זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

או עבר למקום מגורים מרוחק יותר מטעמים אישיים שהוכרו כמוצדקים, כגון: מטעמי בריאות שלו או של בן משפחה קרוב, נישואים, חינוך ילדים או שיפור תנאי דיור גרועים. ה. הוצאות נסיעה בתפקיד עובד הוראה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לאחר שעות העבודה הרגילות במסגרת עבודתו )כגון: נסיעות לישיבות מורים, או ישיבות הורים, או פעילות הדרכה מהוצאות הנסיעה שזכאי להן המורה, וישולמו 25% וכדומה(. הפיצוי בגינן יהיה גלובלית ללא כל צורך בדיווח, מדי חודש בחודשו, בחודשים שבהם המורה יקבל החזר הוצאות נסיעה. הסדר זה לא יחול על מי שזכאי להחזר הוצאות נסיעה גלובליות, כגון: מנהלים וסגנים, ועובדי הוראה בתפקידי הדרכה או פיקוח, בתפקידי כתיבת תוכניות לימודים וכדומה, הזכאים להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד בהתאם להוראות הקיימות בעניינם והזכאים להחזר הוצאות על פי כרטיס ''חודשי-חופשי''. החזר הוצאות נסיעה עד לסכום מסוים המתעדכן מדי פעם חייב במס הבהרה: הכנסה. מעל לסכום זה, המעסיק חייב לגלם את המס. התשלום יינתן למורה שאינו מקבל כרטיס ''חודשי-חופשי''. תוספת מעונות 25.4 ש''ח 30.36 זכאית לתוספת מעונות של 5 * עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל לחודש. * עובדת הוראה המועסקת במשרה חלקית זכאית לתוספת מעונות, בהתאם לחלקיות משרתה. * עובדת הוראה אצל מעסיק המעניק הנחה בתשלום לגני הילדים או למעונות יום, תוכל לבחור בין קבלת ההנחה לבין קבלת תוספת המעונות. * סעיף ''אם'' חל גם על אלמן אוגרוש שילדיו אצלו. * בעקבות פסק דין שקיבל מורה המיוצג על ידי ארגון המורים, גם מורה שהוא אב , שאשתו העובדת אינה מקבלת תוספת מעונות, זכאי לקבל 5 לילדים עד גיל תוספת זו. תמריצים לעובדי הוראה וחינוך 26.4 תמריצים לעובדי הוראה באזורי העדיפות הלאומית בשנה''ל התשע''ב 2011 באוקטובר 21 , , ד' בתשרי התשע''ב 2/ חוזר מנכ''ל התשע''ב א. תמריצים למורים , לא ניתנים תמריצים לעובדי הוראה וחינוך המתגוררים 1.3.2007 , החל מ-י''א באדר התשס''ז ועובדים באזורים שהוגדרו טרם מועד זה כאזורי העדיפות הלאומית. זאת בעקבות החלטת בג''צ , הקובעת שיש לבטל את מעמדם של 27.2.2006 , מיום כ''ט בשבט התשס''ז 11163/03 ' מס אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהתאם לקריטריונים שנהגו עד למועד הגשת העתירה לבג''צ. הוראה זו חלה על עובדי הוראה וחינוך שלא קיבלו תמריצים בעבר ואשר הגישו בקשות לגף

.1.3.07 , התמריצים לאחר י''א באדר התשס''ז ב. תמרוץ ותגמול מיוחדים )"חוזים אישיים"(

גם בשנת הלימודים התשע''ב, כבשנת הלימודים התשע''א, תופעל מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדים בכל אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה מתאריך כ''ו בכסלו התש''ע, .13.12.2009 ראה נספח א' - רשימת היישובים. מבטלים את כל ההוראות והנהלים הקודמים בנדון. הנהלים המפורטים מטה

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

18/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online