זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הוראת הלשון והוראה בכיתות להשכלת יסוד( הנמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות, או - לפני קום המדינה, בפיקוח מחלקת החינוך של הוועד הלאומי, בהיקף של שליש המשרה לפחות, כאמור. . מי שהורה בחו''ל, לבוגרי בתי מדרש מוכרים ולבעלי תואר אקדמי. 2 . עבודת הדרכה של מדריך מקצועי בבית ספר מקצועי )אף אם בתקופת עבודתו 3 כמדריך מקצועי לא היתה לו הסמכה לכך(, אולם בתנאי שהנו מועסק בבית ספר מקצועי המצוי בפיקוח משרד החינוך והתרבות או בכל משרד ממשלתי אחר, ובהיקף של מחצית-המשרה לפחות. . עבודה בהוראה או בהדרכה במסגרת הגדנ''ע, או הדרכה באימון גופני בצה''ל, 4 אך בתנאי שימציא הנוגע בדבר אישור על עבודתו מקצין חינוך ראשי בצה''ל או מקצין אימון גופני בצה''ל. . לרופא, למהנדס ולכימאי המלמדים את מקצועם, יחושבו שנות עבודתם במקצוע 5 אקדמי כשנות ותק רק לאחר קבלת הדיפלומה ולאחר סיום תקופת ההתמחות. . הדרכת מורים, פיקוח או כל תפקיד מנהלי וחינוכי אחר מזכים אף הם בוותק 6 מקצועי, בתנאי שלעובד היתה זכות לקבלת רישיון הוראה קבוע בתקופת עבודתו בתפקיד זה. . עבודת הוראה וחינוך במסגרת עליית הנוער, בשליש משרה לפחות. 7 . עבודת הוראה וחינוך בחו''ל בבית ספר בפיקוח ממשלתי, או בתנאי שעובד 8 שנות לימוד והוכר על ידי 13 ההוראה היה בוגר סמינר ממשלתי, למד לפחות שלטונות החינוך בחו''ל כמורה מוסמך או כגננת מוסמכת, לפחות. . עבודת הוראה בחו''ל בשליש משרה לפחות, אם עובד ההוראה הוא בעל תואר 9 אקדמי ובעל השכלה פדגוגית, או תעודותיו מוכרות על ידי משרד החינוך והתרבות. . עבודת הוראה בחו''ל בשליש המשרה לפחות, אם עובד ההוראה הוא בעל 10 השכלה אקדמית מחו''ל, בעל דיפלומה מאוניסרסיטה בחו''ל ושימש בהוראה בבתי ספר בחו''ל חמש שנים לפחות, אך אין באפשרותו להמציא אישור על השכלתו הפדגוגית. . עבודת הוראה בבית ספר עברי בחו''ל, אם המורה הוא בוגר מוסד עברי 11 להכשרת מורים והוסמך להוראה בבית ספר עברי בחו''ל, על דעת הגוף הממונה על החינוך היהודי. . שליחות חינוכית לתנועות נוער בגולה של עובד הוראה מוסמך, אם עבודתו בחו''ל 12 היתה באישורה ובפיקוחה של המחלקה לענייני הנוער והחלוץ בהסתדרות הציונית-העולמית. . עבודה בהוראת השפה העברית או בלימודי יהדות. 13 ג. ותק לעובד הוראה חסר השכלה פדגוגית עובד הוראה וחינוך בעל תואר אקדמי אך חסר השכלה פדגוגית, יהא זכאי בעת כניסתו לעבודה לתוספת ותק בהתאם לכללים הרגילים. .1.1.1994- הקפאת הוותק שהיתה בעבר, בוטלה ב ד. ותק למורה ממלא-מקום חודשים רצופים, בהיקף של 6 יום בפועל או 150 מורה ממלא מקום שלימד בשנת לימוד אחת שעות בודדות, זכאי לשנת ותק. 300 שליש משרה לפחות, או ה. תוספת ותק בהוראה בגין שירות בצה''ל או שירות לאומי שנים( תוכר לצורך תשלום כתוספת ותק-הוראה, על 3 תקופת שירות חובה בצה''ל )עד מקסימום סמך הצהרת העובד. חודשים לפחות )ארבעים שעות בשבוע לפחות(. 24 הדבר חל גם על מורות ששירתו שירות לאומי ו. רכישת זכויות פנסיה בחל''ת מזכות בקידום בשנת ותק * עובד הוראה )שהוא עובד מדינה( הנמצא בחל''ת ורוכש זכויות פנסיה בתקופה זאת, על ידי אחוז מדי חודש בחודשו מהמשכורת שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד, מקבל 1/3- ו 18 תשלום של

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

6/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online