זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הערות: ' נכללת בשכר 94 * התוספת בגין שעות שהייה שהייתה נהוגה עד ספטמבר המשולב, וכעת הוא נקרא שכר משולב חדש. יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד 15 את הפיצויים יש לשלם תוך * .( 1985 חוק הגנת השכר תיקון ) באוגוסט, לכן את הפיצויים יש לשלם 31- הפסקת עבודה לעובדי הוראה היא ב * בספטמבר. לאחר מועד זה ניתן להגיש תביעה על הלנת פיצויי פיטורין. 15- עד ל * רכיבי השכר הנ"ל הנם גם רכיבי שכר לפנסיה. היתר עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה במשרד החינוך 6.2 (8 סעיף 2011 באפריל 1 , , כ''ו באדר ב' התשע''א 8/ )ע''פ חוזר מנכ''ל עא רקע .1 את ההוראות הנוגעות 8.5 - 36 )א( פרסמנו בסעיף 9/ בחוזר הוראות הקבע סה להיתר עבודה פרטית או נוספת לעובדי הוראה. לצורך הוראות אלו אנו מפרסמים אותן בזאת שוב. : כולל גם מנהל בית ספר בכל רובד חינוכי, סגן מנהל בית ספר עובד הוראה א. בכל רובד חינוכי, גננת, מדריך של''ח, מדריך מקצועי, מורה בתפקיד הדרכה, מנהל מוסד חינוכי אחר שלא במסגרת בית-ספרית )לדוגמה: מנהל מרכז פסג''ה(. : כל עבודה נוספת על העבודה העיקרית במשרד החינוך עבודה פרטית/נוספת ב. משרה לפחות(. העבודה הנוספת יכולה 1/3 )כמורה, כמנהל וכיוצ''ב, בהיקף של להיות במשרד החינוך, שבו נעשית העבודה העיקרית, או בכל מקום אחר, בין בהוראה ובין בתחום אחר, בשכר או שלא בשכר. עובד הוראה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת בהתקיים כל התנאים האלה: 2.2 על עובד הוראה למלא טופס בקשה להיתר עבודה פרטית )ראה בנספח להלן(. א. העבודה הפרטית/נוספת אינה עומדת בניגוד או בסתירה לחוק או להוראות בחוזרי ב. המנכ''ל ובחוזרי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או בפרסום רשמי אחר של המשרד. אין ניגוד עניינים בין העבודה הפרטית לבין עבודתו של עובד ההוראה. ג. עובד הוראה המלמד תלמידים בבית הספר אינו רשאי ללמדם באופן פרטי : לדוגמא אחר הצהריים. מנהל בית ספר אינו יכול להיות חבר בגוף המחליט החלטות לגבי בתי ספר, ובכלל זה לגבי בית ספרו. העבודה הפרטית/הנוספת לא תקשור את עובד ההוראה עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד הקשורים בקשר כספי, מסחרי, או ענייני עם מוסד החינוך שבו הוא מועסק או עם כל מוסד חינוך אחר שאתו הוא קשור בקשר כספי או ענייני לרגל עבודתו. העבודה הפרטית/הנוספת אינה נמצאת בניגוד עניינים עם עבודת ההוראה בכל ד. מובן, ובכלל זה בנושא שעות העבודה והיקפה מול העבודה במשרד. כלומר עובד הוראה אינו רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת העלולה לפגוע ביכולתו למלא באופן מלא את עבודתו במשרד, הן מבחינת הפעילות אחר הצהריים )השתתפות בישיבות, באספות, במסיבות וכיוצ''ב( והן מבחינת עירנותו ויכולתו להקדיש את מלוא מרצו לעבודתו בהוראה. למשל אם העבודה הנוספת היא בשעות הלילה, העובד אינו יכול לתפקד באופן מלא במהלך יום הלימודים. הוראה זו אינה נוגעת למי שקיבל חל''ת מלא מהמשרד. עובדי הוראה המבקשים לעבוד עבודה פרטית/נוספת בכתיבת חומר למידה, ה. תועבר בקשתם לאישור הלשכה המשפטית באמצעות גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי. היקף עבודתו של עובד ההוראה במשרד והיקף העבודה הפרטית/הנוספת לא יעלו ו. . ההוראות 2 הגדרות 2.1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

22/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online