זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

השעות ששובץ להוראה באותו יום. ביום האחרון לטיול, שבו חוזרים התלמידים לבתיהם ושאינו כולל לינת לילה, מתגמלים שעות, בניכוי השעות ששובץ להוראה באותו יום. 10- את המורה לשל''ח ב 1/ ראה חוזר מנכ''ל תשמ''ב . תעריפי האש''ל למורים מדריכים בהפלגות בים ) 9 .( 54 סעיף 49 ' עמ

תשלום עבור טלפון 19.4 . אחזקת מכשירי טלפון והשתתפות בשיחות 1

יקבלו כל עובדי ההוראה )עובדי משרד החינוך ועובדי הבעלויות( החזר 1.9.2008- החל ב ש''ח. סכום זה נקבע על ידי 48.60 הוצאות בגין אחזקה ושיחות טלפון בסכום כולל של .(2008 החשב הכללי במשרד האוצר ויעודכן מעת לעת על ידי החשבות )הסכם קיבוצי מנהלים וסגני מנהלים שהיו זכאים, ערב ההסכם, לסכום העולה על הסכום הנ''ל, יהיו זכאים לתשלום הגבוה מבין שניהם. , המועסקות במשרה חלקית 14 עובדות הוראה שהן אימהות לילדים עד גיל הערה: לפחות, נחשבות לצורת אחזקת טלפון והשתתפות בשיחות כמועסקות 79% של במשרה מלאה. . מכשירי טלפון - החזקה והעתקה 2 א. עובד הוראה בבעלות המדינה: , כתוצאה מהעברת שיחות הטלפון ממשרד 8.12.1985 ההטבה בוטלה ביום התקשורת לחברת ''בזק''. ב. עובד הוראה שאינו עובד מדינה: * עובד הוראה שאינו עובד מדינה יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הנ''ל משנת ממחיר ההתקנה על פי 50% עבודתו השנייה. הבעלות תשלם לעובד ההוראה קבלה על ביצוע ההתקנה או העברה. * עובד הוראה המועסק בשתי בעלויות במשרה חלקית, והיקף משרתו הוא מחצית ממחיר ההתקנה על פי קבלה. 25% משרה לפחות, זכאי לתשלום , המועסקות במשרה 14 עובדות הוראה שהן אימהות לילדים עד גיל הערה: * לפחות, נחשבות לצורך ההנחות בשירות הטלפון כמועסקות 79% חלקית של במשרה מלאה. תשלום למורה במילואים 20.4 תשלום לעובדי הוראה היוצאים לשירות מילואים בחופשות הקצרות ובחופשות הקיץ עובד הוראה היוצא לשירות מילואים בחופשות: סוכות, פסח או חנוכה - יהא זכאי לתשלום משכורתו המלאה, בתוספת התשלום מקרן השוואה באותה תקופה, להוציא ימי שבת ומועד. המשרת במילואים בחופשת הקיץ, יקבל נוסף על שכרו את הסכומים שהוא זכאי להם מקרן ההשוואה. תשלום למורה בחופשת לידה 21.4 תשלום למורה בחופשת לידה הן בקיץ והן בחופשות הקצרות . מורה, הנמצאת בחופשת לידה בחופשת הקיץ, זכאית בנוסף על משכורתה גם לתשלום 1 דמי הלידה מהביטוח הלאומי, עד לסכום השווה למשכורתה בשני חודשי עבודה. . מורה, היוצאת לחופשת לידה באחת החופשות הקצרות )סוכות, חנוכה או פסח(, 2 זכאית לתשלום משכורתה, כנהוג לגבי היוצאים לשירות מילואים בחופשות הקצרות, וגם לדמי הביטוח הלאומי. התשלום חל גם על חופשות של מגזרים אחרים, בהתאמה. הבהרה: קצובת הבראה ונופש - תשע''ב 22.4 יום לפי שנות הוותק שלו בהוראה לפי הפירוט 13 עד 6- עובד הוראה זכאי לקצובת הבראה מ הבא:

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

15/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online