זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם 2 הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל 20% חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת האמורה באופן יחסי. 20% של ( פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה לכל דבר, פרט לעניין סעיף קטן )ב(, 1 )ב חלק מפיצויי הפיטורים. ( המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב 2 )ב שחייב העובד למעביד, או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים. לחוק פיצויי פיטורים, 5 )א( או 1 )ג( מי שזכאי לפיצויי פיטורים שלא מכוח סעיפים לא יחול עליו המועד לתשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 1963- התשכ"ג קטן )א( אלא לאחר שנמסרה קודם למעביד דרישה בכתב לתשלום הפיצויים תוך ציון העילה לדרישה; נמסרה הדרישה למעביד לאחר המועד האמור - יחול עליו המועד לתשלום הפיצויים ביום מסירת הדרישה. יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי הלנת פיצויי פיטורים 19- א ו 17 )ד( הוראות סעיפים כאילו היא הלנת שכר, ואולם בית דין אזורי יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצויי , אף אם פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב 18 הלנת פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף אחד מאלה: ( חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים, שיש בהם ממש לדעת בית 1) הדין; ( חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד; 2) ( הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעביד לפי דרישתו פרטים הנוגעים 3) לעובד או לזכאי, כאמור, והדרושים לעניין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם. )ה( מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה המעביד, לא יהיה זכאי לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם אין המעביד מודיע לקופת הגמל ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם; 15 בכתב, תוך לחוק פיצויי 20- ו 14 הוראת סעיף קטן זה אינה באה לגרוע מהוראות סעיפים ".1963- הפיטורים, תשכ"ג ב לחוק הלנת שכר( 20 )סעיף הערה: בכל מקרה של הלנת שכר, הלנת פיצויי פיטורים, אי העברת הפרשות לקופות גמל, קרן פנסיה, ו/או קרן השתלמות, ו/או קרן דפנה, ו/או קרן רשף, יש לפנות מיידית למזכירי ארגון המורים אשר יטפלו בסוגיה בדרך ארגונית, ו/או פרופסיונאלית ו/או משפטית. תקופת ניסיון בהוראה בחינוך העל-יסודי )חט''ב, חט''ע( 2.2 תקופת ניסיון בהוראה בחינוך העל יסודי )חט''ב, חט''ע( 2.2 עובד הוראה בעל רישיון הוראה קבוע .1 השנה הראשונה לעבודה היא שנת ניסיון ראשונה. ניתן בתום שנה זו לפטר את העובד. שנת עבודתו השנייה אף היא שנת ניסיון. למרות זאת ניתן להפסיק את עבודתו מפקחים, ללא ועדה פריטטית ועל סמך חוות דעת שלילית של 2 רק לאחר ביקור הפיקוח. עובד הוראה בעל רישיון הוראה זמני .2 תקופת הניסיון שלו בהוראה היא שלוש שנים, ואם לא פוטר בתום השנה השלישית, זכאי

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

25/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online