זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.( 153 סעיף 5 ' עמ 6/ חוזר מנכ''ל מג ו. הוראות אלה חלות על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים עצמאיות ) בבתי ספר שש-שנתיים א. תקופת ניסיון של סגן מנהל בבתי ספר שש-שנתיים היא שנתיים ימים, אך אפשר להאריך אותה לשנה שלישית. הארכת תקופת הניסיון מחייבת הנמקה מדוע מאריכים את הניסיון, ועל מה ייבדק סגן המנהל בתקופת הארכת הניסיון. בתום השנה השלישית, אם לא הופסקה עבודתו, יקבל קביעות. ב. נוהל הפסקת עבודה של סגן מנהל קבוע יתבצע כנהוג לגבי מורים על-יסודיים קבועים. מילוי מקום מנהל .7 ימים. 6 א. אין ממנים ממלא מקום בתשלום למנהל בית הספר, אם היעדרות המנהל היא עד ב. אם ההיעדרות ממושכת יותר, ימונה ממלא מקום בתשלום. * המנהל ממלא המקום ישוחרר משעות ההוראה הפרונטליות שלו לצורך עבודה בשעות ניהול. במקומו יוזמן ממלא מקום אשר יעבוד בשעות שמהן השתחרר ממלא מקום המנהל. יום, יקבל גם גמול ניהול שהיה מקבל המנהל, 30 ג. אם מילא את מקום המנהל תקופה העולה על לעבודתו כממלא מקום המנהל. 31- החל מהיום ה גמול פיקוח, הדרכה וגמול מורה-מדריך .8 ( 18.12.2001 ; הסכם קיבוצי 13.8.1994 ; הסכם קיבוצי 11.11.1983 ; הסכם קיבוצי 1/ חוזר מנכ''ל תשנ''ו ) 1.1.2001 טבלה ו': אחוז גמול פיקוח, גמול הדרכה מורה-מדריך - תחולה מיום

מורה-מדריך

מדריך

מפקח 65.5 68.0 70.5 74.5 76.5 79.0 81.0 83.5 86.0 88.5 91.0 93.5 95.5

ותק בפיקוח

43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0

47.5 49.5 51.0 53.0 54.5 56.5 58.5 60.0 62.0 63.5 66.0 68.0 70.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

* עובדי הוראה בתפקידי הדרכה זכאים לגמול מורה מדריך. שנות ותק. 2 הטבלה כוללת תוספת מוסכם על הצדדים כדלהלן:

א. הגמול יחושב מדרגת השכר האישית של המפקח, המדריך ומורה-מדריך. ב. יוכרו שנות הוותק בהדרכה במעבר ממורה-מדריך למדריך, וממדריך למפקח. משנות ותק בניהול יוכרו לצורך ותק בפיקוח או בהדרכה. 25% ג. רק ד. גמול הפיקוח, ההדרכה או מורה-מדריך ישולם עד לגובה של משרה אחת לכל היותר. עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לגמול יחסי בהתאם לחלקיות משרתו בתפקידו. ה. גמול הפיקוח ייחשב כמרכיב שכר לצורך חישוב ערך שעה נוספת.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

7/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online