זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הוא לקביעות באותו בית ספר )אין במתן קביעות זו אפשרות קבלת רישיון הוראה קבוע(. בינואר של השנה הנדונה - תקופת הניסיון שלו 1- אם המציא זכאות לרשיון הוראה עד ה היא שנתיים או שלוש, לפי העניין. .( 1973 אסמכתא: נוהל פיטורי-מורים בחט"ב אפריל ) קביעות בעבודה במערכת החינוך העל-יסודית 3.2 קביעות בעבודה במערכת החינוך העל-יסודית 3.2 בחטיבת הביניים . עובד הוראה שעבר מהחינוך היסודי, לעבודה בחטיבת הביניים והוא בעל כישורים 1 אקדמיים, הופך קבוע עם כניסתו לעבודה. . עובד הוראה חסר כישורים אקדמיים, שעבר מהחינוך היסודי, המקיים התחייבותו 2 בקשר להשתלמות להסמכה להוראה בחטיבת הביניים - תישמר קביעותו במשרד החינוך גם בחטיבת הביניים. . עובד הוראה חדש שהתקבל מראש לעבודה בחטיבת הביניים - דינו כדין עובד הוראה 3 בחינוך העל-יסודי לעניין קביעות ופיטורין. . עובד הוראה שהיה קבוע בבי''ס על-יסודי ועבר לבי''ס על יסודי אחר, שבו קיימת חט''ב, 4 לאחר שנמצא כשיר לעבוד בחט''ב, ייחשב בשנה הראשונה כעובד הוראה בניסיון, ואפשר להפסיק את עבודתו על יסוד חוות דעת שלילית של שני מפקחים הממליצים על פיטורין, ללא ועדה פריטטית. החל מהשנה השניה ייחשב עובד ההוראה הנ''ל כעובד הוראה קבוע ואפשר יהיה לפטרו לאחר דיון בוועדה פריטטית. בחטיבה העליונה . עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע ייחשב קבוע במקום עבודתו לאחר סיום שתי שנות 1 עבודה באותה בעלות מבלי שפוטר )ראה פיטורי מורים בניסיון(. . עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע, שהיה במעמד של עובד הוראה קבוע והחליף מקום 2 עבודתו - ייחשב קבוע במקום עבודתו החדש, אם סיים את שנת עבודתו הראשונה ולא פוטר, או - לא נדרש להביא אישור לשנת ניסיון נוספת. 3 . עובד הוראה שאינו בעל רשיון הוראה קבוע, ייחשב קבוע במקום עבודתו לאחר סיום 3 שנות עבודה באותה בעלות, אם לא פוטר. עם תחילת עבודתו בשנה הרביעית יקבל קביעות בבית הספר. אין עובדה זו מזכה אותו בקבלת רישיון הוראה קבוע. )סעיף זה כוחו יפה גם לגבי חט"ב(. במכללות להכשרת עובדי הוראה ראה פירוט באמור לגבי החינוך העל יסודי במכללות ראה פירוט באמור לגבי החינוך העל יסודי הבהרות 7.2 הבהרות 5.2 א. עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום הזכאים לפיצויי פיטורים :( 1981- חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים. תיקון תשמ''א תקנות פיצויי הפיטורים ) "בתוקף סמכותי לפי סעיפים ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: בתקנות פיצויי פיטורין 5 ' )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין(, הוספת תקנה א יבוא: חישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום. 5 ( אחרי תקנה 1964- )התשכ"ד . בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משולם לו ערב פיטוריו, 1 אילו עבד אצל אותו מעביד. . בכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום, בצירוף 2 תוספת יוקר המחיה על השכר האמור, בשיעור שהיה מתוסף לשכרו האמור, אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו . עובדת שהרתה ומתפטרת תוך תשעה חדשים מיום הלידה, בתנאי שהתפטרותה 3 היא כדי לטפל ברך הנולד" ב. פיצויי פיטורים לעובד הוראה המבוטח בקופת פנסיה מקיפה, להלן: "הקרן" עובד הוראה זכאי להפרש שבין הסכום המופקד ב"קרן" 31.12.2003 עבור התקופה שעד ובאישור 1963- לחוק פיצויי הפיטורין התשכ"ג 33- ו 13

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

26/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online