זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

להלן( שקדמו להסמכה, בתנאי שהלימודים לא היו 3 )לפי סעיף חלק מדרישות ההסמכה, ולא הובאו בחשבון לקביעת דרגת השכר. תחולת הזכאות מאחד בחודש שלאחר ההסמכה, ובלבד שפנה לאישור הגמול בזמן סביר לאחר שהוסמך. לימודים והשתלמויות המזכים בגמולי השתלמות .3 ;10/ , תשנ''ז 7/ , תשנ''ז 6/ , חוזר מנכ''ל תשנ''ז 94/10 ' חוזר מנכ''ל מיוחד ה ) (1 חוזר מנהל אכא''ב תשנ''ח/ א. השתלמויות מוכרות . השתלמויות הנערכות על ידי המחלקה להשתלמות עובדי 1 הוראה )עו''ה(. . השתלמויות המערכות על ידי משרד העבודה והרווחה והמאושרות 2 על ידי האגף להכשרה והשתלמות מקצועית של משרד זה. הטיפול להכרה בזכאות ייעשה במשותף על ידי נציג משרד העבודה שימונה לכך ועל ידי המפקח על ההשתלמויות במחלקה להשתלמות עו''ה במשרד החינוך והתרבות. מימוש הזכאות יהיה לפי התקנות המפורטות בחוזר זה. . השתלמויות הנערכות על ידי נציבות שירות המדינה לצוות הבכיר של המשרד. 3 . לימודים סדירים לקראת תואר במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה 4 ובשלוחותיהם, בתנאים המפורטים בסעיף ב' ו-ג' להלן. לימודי חוץ וקורסים שאינם לקראת תואר חייבים בהכרה מראש על ידי המחלקה להשתלמות עו''ה. . השתלמויות הנערכות על ידי מכללות אזוריות, שהוכרו מראש על ידי 5 המחלקה להשתלמויות עו''ה. . השתלמויות הנערכות על ידי מוסדות להכשרת עו''ה, שהוכרו מראש על ידי 6 המחלקה להשתלמויות עו''ה. . קורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה. 7 קורסים לא-אקדמיים חייבים בהכרה מראש על ידי המחלקה להשתלמות עו''ה. . השתלמויות הנערכות על ידי בית הספר לעו''ה בכירים. 8 . הקורסים להכשרת מנהלים הנערכים על ידי משרד החינוך והתרבות. 9 . לימודים בישיבה גבוהה מוכרת. 10 לימודים אלה יוכרו לצורך גמול השתלמות בתנאים. . השתלמויות הנערכות על ידי מוסד או גורם אחר בתנאים אלה: 11 א. הכרה מראש לצורך גמול השתלמות על ידי המחלקה להשתלמויות עו''ה, בהתאם להנחיות שנקבעו על ידה. ב. אישור המחלקה להשתלמות על ידי המחלקה להשתלמות עו''ה על ביצוע ההשתלמות בהתאם להנחיות שהזכרנו. ג. מוסד הפועל כמוסד לאוכלוסיות יעד שאינן עובדי הוראה, ושלפי שיקול דעתה של המחלקה להשתלמות עו''ה יש למערכת החינוך עניין בלימודים אלה. קורסים מזכי גמולים, אם מספר 2 מוסד כזה יוכל להציע במשך השנה קורסים 4- בשנה. וב 1,000 עד 500 הלומדים בו שאינם עו''ה הוא ויותר בשנה. 1,000 מזכי גמולים, אם מספר הלומדים בו שאינם עו''ה הוא השתתפות בפועל בתוכנית השתלמות מוכרת, כאמור לעיל, מחייבת הערה: משעות הלימוד ועמידה בדרישות ההשתלמות. 80%- נוכחות לפחות ב תוך חודש מיום סיומה מזכה ההשתלמות את עובד ההוראה בגמול השתלמות. ב. לימודים לקראת תואר אקדמי בארץ . עובד הוראה שלמד לתואר אקדמי כלשהו, במוסד להשכלה גבוהה או 1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

2/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online