זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

פיצויי פיטורין. זאת לפי משכורת החודש האחרון כפול מספר 100% לזכות המעסיק לבין שנות העבודה, הכוללות את שנות השבתון, כפול היקף המשרה המייצג )ממוצע רב-שנתי(. כדי לוודא מהו הסכום אשר על המעסיק להשלים, יש לפנות ל"מבטחים", המחלקה למורים תיכוניים, ולבקשם כי ידווחו מהו הסכום העומד לרשות המעסיק לצורך חישוב פיצויי הפיטורין. פיצויי פיטורין ולתבוע את ההפרש 100%- עם קבלת מידע זה יש להפחית את הסכום מ מהבעלות. העובד רשאי לקבל אך ורק את כספי ההשלמה מהבעלות, מבלי לפגוע בזכויות ימים( מיום הפסקת העבודה. 15 הפנסיה שלו. את הסכום חובה לשלם ללא דיחוי )תוך אם הוציא החבר את הכספים גם מ"מבטחים" )התנאי להוצאתם: החבר אינו עובד שישה חודשים לפחות(, הוא מאבד את זכויות הפנסיה שהצטברו לזכותו. יש להעיר כי נוסף על הסכום הנ"ל עומד לזכות החבר החלק שניכה המעביד משכרו במשך התקופה. לכל שנה. 28% עובד הוראה זכאי להשלמת פיצויים בשיעור של 1.1.2004- מ חשוב! עובד הוראה הפורש לפנסיה ומקבל גם פיצויי פיטורין, זכאי לבקש פטור מתשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורין. מהפנסיה שתשולם לו מדי חודש 35% כמו כן החוק מאפשר פטור ממס הכנסה על בחודשו. שהפטור ניתן רק פעם אחת: או על פיצויי הפיטורין או חייב לדעת אך עובד ההוראה על הפנסיה. אם מקבלים את הפטור מתשלום מס על פיצויי הפיטורין, הפנסיה תהיה חייבת במס ולכן תהיה יותר קטנה. כעבור שנים, ככל שתוחלת החיים תתארך, ההפסד כתוצאה מתשלום מס על הפנסיה יהיה יותר גדול מהרווח של הפטור על פיצויי הפיטורין הניתנים לו בעת פרישתו. כל חבר חייב לשקול את הסוגיה ולעשות את החשבון המתאים לו לפני קבלת ההחלטה. ג. פיצויי פיטורים מוגדלים פיצויי פיטורים החייבים 100% פיצויי פיטורים מוגדלים הם פיצויים המשולמים לעובד על פי החוק והם פועל יוצא של משא ומתן בין ארגון המורים לבין המעסיק בנסיבות הפסקת העבודה. אין חובה חוקית המחייבת תשלום פיצויי פיטורים מוגדלים. קבלת פיצויי פיטורים מוגדלים מבטלת את זכותו של המורה לרצף ימי מחלה עבור התקופה הנוגעת בדבר וכן את זכותו לפדיון ימי מחלה בגין תקופה זו. ד. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ימים מהמועד לתשלומם; 15 )ב( יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן: . שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום השישה עשר לבין היום השלושים 1 שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו; . שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - הפרשי 2 על 20% הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש

20% בעד חלק מחודש תשולם התוספת של

שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים; האמורה באופן יחסי.

( פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה לכל דבר, פרט לעניין סעיף קטן )ב(, חלק 1

)ב מפיצויי הפיטורים.

( המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב 2 )ב שחייב העובד למעביד, או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים. לחוק פיצויי פיטורים, 5 )א( או 1 )ג( מי שזכאי לפיצויי פיטורים שלא מכוח סעיפים לא יחול עליו המועד לתשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 1963- התשכ"ג קטן )א( אלא לאחר שנמסרה קודם למעביד דרישה בכתב לתשלום הפיצויים

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

27/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online