זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הטכנולוגי. אישור זה יינתן רק במקרים חריגים. 1.9.1981 : ב. תחולת שינוי היקפי משרה הנ''ל

שעות גיל 2.3 ש''ש. 2- , בסיס משרתו יקטן ב 50 א. עובד הוראה שהגיע לגיל ש''ש )מתייחס 4 ש''ש - סה''כ 2 , בסיס משרתו יקטן בעוד 55 ב. עובד הוראה שהגיע לגיל .( 1/ חוזר מנכ''ל תשמ''ח לכל מסגרות החינוך. ג. בסיס החישוב של שעות הגיל נעשה לעובד הוראה מתחילת שנת לימודים, אם מלאו בדצמבר של אותה השנה. 31 שנה עד 55 שנה או 50 לו בינואר, יהיה זכאי לשעות גיל רק בשנת 1- שנה לאחר ה 55 או 50 אם מלאו לעובד הלימודים שלאחריה. ד. להנחה של שעות גיל זכאי גם מורה העובד במשרה חלקית. ה. עובד הוראה שפרש לגמלאות וחזר להורות, זכאי אף הוא ליהנות מהסדר ''שעות גיל''. ו. מורה, העובד בשתי בעלויות או יותר, זכאי ל''שעות גיל'' מכל מעסיק ללא קשר לזכויותיו ל''שעות גיל'' במקום עבודתו האחר. ז. להנחה של ''שעות גיל'' זכאי גם מורה המלמד מעל למשרה. , זכאית גם ל''תוספת אם'' 14 ח. מורה הזכאית לשעות גיל והיא גם אם לילד עד גיל המחושבת על בסיס ההנחה של שעות גיל )זכאית לשתי הטבות(. לאור פסיקת בית משפט, גם מורה אב העונה לקריטריונים של מורה אם, ושאשתו העובדת איננה מקבלת ''תוספת אם'', זכאי לקבל הנחת שעות גיל נוסף על תוספת ''מורה אב'' השווה לתוספת ''מורה אם''. ביה''ד לעבודה ראה במשפחה יחידה כלכלית אחת עם שוויון מלא בין גברים לנשים, ♦ ואת תוספת האם כתוספת שמגיעה למשפחה, ולכן יש להעניקה למשפחה באמצעות .( פס''ד בתביעה משפטית שהוגשה ע''י ארגון המורים אחד ההורים ) ט. ''שעות גיל'' למנהלים ולסגנים 2/3 מנהלים וסגני מנהלים יזכו במלוא ההנחה ב''שעות גיל'', אם הם מלמדים לפחות משרה, יהיו זכאים רק למחצית 2/3- משרה בכיתה. אם הם מלמדים בכיתה פחות מ ''שעות גיל''. לפי בסיס 50 ש''ש, יקבלו שכרם בגיל 16 מנהל או סגן מנהל, המלמדים בכיתה למשל: ש''ש. 20 - לפי בסיס משרה של 55 ש''ש, ובגיל 22 משרה של ש''ש, 23 שכר לפי בסיס משרה של 50 ש''ש, הוא יקבל בגיל 6 אם מנהל מלמד ש''ש. 22 - לפי בסיס משרה של 55 ובגיל הערה מורה הזכאי להטבת שעות גיל, היקף משרתו ושכרו אינם נפגעים. 100% = 24/24 = אם משרה רגילה של מורה משרה. 100% = 22/22 = ש''ש, המשרה 2 כשניתנת הטבה של 50 בגיל משרה. 100% = 20/20 = ש''ש, המשרה 4 כשניתנת הטבה של 55 בגיל המשך עבודתו באותו היקף משרה, כאשר למורה מגיעה הטבת שעות גיל, פירושה הגדלת המשרה. - אם 55 ש''ש, בהגיעו לגיל 24/24 , כשעבד 100% דוגמה: מורה שהיקף משרתו היה משרה. 100% ולא לפי 120% ש''ש - יקבל שכר לפי 24 הוא ימשיך לעבוד

פיזור יחידת עבודתו של המורה 3.3 ש''ש ויותר, 24 - 21 מורה המועסק בשיעור משרה של תסודר עבודתו על פי בקשתו בחמישה ימי עבודה בשבוע. ש''ש, 20 - 17 מורה המועסק בשיעור משרה של זכאי לריכוז העסקתו בארבעה ימי עבודה בשבוע.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

2/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online