי הוראה הזכאים לגמולי השתלמות .2 א. עובדי הוראה, שהוסמכו לרובד חינוכי כלשהו בארץ, זכאים לגמול השתלמות על סמך לימודים נוספים, מעבר להסמכה ברובד אחד, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקנות המפורטות מטה. ב. זכאים לגמול השתלמות עובדי הוראה מוסמכים לרובד כלשהו בחינוך והמועסקים בהתאם במוסד חינוכי. ג. עובדי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, המדורגים בדירוג עובדי הוראה ושהוסמכו לרובד חינוכי כלשהו במערכת החינוך, זכאים לפנות בדרכים המקובלות לאישור זכאותם לגמול השתלמות. אין בקביעה זו משום הוראה למחלקת חינוך כלשהי לשלם לעובדים אלה גמול השתלמות. ד. עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה, שלא נדרשת מהם תעודת הוראה, יהיו זכאים לגמול השתלמות לאחר הסמכתם. ה. עובד הוראה אינו זכאי לגמול השתלמות על לימודים שהשתתף בהם לפני שעבד בפועל במקצוע ההוראה, אלא רק כאשר מדובר בתעודת הוראה )כפל תואר( ובגמול ביניים בעד רישיון הוראה או הדרכה קבוע. ו. למרות האמור בסעיף ה' דלעיל, עובד הוראה זכאי לגמולי השתלמות רגילים רק בעד לימודים או פרסומים שנעשו שנה לאחר תחילת עבודתו בהוראה. ז. עובד הוראה בפועל, שסיים השתלמות המזכה בגמול השתלמות לפני שהוסמך להוראה ברובד כלשהו, זכאי לגמול בעד לימודים

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

1/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online