זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

16 18

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

)סגן שני( 6

7 9

10 12 23 15 16 18

)סגן שלישי( 6

7 9

10 12 13 15 16 18

מינויים .3 א. מינוי מנהל ו/או סגן מנהל ייעשה על ידי מכרז. חברי ועדת המכרזים בעלי זכות הצבעה במכרז למנהל בית ספר הנם: נציג הבעלות, נציג משרד החינוך, נציג ציבור, נציג ארגון המורים ונציג הסתדרות המורים. הבחירה תיעשה ברוב קולות. ב. מינוי מנהל עובד מדינה ייעשה לאחר מכרז על ידי מנכ''ל משרד החינוך. חברי ועדת המכרזים בעלי זכות הצבעה במקרה כזה הנם: נציג משרד החינוך יו''ר, נציג הבעלות, נציג ארגון המורים ונציג הסתדרות המורים. ההמלצה שתוגש למנכ''ל משרד החינוך תיעשה ברוב קולות. ג. למרות האמור לעיל, אם מפאת קוצר הזמן לא ניתן להיערך לפרסום ולקיום מכרז, ימונה המנהל או הסגן לשנה אחת ללא מכרז. .( 6/ חוזר מנכ''ל תשמ''ג בתום השנה ייערך מכרז כדין ) , יוכל להיות מועסק אך ורק על ידי 1.9.2003- ד. מנהל בית ספר שש-שנתי שיתמנה לתפקידו החל מ הבעלות המפעילה את בית הספר ולא על ידי משרד החינוך. : מינוי סגנים ומספרם ה. . סגן מנהל ימונה במכרז פנימי. חברי ועדת המכרזים יהיו: מנהל ומפקח בית הספר. 1 . בחינוך העל-יסודי 2

כיתות לפחות 10 סגן ראשון ימונה בבית ספר שבו ♦ כיתות לפחות. 19 סגן שני ימונה בבית ספר שבו ♦ כיתות לפחות. 28 סגן שלישי ימונה בבית ספר שבו ♦ כיתות לפחות. 37 סגן רביעי ימונה בבית ספר שבו ♦ . בסמינרים ובמכללות 3

כיתות לפחות. 7 סגן ראשון ימונה בסמינר/מכללה שבו/ה ♦ כיתות לפחות. 14 סגן שני ימונה בסמינר/מכללה שבו/ה ♦ כיתות לפחות. 21 סגן שלישי ימונה בסמינר/מכללה שבו/ה ♦ סגנים. 5- תלמידים מזכים במינוי סגן מנהל, אך לא יותר מ 250 . במכללות אקדמיות כל 4 ,70% - מגמול הניהול של המנהל, סגן שני 75% סגן ראשון יקבל גמול ניהול של

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

5/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online