זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

גמול משיעור הגמול האמור. 50%

המדריך

גמול הדרכת תלמיד בעבודת גמר בבי''ס על-יסודי בכיתות י''א, י''ב 6.4 גמול בעד הדרכת תלמידים בעבודת גמר בבי''ס על-יסודי בכיתות י''א, י''ב 6.4 עובד הוראה אקדמאי, שהוא בעל הכשרה פדגוגית מלאה או עובד הוראה בעל רישיון הוראה קבוע, המקבל אישור מהמפקח להדריך תלמיד בעבודת גמר והמלמד בכיתות י''א או י''ב כתיבת עבודת גמר, יהיה זכאי לגמול מיוחד בגין עבודתו זאת. א. תנאים לקבלת הגמול ( הדרכה הנמשכת שנת לימודים שלמה לפחות. 1 ( עבודת הגמר הוגשה לאישור משרד החינוך לצורך שחרור מאחת מבחינות 2

הבגרות, בהתאם להוראת משרד החינוך. ( שיעור הגמול החל משנה''ל תשס''ג: 3

ש''ח לתלמיד 800 ש''ח לתלמיד 993 ש''ח לתלמיד 1,194

יקבל B.A יקבל M.A

א. מורה בעל תואר מורה בעל תואר

מורה בעל תואר ד''ר יקבל

( 1 1.5.1993 תיקון הוועדה הפריטטית המיוחדת לפי הסכם העבודה הקיבוצי - )

ב. הגמול הוא שקלי, שנתי וחד-פעמי, ומשתנה עם מתן תוספות יוקר. ג. הגמול משולם לפי תלמיד, ואינו מוגבל במספר התלמידים .( 11.5.1993 - תיקון הסכם קיבוצי ) ד. הגמול ישולם למורה הזכאי על ידי הבעלות: מהגמול - עם קבלת אישור משרד החינוך על נושא העבודה, 30% היתרה - עם קבלת אישור משרד החינוך על הגשת העבודה. ב. גמול בעד הנחיית תלמיד בפרויקט חשבונאות העבודה נעשית במסגרת הבחינה המעשית. הנחיית המורה נעשית במסגרת יחידות לימוד. 2- שעות ההוראה ומזכה אותו בגמול הכנה השווה ל ג. גמול בעד הנחיית תלמיד בפרויקט במסגרת מזכירות ומינהל ראו סעיף זה לעיל. ש''ח. 571 - ד. הגמול בעד בדיקת עבודת גמר כנ''ל גמול חינוך 7.4 גמול חינוך 7.4 מהשכר המשולב. 10%- א. עובד הוראה שהוא מחנך כיתה זכאי ל לחבריו לחנך 1/3- ג. הגמול ישולם כל עוד מכהן המורה בתפקיד מחנך הכיתה ומועסק ב משרה לפחות. ד. הגמול משולם לפי משרה מלאה, גם אם המחנך מלמד משרה חלקית או מעל למשרה. שעות חינוך שמקבל המורה. רק שעה אחת 4 ה. הגמול משולם נוסף על מתוך הארבע משובצת במערכת השעות של המורה. ו. הגמול הוא שכר לכל דבר ועניין. ז. מנהל זכאי להיות מחנך כיתה בתנאים זהים לכל מורה. גמולים )ארגון המורים אינו ממליץ 2- כיתות זכאי ל 2 ב. עובד הוראה המחנך כיתות(. 2

ח. הגמול הינו פנסיוני. גמול מקצוע והכשרות 8.4

גמול מקצוע והכשרה 8.4 , וישולם למורה שאיננו מחנך כיתה. 6% . הגמול הוא בשיעור של 1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

27/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online