זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

היקפי משרה של עובדי הוראה המלמדים הנדסאים וטכנאים בכיתות יג', יד' . מורה בעל תואר טכני 1 ש''ש 21 . מורה בעל תואר הנדסאי 2 ש''ש 21 B.A . מורה בעל תואר 3 ש''ש 21 לאחר שנתיים הוראה בכיתות יג', יד' B.A . מורה בעל תואר 4 ש''ש 20 . מורה בעל תואר ב.ס בהנדסה 5 ש''ש 20 . מורה בעל תואר ב.ס בהנדסה לאחר שנתיים בהוראה בכיתות יג', יד' 6 ש''ש 19 או מ.ס M.A . מורה בעל תואר 7 ש''ש 19 . מורה בעל תואר מ.א. או מ.ס. לאחר שנתיים הוראה בכיתות יג', יד' 8 ש''ש 18 . מורה בעל תואר ד''ר 9 ש''ש 18 . מורה בעל תואר ד''ר לאחר שנתיים הוראה בכיתות יג', יד' 10 ש''ש 17 הערות א. מינוי טכנאי או הנדסאי להוראה בכיתות יג'-יד' טעון אישור מיוחד של הממונה על החינוך הטכנולוגי. אישור זה יינתן רק במקרים חריגים. 1.9.1981 : ב. תחולת שינוי היקפי משרה הנ''ל . שעות גיל 2.3 שעות גיל 2.3 ש''ש. 2- , בסיס משרתו יקטן ב 50 א. עובד הוראה שהגיע לגיל ש''ש )מתייחס 4 ש''ש - סה''כ 2 , בסיס משרתו יקטן בעוד 55 ב. עובד הוראה שהגיע לגיל .( 1/ חוזר מנכ''ל תשמ''ח לכל מסגרות החינוך. ג. בסיס החישוב של שעות הגיל נעשה לעובד הוראה מתחילת שנת לימודים, אם מלאו בדצמבר של אותה השנה. 31 שנה עד 55 שנה או 50 לו בינואר, יהיה זכאי לשעות גיל רק בשנת 1- שנה לאחר ה 55 או 50 אם מלאו לעובד הלימודים שלאחריה. ד. להנחה של שעות גיל זכאי גם מורה העובד במשרה חלקית. ה. עובד הוראה שפרש לגמלאות וחזר להורות, זכאי אף הוא ליהנות מהסדר ''שעות גיל''. ו. מורה, העובד בשתי בעלויות או יותר, זכאי ל''שעות גיל'' מכל מעסיק ללא קשר לזכויותיו ל''שעות גיל'' במקום עבודתו האחר. ז. להנחה של ''שעות גיל'' זכאי גם מורה המלמד מעל למשרה. , זכאית גם ל''תוספת אם'' 14 ח. מורה הזכאית לשעות גיל והיא גם אם לילד עד גיל המחושבת על בסיס ההנחה של שעות גיל )זכאית לשתי הטבות(. לאור פסיקת בית משפט, גם מורה אב העונה לקריטריונים של מורה אם, ושאשתו העובדת איננה מקבלת ''תוספת אם'', זכאי לקבל הנחת שעות גיל נוסף על תוספת ''מורה אב'' השווה לתוספת ''מורה אם''. ביה''ד לעבודה ראה במשפחה יחידה כלכלית אחת עם שוויון מלא בין גברים לנשים, ♦ ואת תוספת האם כתוספת שמגיעה למשפחה, ולכן יש להעניקה למשפחה באמצעות .( פס''ד בתביעה משפטית שהוגשה ע''י ארגון המורים אחד ההורים ) ט. ''שעות גיל'' למנהלים ולסגנים 2/3 מנהלים וסגני מנהלים יזכו במלוא ההנחה ב''שעות גיל'', אם הם מלמדים לפחות משרה, יהיו זכאים רק למחצית 2/3- משרה בכיתה. אם הם מלמדים בכיתה פחות מ ''שעות גיל''. לפי בסיס 50 ש''ש, יקבלו שכרם בגיל 16 מנהל או סגן מנהל, המלמדים בכיתה למשל: ש''ש. 20 - לפי בסיס משרה של 55 ש''ש, ובגיל 22 משרה של ש''ש, 23 שכר לפי בסיס משרה של 50 ש''ש, הוא יקבל בגיל 6 אם מנהל מלמד

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

8/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online