זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

( התשלום יהיה על בסיס שעה המוקדשת לקבוצת נבחנים. 1 ( מספר השעות המקסימלי לתשלום בגין בחינות מעקב לקבוצת נבחנים 2 שעות. 16 אחת הוא ( לבוחנים מחוץ לעיר מגוריהם ישולם ביטול זמן. 3 ( תעריף בחינות המעקב יהיה לפי התעריף שיהיה קיים ביום המעקב האחרון. 4 ד. בדיקת עבודה שנתית כל רכיבי השכר + בשיא הוותק P.hd שכר משולב של מורה = א. ערך שעה 96 (1.9.2008- ש''ח )נכון ל 140 ערך שעה ב. שכר בודק עבודה שנתית * הבהרה: בדיקת העבודה השנתית כוללת קריאת העבודה ושיחה עם כותב העבודה, כדי לאפשר לו להגן על עבודתו. התשלומים מתעדכנים עם המדד. מרכיבי שכרו של עובד הוראה 1.4 שכרו של עובד הוראה כולל את המרכיבים הבאים: 1.4 )כולל ותק צה''לי( לפי חלקיות משרה. המשולב החדש א. השכר ( קובץ אקסל לחישוב שכר ) הדמיה של שכר מורה לפי הסכם ''עוז לתמורה'' * לחץ כאן לפתיחה (1994 ב. תוספת תגבור הוראה - סכום שקלי )הסכם (1987 ג. הסכם מסגרת - סכום שקלי )הסכם (2001 )הסכם קיבוצי 3% ד. תוספת (1.12.2009- החל מ 5%- (, תוספת שהוגדלה ל 1.1.2008- )החל מ 3% ה. תוספת ו. גמולי השתלמות: תעודת הוראה או גמול ביניים וכן גמולי השתלמות רגילים, עד (29.70%) גמולים 24 תקרה של ( ראה הדגמה ז. גמול אישי: ) חינוך, ניהול, פיקוח והדרכה - הגמול משולם עד גובה של משרה, - - הכשרות - הגמול משולם גם מעל למשרה ח. גמולי תפקיד שונים: ייעוץ, חינוך מיוחד, בגרות, מורי סמינרים ומכללות, וכדומה. .10% , ולמורה בעל תואר ד''ר בשיעור 5% בשיעור M.A ט. גמול למורה י. תוספת ''משרת אם''. יא. גמולים שונים: ריכוז, פיצול, ביטחון, הדרכת תלמיד בעבודת גמר, וכדומה. שנה בשירות 30 משכרו של המורה המועסק 60% טו. מענק יובל בשיעור המעסיקים בישראל, כולל ותק שירות בצה''ל )תשלום חד-פעמי( במשכורת יוני. הבהרות: כל עובד הוראה זכאי לקבל אחד מן הגמולים האישיים: ♦ .6% , או גמול מקצוע והכשרות בשיעור 10% גמול חינוך כיתה בשיעור מנהל או סגן מנהל זכאי לגמול ניהול, ולכן אינו זכאי לגמול הכשרה. ♦ כל הגמולים נגזרים מסעיפים א', ב', ג', ד', ו-י'. ♦ נגזר ממשרה אחת, גם אם המחנך עובד יותר או 10% גמול החינוך בשיעור ♦ פחות ממשרה אחת. גמול מקצוע והכשרות ניתן על כל היקף המשרה, גם יותר ממשרה אחת. 6% ♦ ש''ח לתלמיד. 800 מורה ב.א. יקבל סך של ~ ש''ח לתלמיד. 990 מורה מ.א. יקבל סך של ~ ש''ח לתלמיד. 1,194 מורה דוקטור יקבל סך של ~ יב. דמי נסיעה וטלפון )החזר הוצאות בהתאם להסכמים(. יג. קצובת הבראה )תשלום חד פעמי( במשכורת יוני. יד. קצובת ביגוד )תשלום יד-פעמי( במשכורת יולי.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

21/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online