זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

את שכרם באמצעות האגף לחינוך ההתיישבותי, למדור כוח אדם באגף, ואילו האישורים המיועדים לעובדי הוראה והמועסקים על ידי בעלות פרטית, נשלחים אל אגף כוח אדם בהוראה בירושלים. בחינוך העצמאי בבתי ספר יסודיים האישור נשלח לאגף החינוך המוכר בירושלים. )ט( לעיל( יקבל טופס בקשה לאישור 3 ב. עובד הוראה שהשתלם במסלול אישי )ראו סעיף ''גמול השתלמות'' במחלקה להשתלמות עובדי הוראה ויגיש אותו למפקח על ההשתלמות במחוז, בצירוף אישור רשמי מהמוסד שבו למד, המציין את שם העובד, את מספר תעודת הזהות שלו, את פירוט נושאי הלימוד ומספר שעות הלימוד. כמו כן אישור שעמד בחובות ההשתלמות, את מקום ההשתלמות ואת המועדים שבהם היא התקיימה. הודעות על הזכאות ליחידות גמול נשלחות כאמור ב-א' לעיל. ג. מפקחים ומורים במכללות: פניות של מפקחים בנושא אישור גמולים תוגשנה למחלקה לענייני עובדים בירושלים. עובדי הוראה בסמינרים, במכללות ובבתי מדרש להכשרת עו''ה יפנו למחלקה להכשרת עו''ה בירושלים. בקשות לאישור גמולים על סמך לימודים במסלול האישי תופנינה אל המחלקה להשתלמות עו''ה בירושלים, בצירוף האסמכתאות המפורטות בסעיף ב' לעיל. בירורים וערעורים .8 א. עובד הוראה שלא קיבל אישור על זכאותו לאחוזי הגמול מאגף כוח אדם להוראה, תוך דלעיל. 6 פרק זמן סביר, יפנה לצורך בירור ליחידות המפורטות בסעיף ב. עובד הוראה רשאי לערער על החלטת המחלקה להשתלמות עו''ה, או החלטת אגף כוח אדם בהוראה בענייני גמול השתלמות. הערעור יופנה אל ועדת החריגים במחלקה להשתלמות עו''ה, או אל המחלקה לדירוג והסמכה באגף כוח אדם בהוראה - הכול לפי יום מתאריך ההודעה על ההחלטה. 60 העניין - תוך ג. ועדה פריטטית עליונה, בראשות מנהל המחלקה לתנאי שירות ובהשתתפות נציגי המחלקה להשתלמות עו''ה, אגף כוח אדם בהוראה, החשבות ונציגי ארגוני המורים, תשמש ועדת ערעורים ופרשנות. הממונה על דירוג והסמכה באגף כוח אדם בהוראה ישמש מרכז הוועדה. ( 9 חוזר מנכ''ל תשס''ב ) על פי הסכמי עבודה יינתנו בכל שנת לימודים מענקי השתלמות לעובדי הוראה המשתלמים במסגרות מתאימות, כמפורט להלן: רשאים להגיש בקשה למענק עובדי הוראה בכל שלבי החינוך, לרבות מורים המועסקים בחלק ממשרתם בתפקידי הדרכה, והמנהלים. עובדי הוראה בשנת שבתון אינם זכאים למענקי השתלמות. א. זכאות: . רשאים להגיש בקשה למענק שעות השתלמות: עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, 1 במוסדות חינוך על-יסודיים, בבתי מדרש להכשרת עובדי הוראה, שהם חברים בארגוני המורים. . זכאים למענק שעות השתלמות: עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה 2 שסיימו שתי שנות עבודה לפחות, והמועסקים בפועל בשנה הנוכחית בהיקף של שליש משרה לפחות ולא יותר ממשרה ושישית המשרה. שעות מענק בסך הכול או בהחזר 12- . עובדי הוראה שכבר זכו במשך שנות עבודתם ב 3 שכר לימוד אקדמי מלא לשלוש שנות לימוד, וכן עובדי הוראה בשנת שבתון שאינם זכאים למענק נוסף. . מספר שעות המענק שיאושרו לעובד הוראה ייקבע לפי מספר שעות לימודיו, 4 כמפורט להלן: מענק השתלמות . 9

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

11/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online