זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

.02-5604771/2 ' בשאלות אפשר לפנות אל גף התמריצים למורים, טל

תשלומי שכר וטבלת שכר 27.4

א. מועד לתשלום שכר חודשי ''שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש'' בחודש לאחר חודש העבודה, וכך נהוג במשרד החינוך. 1- לכן את השכר יש לשלם ב בכל חודש, הואיל 5- בשלטון המקומי וברשתות ציבוריות השכר משולם בדרל כלל ב והכסף מועבר ממשרד החינוך, ותהליך העברת הכספים דורש כמה ימים .( תיקון תשמ''ה לחוק ) ב. הלנת שכר שכר שלא משולם במועד הוא שכר עבודה מולן. ימים(, זכאי לפיצויי הלנה 9 בחודש )איחור של 9- עובד הוראה שקיבל שכרו אחרי ה רטרואקטיביים החל מהיום הראשון של הלנת שכרו. לחוק הלנת שכר 17 ג. פיצוי הלנת שכר - סעיף . לשכר מולן יתוסף הסכום הגבוה מבין אלה )להלן - פיצוי הלנת שכר(: 17'' . בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - החלק העשרים 1 מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק מהשבוע שלאחריו - החלק העשירי מהשכר המולן: . הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, 2 על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי הצמדה כאמור בעד 20% בתוספת 20% כל חודש שבתקופה האמורה: בעד חלק מחודש תשולם התוספת של האמורה באופן יחסי. )ב( פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר, פרט לעניין סעיף זה, חלק משכר העבודה. א. )א( הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה 17 1969- תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בתי הדין לעבודה, התשכ''ט )להלן - בית הדין האזורי(, תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי 60 תוך ימים 60 המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של ימים. 90 לתקופה של )ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים-עשר חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות. )ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתיישנות של שנה האמורה בסעיף קטן )א(.'' ( )תיקון התשמ''ה לחוק( 1958 )חוק הגנת השכר תשי''ח לחוק הלנת השכר 18 ד. הפחתת פיצוי - סעיף . בית דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה 18'' לא שולם במועדו בטענה כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש, לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו. א. התיישנה הזכות לפיצוי הלנת שכר, לפיצוי הלנת קצבה או לפיצוי הלנת 18 פיצויי פיטורים, לפי )ד(, או ביטל בית דין אזורי פיצוי הלנת שכר, פיצוי הלנת 20- א ו 17 סעיפים קצבה, או פיצוי הלנת פיצויי )ד(, יחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, 20- ו 18 פיטורים לפי סעיפים לאותו חוק.'' 6 , על אף האמור בסעיף 1961 - התשכ''א (14.2.2008 טבלת שכר )מעודכנת ליום

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

19/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online