זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. מורה בעל תואר דוקטור 9 ג. דרגת שכר של מורה מוסמך

עובדי הוראה במוסדות חינוך על-יסודיים זכאים לדרגת שכר של מורה מוסמך כדרגת מינימום. לדרגת שכר זאת זכאי כל מורה בבית ספר על יסודי, שהשכלתו אינה מזכה אותו בדרגת שכר גבוהה יותר. ד. מועד לשינוי הדרגה שכרו של עובד הוראה, שעלה בדרגת השכלה, יתוקן מאחד בחודש שלאחר המועד שבו נמצא זכאי לתיקון דרגתו. תשלומים רטרואקטיביים 5.3 א. למורים עובדי בעלויות )שלטון מקומי, רשתות ציבוריות, עמותות וכדומה( הוועדה לתשלומים רטרואקטיביים, שהוקמה לפי ההסכם הקיבוצי בין הממשלה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות ובין ארגוני המורים החליטה כדלקמן: שנים )חוק ההתיישנות(. 7 . תשלומים רטרואקטיביים יינתנו עד תקופה של 1 . אחריות השלטון המקומי ורשתות החינוך הארציות היא לתשלום רטרואקטיבי לא ליותר 2 חודשים אחרונים. 18- מ . לגבי כל החלטה שתתקבל בוועדה לתשלומים רטרואקטיביים של המשרד בתחומים 3 18- של דרגה, ותק וגמול השתלמות, ואשר תחולתה היא רטרואקטיבית מעבר ל חודשים אחרונים, תשופה הבעלות על ידי המשרד לכל התקופה הרטרואקטיבית, וזאת על בסיס דרישה פרטנית, שתוגש למחלקה לתנאי שירותבמשרד החינוך והתרבות. . למען הסר ספק מובהר בזאת, שהשיפוי יינתן לבעלות, אם תימצא זכאית לכך, 4 שנים מיום החלטת הוועדה. 7 לתקופה שאיננה עולה על . מתן השיפוי לבעלות מתייחס אך ורק להחלטות שנתקבלו על ידי הוועדה החל 5 .( 3/ חוזר מנכ''ל תשנ''ה ) 1.1.1994 מיום ח' בטבת תשנ''ד ב. למורים עובדי מדינה להלן הנהלים החדשים שפרסם משרד האוצר לגבי תשלומים רטרואקטיביים למורים עובדי מדינה .(1.6.1998 : וכן פיצוי בגין תשלומים אחרים למורים ולגמלאים של המדינה )תחולה על המורה לפנות למעסיקו לצורך קבלת התשלומים. ועדה מיוחדת במשרד האוצר - החשב בכללי, תטפל ותדון במקרים חריגים, שאינם נכללים .(98/9 18.5.1991- במסגרת הוראות אלה )פרסום משרד האוצר מ .( 11.5.1993- החלטת ועדה פריטטית מיוחדת שקמה בעקבות הסכם העבודה הקיבוצי לעובדי הוראה מ ) ג. הסדרת תשלומים רטרואקטיביים מהות התביעה דרך הטיפול . תשלומים רטרואקטיביים 5.3

מחובתו של המשרד להודיע לעובדים או לגמלאים על כל שינוי שחל בהסכמי השכר או בתקנות חדשות, ולדרוש מהם להגיש את המסמכים המתאימים, המפרטים את תביעתם. במקרה זה יש לשלם לעובדים הנ''ל את רכיב השכר המתאים, כפי שנקבע בהסכמים החדשים או בתקנות החדשות. 24- אם העובד או הגמלאי פנו לאחר יותר מ חודשים מיום הזכאותש נקבעה, למרות הפרסומים וההודעות שנשלחו אליהם, יש לשלם להם את הרכיב הנתבע מיום פנייתם בלבד. עובדים שפנו בתוך תקופת השנתיים, יהיו זכאים לתשלומים רטרואקטיביים מיום הזכאות שנקבע.

. זכאות חדשה שנקבעה על סמך הסכמי 1 שכר ותקנות חדשות: תביעה שהוגשה על-ידי עובד או גמלאי, ובמועד הגשתה הזכאות עוד לא היתה קיימת, אלא נוצרה מאוחר יותר על סמך הסכמי שכר חדשים או תקנות חדשות, כאשר המסמכים היו כל העת בתיקו האישי של העובד.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

10/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online