זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

יח''ל )ה'ביוטופ' הוא 5 יח''ל או 3 , הבחינה בעל פה בביולוגיה ברמה של 1987 ( החל משנת 1 ( תיחשב כיחידה נפרדת העומדת בפני עצמה 1992 יח''ל, מאז 5 חלק מבחינת הבגרות בהיקף לצורך חישוב ש''ש כגמול ההכנה לבגרות. המורה המכין את תלמידיו לקראת הבחינה יקבל את הגמול כמפורט להלן: מספר התלמידים גמול הכנה בש''ש

ש''ש 0.3 5 - 1 ש''ש 0.75 9 - 6 ש''ש 1.50 ומעלה 10 שיעור גמול זה הוא נוסף על גמול הניתן עבור הכנה לבחינה בכתב. .1.9.1987 - תחולת הביצוע ( 9/ , חוזר מנכ''ל תשמ''ז 1987 החלטת הוועדה הפריטטית העליונה לתנאי שירות )

( בוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי הממשלה, למרכז השלטון המקומי, לשלוש 2 הערים הגדולות ולארגוני המורים, הוחלט כך: לצורך הענקת שעות שבועיות למורה המכין את תלמידיו לקראת הבחינה בעל פה בגיאוגרפיה )'גיאוטופ'( יהיה הגמול שיקבל המורה תלוי במספר התלמידים בקבוצה, לפי המפתח הזה: מספר התלמידים גמול הכנה בש''ש

ש''ש 0.25 5 - 1 ש''ש 0.50 9 - 6 ש''ש 1 ומעלה 10 : גמול זה הוא בנוסף על הגמול הניתן בעד ההכנה לבחינה בכתב. * הבהרה

גמול למורה המכין תלמידים לבחינות גמר 5.4 גמול למורה המכין תלמידים לבחינות גמר 5.4

, שבו ניגשים תלמידים למבחן גמר בשאלון חיצוני של ש''ש 5 מורה המלמד מקצוע עד א( משרד החינוך, יתוגמלו באותן אמות מידה של הכנה לבחינות הבגרות לפני הרפורמה. דהיינו, ש''ש 1 ש''ש, מזכה בגמול של 5 הוראה במסגרת ההכנה לבחינות גמר ממשלתיות בהיקף של 2 או יותר, הוא יקבל תשלום בגין גמול של ש''ש 6 אם הכין המורה בהיקף של .2% בתוספת על כל בחינה. 2% + ש''ש האמור בסעיף זה מתייחס גם למורים שמכינים לבחינות גמר בכיתות יג' ו-יד'. ב( גמול עבור הערכת עבודה מעשית של תלמידי כיתות י''ב בנתיב הטכנולוגי. הערכת הישגיהם של תלמידים בעבודה מעשית בכיתות י''ב, בנתיב הטכנולוגי, תיעשה בסדנאות או במעבדות של בתי הספר על ידי מעריכים, שהם מדריכים או מומחים מן התעשייה, שנקבעו לעבודת הערכה על ידי משרד החינוך והתרבות. המקצועות המזכים בגמול השתתפות בהערכה רשומים באוגדן ''מערכת שיעורים לבתי הספר העל-יסודיים - הנתיב הטכנולוגי תשל''ג'', בהפחתות של שעות שבועיות שפורסמו בשנת תשל''ד והופעלו החל משמת הלימודים תשל''ה - ורשומים תחת הכותרת ''לימודים מעשיים''. ש''ש 24 מספר שעות הדרכה בשבוע לפי בסיס משרה של

מס' שעות הדרכה תגמול בש''ש ש''ש 0.5 4 - 2

ש''ש 1 8 - 5 ש''ש 1.5 12 - 9 ש''ש 2 16 - 13 ש''ש 2.5 20 - 17 ש''ש 3 21 - 20 ( הגמול יינתן בשלמותו אם קבוצת ההדרכה היא תקנית, בהתאם לתקן 1 מספר התלמידים שנקבעו על ידי משרד החינוך. ( אם מספר התלמידים בקבוצה קטן מהמספר התקני, הגמול ישולם 2 לפחות מהתקן של הקבוצה. 60% בשלמותו אם מספרם הוא מהתקן, יקבל 60%- ( אם מספר התלמידים בקבוצה קטן מ 3

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

26/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online