זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

יח. מענק יובל )לעובדי מדינה(. יט. גמולי בגרות אחוזיים הערות: ' נכללת בשכר המשולב, 94 * התוספת בגין שעות שהייה שהייתה נהוגה עד ספטמבר וכעת הוא נקרא שכר משולב חדש. יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד 15 את הפיצויים יש לשלם תוך * .( 1985 חוק הגנת השכר תיקון ) באוגוסט, לכן את הפיצויים יש לשלם 31- הפסקת עבודה לעובדי הוראה היא ב * בספטמבר. לאחר מועד זה ניתן להגיש תביעה על הלנת פיצויי פיטורין. 15- עד ל * רכיבי השכר הנ"ל הנם גם רכיבי שכר לפנסיה. 2010 . קבלת עבודה והפסקתה - עדכון אפריל 2 כניסה לעבודה 1.2 א. כתב מינוי מורה המתחיל עבודתו בבי"ס חדש, בין אם הוא מקום עבודתו הראשון כעובד .1 הוראה ובין אם לאו, יקפיד עם קבלתו לעבודה על קבלת כתב מינוי, שבו יפורטו היקף משרתו לאותה שנה ותנאי עבודתו, ימי עבודתו במשך השבוע ותפקידים שונים שימלא, כל זאת כדי למנוע אי הבנות במשך עבודתו. . שינוי בתנאי עבודתו של עובד הוראה קבוע. 2 מורה קבוע בביה"ס, שהוצעו לו שינויים בתנאי העסקתו על ידי המעסיק או על ידי הנהלת ביה"ס, ידאג לסיכום הדברים בכתב כדי למנוע אי הבנות במילוי התפקיד. מומלץ להיוועץ עם מזכיר הסניף לפני החתימה. ב. רישיון הוראה ניתן למורה בעל תואר אקדמי ראשון והשכלה פדגוגית ע"י אגף קבוע . רישיון הוראה 1 ירושלים. 15 כוח אדם בהוראה במשרד החינוך והתרבות, רח' כנפי נשרים בצרוף בטופס מיוחד את הבקשה להנפקת רישיון הוראה קבוע יעביר המורה המסמכים המתאימים לכתובת הרשומה על גבי הטופס. פניה זו יכולה להעשות גם ביוזמת מנהל ביה''ס. בבקשה לרישיון הוראה קבוע אין צורך להחתים את המנהל ו/או המפקח. הערה: תעודת הוראה אינה רישיון הוראה קבוע; הרישיון ניתן על סמך * שים לב! תעודת הוראה. ניתן ע"י המחלקה לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך זמני רישיון הוראה .2 והתרבות לעובד הוראה המועסק בהוראה ואינו זכאי לרישיון הוראה קבוע. השנה הראשונה לעבודה היא שנת ניסיון ראשונה. ניתן בתום שנה זו לפטר את העובד. שנת עבודתו השנייה אף היא שנת ניסיון. למרות זאת ניתן להפסיק את מפקחים, ללא ועדה פריטטית ועל סמך חוות דעת 2 עבודתו רק לאחר ביקור שלילית של הפיקוח. עובד הוראה בעל רישיון הוראה זמני .2 תקופת הניסיון שלו בהוראה היא שלוש שנים, ואם לא פוטר בתום השנה השלישית, זכאי הוא לקביעות באותו בית ספר )אין במתן קביעות זו אפשרות קבלת רישיון הוראה קבוע(. בינואר של השנה הנדונה - תקופת הניסיון 1- אם המציא זכאות לרשיון הוראה עד ה שלו היא שנתיים או שלוש, לפי העניין. .( 1973 אסמכתא: נוהל פיטורי-מורים בחט"ב אפריל ) קביעות בעבודה במערכת החינוך העל-יסודית 3.2 בחטיבת הביניים . עובד הוראה שעבר מהחינוך היסודי, לעבודה בחטיבת הביניים והוא בעל כישורים 1 רישיון זמני זה ניתן בשלוש השנים הראשונות לעבודה בהוראה. רישיון כנ"ל ניתן על סמך פניית המנהל באמצעות המפקח על בית הספר. תקופת ניסיון בהוראה בחינוך העל יסודי )חט''ב, חט''ע( 2.2 עובד הוראה בעל רישיון הוראה קבוע .1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

15/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online