זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

על החינוך היהודי. . שליחות חינוכית לתנועות נוער בגולה של עובד הוראה מוסמך, אם עבודתו בחו''ל 12 היתה באישורה ובפיקוחה של המחלקה לענייני הנוער והחלוץ בהסתדרות הציונית-העולמית. . עבודה בהוראת השפה העברית או בלימודי יהדות. 13 ג. ותק לעובד הוראה חסר השכלה פדגוגית עובד הוראה וחינוך בעל תואר אקדמי אך חסר השכלה פדגוגית, יהא זכאי בעת כניסתו לעבודה לתוספת ותק בהתאם לכללים הרגילים. .1.1.1994- הקפאת הוותק שהיתה בעבר, בוטלה ב ד. ותק למורה ממלא-מקום חודשים רצופים, בהיקף של 6 יום בפועל או 150 מורה ממלא מקום שלימד בשנת לימוד אחת שעות בודדות, זכאי לשנת ותק. 300 שליש משרה לפחות, או ה. תוספת ותק בהוראה בגין שירות בצה''ל או שירות לאומי שנים( תוכר לצורך תשלום כתוספת ותק-הוראה, על 3 תקופת שירות חובה בצה''ל )עד מקסימום סמך הצהרת העובד. חודשים לפחות )ארבעים שעות בשבוע לפחות(. 24 הדבר חל גם על מורות ששירתו שירות לאומי ו. רכישת זכויות פנסיה בחל''ת מזכות בקידום בשנת ותק * עובד הוראה )שהוא עובד מדינה( הנמצא בחל''ת ורוכש זכויות פנסיה בתקופה זאת, על ידי אחוז מדי חודש בחודשו מהמשכורת שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד, מקבל 1/3- ו 18 תשלום של ; חוזר מנכ''ל 8.9.1992- החלטת ועדה פריטטית עליונה מ קידום בוותק בעבור אותה שנה, כאילו עבד ) .( תשנ''ג-תשנ''ד * קידום בוותק של עובד מדינה הנמצא בחל''ת, המבוטח בפנסיה צוברת חדשה, ייעשה אם ירכוש זכויות פנסיה בקרן הפנסיה הצוברת כאילו המשיך לעבוד. * עובד הוראה שהנו עובד בעלות, הנמצא בחל''ת ורוכש זכויות פנסיה בקופת פנסיה מצטברת, ; חוזר מנכ''ל 4.4.1994 החלטת ועדה פריטטית עליונה תיחשב לו שנה זאת גם כוותק הוראה ) (. על מנת לממש זכות זאת, על עובד ההוראה להמציא למחלקת כוח אדם של משרד 10/ תשנ''ד החינוך במחוז שבו הוא עובד, אישור על רכישת הזכות ועל החל''ת מהמעסיק שאצלו הועסק לפני החל''ת. ז. תיקון ותק - הבהרות מוכרת תקופת שירות )שירות כעובד קבוע במדינה או עבודה 1.2.1992- - החל מ 15 זכאות מגיל שהיה קודם לכן. 18 , במקום גיל 15 ב''מוסד מוכר'' כמשמעותו בחוק הגמלאות( מעל לגיל במקום 15 אותו דין יחול גם על הכללים להגדלת קצבה, לגבי פעילות בארץ ובחוץ לארץ, החל מגיל .18 גיל תיקון החוק בהתאם לתיקון חוק הגמלאות מי שפרש לקצבה, והמקרה שלו כלול בשינויים המפורטים לעיל ובידו המסמכים התומכים בבקשה בלבד, מתבקש לפנות, ובקשתו 18 או שהמציא בעבר מסמכים אלה, וקצבתו בגין פעילות מגיל תיבדק על פי המסמכים. ,2 גמלאים זכאים יפנו לאגף לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך והתרבות, רח' דבורה הנביאה .( 1994 מכתב דב שטרסברג, מנהל תחום גמלאות, ינואר ירושלים )

<< פרק הבא חזרה פרק קודם >>

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

13/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online