זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ש''ש, 16 - 13 מורה המועסק בשיעור משרה של העסקתו תרוכז בשלושה ימי עבודה בשבוע. ש''ש, 12 מורה המועסק עד העסקתו תרוכז בשני ימי עבודה בשבוע. הבהרות .08:00 א. יום עבודה מתחיל בשעה ב אין לשבץ במערכת השעות השבועיות בכל מקצוע שתי שעות רצופות לכיתה יותר מפעם ש''ש. 2- שעות מקצוע הנלמד ב 2 אחת. כמו כן לא ישובצו באותו יום שעות הוראה פרונטליות ליום ללא הסכמת המורה. 6- ג. אין לשבץ יותר מ , והוא יחסי להיקף 3 מספר החלונות המותרים למשרה שלמה הנו לכל היותר ש''ש(. לעניין זה דין ''משרת אם'' כדין משרה מלאה. 8- חלון ל 1) המשרה דרגת שכר 4.3 היא בסמכות משרד החינוך, האגף קביעת דרגת שכרו של עובד הוראה א. , ירושלים. 2 לכוח אדם, המחלקה לדירוג והסמכה, רח' דבורה הנביאה עובד הוראה החושב כי ''קופח'' בקביעת הדרגה יפנה למזכיר הסניף לבירור

עניינו ולבחינת הנושא מחדש עם משרד החינוך. ב. דירוג עובדי הוראה במערכת החינוך העל-יסודי . מדריך מקצועי לא-מוסמך 1 . מדריך מקצועי מוסמך בפועל 2 . מדריך מקצועי מוסמך 3 . מורה מוסמך 4 . מורה בכיר 5 . דרגת ביניים 6 B.Ed או B.Sc או B.A . מורה בעל תואר אקדמי 7 M.Ed או MSc או M.A . מורה בעל תואר אקדמי 8 . מורה בעל תואר דוקטור 9 ג. דרגת שכר של מורה מוסמך

עובדי הוראה במוסדות חינוך על-יסודיים זכאים לדרגת שכר של מורה מוסמך כדרגת מינימום. לדרגת שכר זאת זכאי כל מורה בבית ספר על יסודי, שהשכלתו אינה מזכה אותו בדרגת שכר גבוהה יותר. ד. מועד לשינוי הדרגה שכרו של עובד הוראה, שעלה בדרגת השכלה, יתוקן מאחד בחודש שלאחר המועד שבו נמצא זכאי לתיקון דרגתו. תשלומים רטרואקטיביים 5.3 א. למורים עובדי בעלויות )שלטון מקומי, רשתות ציבוריות, עמותות וכדומה( הוועדה לתשלומים רטרואקטיביים, שהוקמה לפי ההסכם הקיבוצי בין הממשלה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות ובין ארגוני המורים החליטה כדלקמן: שנים )חוק ההתיישנות(. 7 . תשלומים רטרואקטיביים יינתנו עד תקופה של 1 . אחריות השלטון המקומי ורשתות החינוך הארציות היא לתשלום רטרואקטיבי לא ליותר 2 חודשים אחרונים. 18- מ . לגבי כל החלטה שתתקבל בוועדה לתשלומים רטרואקטיביים של המשרד בתחומים 3 18- של דרגה, ותק וגמול השתלמות, ואשר תחולתה היא רטרואקטיבית מעבר ל

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

3/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online